ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τμήμα 1 - Συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του Μέρους II
Γενικός κανόνας

9. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

10. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Συμβάσεις που εξαιρούνται από το πέδιο εφαρμογής του Νόμου
Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας

11. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

12. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

13. [Διαγράφηκε]
Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

14. [Διαγράφηκε]
Ειδικές εξαιρέσεις δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών

15. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

16. [Διαγράφηκε]
Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

17. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Ειδικό Καθεστώς
Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

18. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 4 - Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
Κατώτατα όρια

19. [Διαγράφηκε]
Επιδοτούμενες συμβάσεις

20. [Διαγράφηκε]
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας

21. [Διαγράφηκε]