Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

«Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές Ομάδες Έρευνας (2002/465/ΔΕΥ) (ΕΕL 162 της 20/6/2002, σελ.1)»,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινών Ομάδων Έρευνας Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αποσπασμένο μέλος» σημαίνει το μέλος της κοινής ομάδας έρευνας που προέρχεται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους και μετέχει στην κοινή ομάδα έρευνας, η οποία λειτουργεί στο έδαφος της Δημοκρατίας·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«επικεφαλής» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται ως υπεύθυνο της κοινής ομάδας έρευνας από την Αρμόδια Αρχή και το οποίο αναθέτει στα μέλη της ομάδας τα διάφορα καθήκοντα τους·

«έρευνα» σημαίνει κάθε ενέργεια για τη διερεύνηση και τη βεβαίωση διάπραξης οποιουδήποτε από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου αδικήματα, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπαιτίου, την απαγγελία κατηγορίας, την άσκηση ποινικής δίωξης και την έκδοση αποφάσεως κατ΄αυτού·

«κοινή ομάδα έρευνας» σημαίνει την ομάδα έρευνας που συγκροτείται, σύμφωνα με-

κάθε απόφαση πλαίσιο για κοινές ομάδες έρευνας που υιοθετείται δυνάμει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

τον περί της Σύμβασης καταρτιζόμενης απο το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αμοιβαία Συνδρομή επί Ποινικών Υποθέσεων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοκόλλου της (Κυρωτικό) Νόμο του 2004·

τον περί του Πρωτοκόλλου που Τροποποιεί τη Σύμβαση για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Europol) και το Πρωτόκολλο σχετικά με τα Προνόμια και τις Ασυλίες της Ευρωπόλ, των Μελών των Οργάνων της, των Αναπληρωτών Διευθυντών και των Υπαλλήλων της (Κυρωτικό) Νόμο του 2003·

κάθε διεθνή σύμβαση ή συμφωνία, της οποίας η Δημοκρατία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, και η οποία προνοεί για σύσταση κοινής ομάδας έρευνας·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Κυπριακό δίκαιο» σημαίνει το δίκαιο που ισχύει στη Δημοκρατία·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πεδίο εφαρμογής

3. Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, η κοινή ομάδα έρευνας λειτουργεί για την από κοινού διερεύνηση οποιουδήποτε αδικήματος.

Αίτηση για σύσταση κοινής ομάδας έρευνας

4.―(1) Με αίτηση για δικαστική συνδρομή από την Αρμόδια Αρχή προς την αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές ενός ή περισσότερων κρατών μελών, μπορεί να γίνει έγγραφη συμφωνία με τις αρχές αυτές, για τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας, με ορισμένη διάρκεια, που μπορεί να παρατείνεται με αμοιβαία συναίνεση και με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας στο έδαφος της Δημοκρατίας ή των κρατών μελών που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

(2) Με αίτηση για δικαστική συνδρομή μιας αρμόδιας αρχής ή αρμόδιων αρχών άλλου ή άλλων κρατών μελών πρός την Αρμόδια Αρχή, μπορεί να γίνει έγγραφη συμφωνία για τη σύσταση τέτοιας ομάδας με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(3) Η αίτηση που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) πρέπει να αναφέρει-

(α) Την αρχή προελεύσεως της,

(β) το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης,

(γ) την ταυτότητα, την εθνικότητα και τη διεύθυνση της Αρμόδιας Αρχής ή, εφόσον πρόκειται για άλλο κράτος μέλος, την ταυτότητα, την εθνικότητα και τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους,στην οποία απευθύνεται· και

(δ) την πρόταση για τη σύνθεση της ομάδας που ζητείται από την Αρμόδια Αρχή ή απο την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου ή των ενδιαφερομένων κρατών μελών και τη φύση των προς έρευνα θεμάτων.

Περιεχόμενο συμφωνίας

5.―(1) Η συμφωνία που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 4 πρέπει να περιέχει τουλάχιστον-

(α) Τα μέρη της συμφωνίας,

(β) το σκοπό της κοινής ομάδας έρευνας,

(γ) την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια που θα καλύπτει η έρευνα,

(δ) το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη, στα οποία θα λειτουργήσει η κοινή ομάδα έρευνας,

(ε) τον επικεφαλής της κοινής ομάδας έρευνας,

(στ) τα μέλη της κοινής ομάδας έρευνας,

(ζ) τυχόν πρόσωπα προερχόμενα από τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(η) γενικές προϋποθέσεις λειτουργίας της κοινής ομάδας έρευνας,

(θ) τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις της συμφωνίας· και

(ι) ρυθμίσεις αναφορικά με την οργάνωση της κοινής ομάδας έρευνας.

(2) Στη συμφωνία επίσης ορίζονται οι εξουσίες έρευνας των αρμοδίων αρχών και των πολιτών της Δημοκρατίας που είναι αποσπασμένα μέλη σε κοινή ομάδα έρευνας στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, στο οποίο συγκροτείται η κοινή ομάδα έρευνας, και οι εξουσίες έρευνας των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών για έρευνα στο έδαφος της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι οι εξουσίες αυτές δεν είναι αντίθετες με το Κυπριακό δίκαιο καθώς και το δίκαιο του άλλου κράτους μέλους.

(3) Ο επικεφαλής και οι Κύπριοι συμμετέχοντες στην κοινή ομάδα έρευνας ορίζονται από την Αρμόδια Αρχή.

Σκοπός σύστασης της κοινής ομάδας έρευνας

6. Κοινή ομάδα έρευνας μπορεί να συσταθεί, για να διενεργήσει έρευνα σε ένα ή περισσότερα από τα κράτη μέλη που συνέστησαν την ομάδα, ιδίως όταν-

(α) Η έρευνα προϋποθέτει δυσχερείς και σοβαρές ενέργειες που συνδέονται με άλλα κράτη μέλη,

(β) οι περιστάσεις της υποθέσεως απαιτούν συντονισμένη και εναρμονισμένη δράση στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Προϋποθέσεις λειτουργίας της κοινής ομάδας έρευνας

7. Η κοινή ομάδα έρευνας που συγκροτείται στο έδαφος της Δημοκρατίας, λειτουργεί υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

(α) Εφαρμόζει, κατά τη λειτουργία της, το Κυπριακό δίκαιο·

(β) ο επικεφαλής, μετά από συνεννόηση με τα μέλη της ομάδας, αναθέτει σε αυτά τα καθήκοντα τους, τα οποία και τα εκτελούν υπο τη διεύθυνση του·

(γ) σε κάθε περίπτωση, τηρούνται οι όροι που τέθηκαν στη συμφωνία για τη σύσταση της ομάδας·

(δ) η Αρμόδια Αρχή προβαίνει στις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία της κοινής ομάδας έρευνας.

Εξουσίες και καθήκοντα αποσπασμένου μέλους

8. Το αποσπασμένο μέλος-

(α) Έχει το δικαίωμα να παρίσταται, όταν λαμβάνονται μέτρα έρευνας· ο επικεφαλής μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι,

(β) μπορεί να αναλάβει, μετά από οδηγίες του επικεφαλής και αφού εξασφαλισθεί η έγκριση της Αρμόδιας Αρχής και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται, ορισμένα μέτρα έρευνας, εφόσον αυτό συνάδει με το Κυπριακό δίκαιο,

(γ) μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται, όπως αυτές προβούν στη λήψη μέτρων έρευνας, όταν αυτά απαιτούνται για τους σκοπούς λειτουργίας της κοινής ομάδας έρευνας· αν το αίτημα προέρχεται απο πολίτη της Δημοκρατίας, ο οποίος ενεργεί ως αποσπασμένο μέλος σε κοινή ομάδα έρευνας που λειτουργεί σε άλλο κράτος μέλος, το αίτημα του εξετάζεται και εκτελείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για έρευνα που ισχύει στη Δημοκρατία.

Συνδρομή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας

9. Όταν, για τους σκοπούς της κοινής ομάδας έρευνας, απαιτείται η συνδρομή τρίτου κράτους μέλους, εκτός εκείνων που έχουν συγκροτήσει την ομάδα, ή τρίτης χώρας, η αίτηση συνδρομής μπορεί να υποβληθεί από την Αρμόδια Αρχή στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμφωνίες ή ρυθμίσεις.

Πληροφορίες

10.―(1) Πολίτης της Δημοκρατίας που είναι αποσπασμένο μέλος της κοινής ομάδας έρευνας μπορεί, σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο και εντός των αρμοδιοτήτων του, να παρέχει στην ομάδα πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη Δημοκρατία, για τους σκοπούς της έρευνας που διενεργεί η ομάδα.

(2) Οι πληροφορίες, που νομίμως απέκτησε το μέλος της κοινής ομάδας έρευνας ή το αποσπασμένο μέλος κατά τη συμμετοχή του σε κοινή ομάδα έρευνας, που λειτουργεί στη Δημοκρατία και οι οποίες δε θα ήταν κατ΄ άλλον τρόπο διαθέσιμες στην Αρμόδια Αρχή ή στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν-

(α) Για τους σκοπούς που έχει συσταθεί η ομάδα,

(β) για την ανίχνευση, τη διερεύνηση και την ποινική δίωξη άλλων εγκλημάτων, εφόσον υπάρχει προηγούμενη συγκατάθεση της Αρμόδιας Αρχής ή της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στο οποίο αποκτήθηκαν οι πληροφορίες· τέτοια συγκατάθεση μπορεί να μην δοθεί, στις περιπτώσεις που η εν λόγω χρήση θα έθετε σε κίνδυνο ποινική έρευνα που διενεργείται στη Δημοκρατία ή στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή για την οποία η Δημοκρατία δύναται να αρνηθεί την παροχή δικαστικής συνδρομής,

(γ) άνευ επηρεασμού της παραγράφου (β), για την αποτροπή άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας ή της ασφάλειας της Δημοκρατίας, εφόσον ακολουθήσει ποινική έρευνα για διάπραξη εγκλήματος,

(δ) για άλλους λόγους, εφόσον αυτό συμφωνείται από τη Δημοκρατία και τα κράτη μέλη που συγκροτούν την ομάδα.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2), περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου και ειδικότερα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και των εδαφίων (1), (2) και (4) του άρθρου 11 αυτού.

Εξομοίωση εγγράφων

11. Για σκοπούς δικονομίας, τεκμήρια ή οποιαδήποτε έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπό μέλος της κοινής ομάδας έρευνας, στην οποία, κατά τη λειτουργία της σε άλλο κράτος μέλος, μετέχει ως αποσπασμένο μέλος και πολίτης της Δημοκρατίας, αναγνωρίζονται ως αποδεικτικό μέσο και εξομοιώνονται προς τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από τον πολίτη της Δημοκρατίας, που είναι αποσπασμένο μέλος της ομάδας, υπό τον όρο ότι η αξία τους ως αποδεικτικού μέσου δεν υπερβαίνει αυτήν που αναγνωρίζεται απο το δίκαιο του κράτους, στο οποίο λειτουργεί η ομάδα.

Πρόσθετη συνδρομή και τεχνική βοήθεια

12.―(1) Σε κοινή ομάδα έρευνας που λειτουργεί στη Δημοκρατία, μπορεί να συμφωνηθεί να συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα, πέραν αυτών που εκπροσωπούν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που συνέστησαν την ομάδα.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), μπορεί να προέρχονται από τη Δημοκρατία, από άλλα κράτη μέλη, τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς ή από όργανα που έχουν συσταθεί βάσει της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παροχή πρόσθετης συνδρομής, τεχνικών γνώσεων ή τεχνικής υποστήριξης και με χαρακτήρα συμβουλευτικό.

(3) Τα πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (2) δεν έχουν τα δικαιώματα του μέλους της ομάδας ή του αποσπασμένου μέλους ούτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες του άρθρου 10, εκτός εαν αυτό επιτρέπεται απο τη συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο(1).

Ποινική ευθύνη

13. Κατά τη λειτουργία της κοινής ομάδας έρευνας στη Δημοκρατία, τα αποσπασμένα μέλη εξομοιώνονται προς τα μέλη της ομάδας που είναι πολίτες της Δημοκρατίας ως προς τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες θα ήταν αυτουργοί ή συμμέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ποινικού Κώδικα, ή παθόντες απο τέτοιες πράξεις.

Αστική ευθύνη

14.―(1) Αν πολίτες της Δημοκρατίας συμμετέχουν σε κοινή ομάδα έρευνας που λειτουργεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, η Δημοκρατία ευθύνεται, σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους, για τυχόν ζημίες που αυτοί θα προξενήσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στα πλαίσια της κοινής ομάδας έρευνας.

(2) Εφόσον το κράτος μέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποκαταστήσει τις ζημίες που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, υπο τους όρους που ισχύουν για τις ζημίες που προκαλούν τα όργανα του κράτους αυτού, η Δημοκρατία οφείλει να καταβάλει πρός το κράτος αυτό ολόκληρο το ποσό που αυτό κατέβαλε στους παθόντες ή άλλους δικαιούχους.

(3) Με την επιφύλαξη της ασκήσεως των δικαιωμάτων της έναντι τρίτων και με την εξαίρεση του εδαφίου (2), η Δημοκρατία, στην περίπτωση του εδαφίου (1), παραιτείται της δυνατότητας να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος την επιστροφή του ποσού των ζημιών που υπέστη.

Διπλωματικά προνόμια και ασυλίες

15. Τα αποσπασμένα μέλη δεν τυγχάνουν διπλωματικών προνομίων και ασυλιών.