Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α) «Οδηγία 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» (ΕΕ L 269 της 21/10/2000, σ. 0034), και

(β) «Απόφαση 2002/525/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2002 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 170 της 29/06/2002, σ. 0081)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2.-(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«ανάκτηση» σημαίνει οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ Β του περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμου του 2002·

«ανάκτηση ενέργειας» σημαίνει τη χρήση καυσίμου αποβλήτου ως μέσου παραγωγής ενέργειας με άμεση αποτέφρωση, με ή χωρίς άλλα απόβλητα, για σκοπούς ανάκτησης θερμότητας·

«ανακύκλωση» σημαίνει την επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών, η οποία αποβλέπει στην επαναχρησιμοποίηση των απόβλητων υλικών για τον αρχικό σκοπό που κατασκευάστηκαν ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«αρμόδια περιβαλλοντική αρχή» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«διάθεση» σημαίνει οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ Α του περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο του 2002·

«διανομέας» σημαίνει τον επαγγελματία διανομέα σχετικών οχημάτων και εξαρτημάτων είτε αυτός εισάγει τα προϊόντα αυτά είτε τα αγοράζει από τη ντόπια αγορά και περιλαμβάνει τον επαγγελματία μεταπωλητή τέτοιων προϊόντων·

«εγκατάσταση επεξεργασίας» σημαίνει τη δυνάμει του εδαφίου (4) ή εδαφίου (5) του άρθρου 7 αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό εγκατάσταση·

«εξάρτημα» σημαίνει κατασκευαστικό στοιχείο ή τεχνική μονάδα ή σύστημα ή εξοπλισμό ή ανταλλακτικό ή άλλο υλικό που αποτελεί μέρος ενός οχήματος·

«επαναχρησιμοποίηση» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία μέσω της οποίας σχετικά απόβλητα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο είχαν αρχικά σχεδιαστεί·

«επεξεργασία» σημαίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, για απορρύπανση, διάλυση, κοπή, τεμαχισμό, ανάκτηση ή προετοιμασία προς διάθεση των καταλοίπων τεμαχισμού συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 3 και 4 του Παραρτήματος Ι και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες διεξάγονται για την ανάκτηση ή τη διάθεση σχετικού απόβλητου οχήματος ή σχετικού απόβλητου εξαρτήματος·

«επικίνδυνη ουσία» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία, η οποία θεωρείται επικίνδυνη σύμφωνα με τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κατασκευαστής» σημαίνει τον κατασκευαστή σχετικού οχήματος ή σχετικού εξαρτήματος ή τον αντιπρόσωπο του στη Δημοκρατία ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόσωπος, τον εισαγωγέα, και, άν δεν υπάρχει εισαγωγέας, το πρόσωπο που θέτει το σχετικό όχημα ή το σχετικό εξάρτημα στην αγορά της Δημοκρατίας·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«οικονομικοί φορείς» σημαίνει τους παραγωγούς, διανομείς, συλλέκτες, ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν μηχανοκίνητα οχήματα, υπεύθυνους διάλυσης, τεμαχισμού, ανάκτησης, ανακύκλωσης και άλλους φορείς επεξεργασίας σχετικών απόβλητων οχημάτων και σχετικών απόβλητων εξαρτημάτων·

«όχημα» σημαίνει οποιοδήποτε όχημα που εμπίπτει στις κατηγορίες Μ1 και Ν1, όπως αυτές καθορίζονται στο Μέρος Α του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματος των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών, καθώς και τρίτροχα μοτοποδήλατα (κατηγορία L2e), όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών του 2005·

«όχημα μηδενικής αξίας» σημαίνει το σχετικό απόβλητο όχημα το οποίο έχει μηδενική ή αρνητική αξία αγοράς τη στιγμή της παράδοσης του σε συλλέκτη ή σε εγκατάσταση επεξεργασίας·

«όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του» σημαίνει το όχημα που αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο του 2002 και περιλαμβάνει -

(α) Όχημα το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται να απορρίψει· και

(β) όχημα το οποίο ο κάτοχος του υποχρεούται να απορρίψει δυνάμει των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει κειμένης νομοθεσίας·

«παραγωγός» σημαίνει τον κατασκευαστή ή τον επαγγελματία εισαγωγέα σχετικού οχήματος ή σχετικού εξαρτήματος·

«πληροφορίες αποσυναρμολόγησης» σημαίνει κάθε πληροφορία που απαιτείται για την επεξεργασία σχετικών απόβλητων οχημάτων κατά τρόπο άρτιο και περιβαλλοντικά ορθό·

«πιστοποιητικό καταστροφής» σημαίνει πιστοποιητικό καταστροφής που εκδίδεται και ή γίνεται αποδεκτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9·

«πρόληψη» σημαίνει μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ποσότητας και της βλαπτικής επίδρασης στο περιβάλλον των σχετικών απόβλητων οχημάτων, των σχετικών απόβλητων εξαρτημάτων και των ουσιών τους·

«σχετικό απόβλητο εξάρτημα» σημαίνει απόβλητο που συνίσταται σε μεταχειρισμένο εξάρτημα που αφαιρείται από σχετικό όχημα·

«σχετικό απόβλητο όχημα» σημαίνει σχετικό όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του·

«σχετικό εξάρτημα» σημαίνει εξάρτημα οχήματος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

«σχετικό όχημα» σημαίνει όχημα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων·

«χώρος προσωρινής εναπόθεσης» σημαίνει το χώρο που πληροί τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος Ι.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1)  Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με οχήματα και οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους:

Νοείται ότι, τα οχήματα ειδικής χρήσης, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 5 του Μέρους Α του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματος των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών εξαιρούνται από τις πρόνοιες του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τα τρίτροχα μοτοποδήλατα εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4, του άρθρου 7 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.

(2)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως του τρόπου ΅ε τον οποίο το όχημα συντηρήθηκε ή επισκευάστηκε κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησής του και του κατά πόσο τέτοιο όχημα είναι εξοπλισμένο ΅ε εξαρτήματα που παρέχει ο κατασκευαστής ή ΅ε άλλα εξαρτήματα, των οποίων η τοποθέτηση ως εφεδρικών τεμαχίων ή ανταλλακτικών συμφωνεί ή όχι ΅ε τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου Νόμου που βρίσκεται σε ισχύ.

Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων

4.-(1) Κάθε οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι:

(α) Υπάρχει επαρκής αριθμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης κατάλληλα διασκορπισμένων οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται ως σημεία παραλαβής ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και απρόσκοπτη παράδοση όλων των σχετικών απόβλητων οχημάτων και, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, των σχετικών απόβλητων εξαρτημάτων που έθεσε στην αγορά της Δημοκρατίας·

(β) υπάρχει επαρκής αριθμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα σχετικό απόβλητο όχημα και σχετικό απόβλητο εξάρτημα δεν παραμένει σε χώρο προσωρινής εναπόθεσης πέραν ενός τεχνικά εφικτού και εύλογου χρονικού διαστήματος.

(2) Οι οικονομικοί φορείς, προσκομίζουν επαρκή στοιχεία στην αρμόδια αρχή για κάθε χώρο προσωρινής εναπόθεσης και εγκατάστασης επεξεργασίας που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Οι οικονομικοί φορείς, με δικά τους έξοδα και διευθετήσεις, φροντίζουν:

(α) Να υπάρχει σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των οικονομικών φορέων και του κοινού ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο να μπορεί εύκολα να λάβει πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού και ιδίως για τον τρόπο παράδοσης σχετικού απόβλητου οχήματος σε χώρο προσωρινής εναπόθεσης ή σε εγκατάσταση επεξεργασίας·

(β) να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με:

(i) Το σχεδιασμό των σχετικών οχημάτων και των σχετικών εξαρτημάτων προκειμένου να μπορούν να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν·

(ii) την ορθή από περιβαλλοντική άποψη επεξεργασία των σχετικών απόβλητων οχημάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αφαίρεση όλων των υγρών και στην αποσυναρμολόγηση·

(iii) την ανάπτυξη και βελτίωση τρόπων για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση των σχετικών απόβλητων οχημάτων και των εξαρτημάτων·

(iv) την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά στην ανάκτηση και ανακύκλωση προκειμένου να μειωθούν τα προς διάθεση απόβλητα και να αυξηθούν τα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης.

Έκδοση Διαταγμάτων για τον καθορισμό του αριθμού των χώρων προσωρινής εναπόθεσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας

5.-(1) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει τον αριθμό των χώρων προσωρινής εναπόθεσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θεωρείται επαρκής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. Για τον σκοπό αυτό η αρμόδια αρχή συμβουλεύει τον Υπουργό αφού τηρήσει τις διατάξεις του εδαφίου (2):

Νοείται ότι ο Υπουργός καθορίζει μόνο τον ελάχιστο αριθμό που θεωρείται επαρκής και για κανένα λόγο δεν καθορίζει μέγιστο αριθμό, ιδιαίτερα ώστε να μην υπάρχει οποιοδήποτε εμπόδιο στον ανταγωνισμό, ιδίως όσον αφορά στην πρόσβαση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά που σχετίζεται με την παραλαβή, αποσυναρμολόγηση, επεξεργασία και ανακύκλωση που αφορά στα οχήματα.

(2) Η αρμόδια αρχή, πριν παράσχει στον Υπουργό συμβουλή για τους σκοπούς του εδαφίου (1), θα πρέπει:

(α) Να λάβει υπόψη τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα του θέματος,

(β) να διαβουλευτεί με τους οικονομικούς φορείς καθώς και με άλλα πρόσωπα τα οποία θεωρεί ότι εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται, και

(γ) να ζητήσει και να λάβει υπόψη τυχόν απόψεις της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής.

(3) Στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με το οποίο οι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται δεν έχουν δημιουργήσει επαρκή αριθμό χώρων προσωρινής εναπόθεσης ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας, η δεν έχουν διασκορπίσει επαρκώς τους εν λόγω χώρους κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται το σύνολο του εδάφους της Δημοκρατίας, ή, στην περίπτωση που συγκεκριμένος οικονομικός φορέας δε συνδράμει στη δημιουργία του συστήματος παραλαβής και επεξεργασίας που αναφέρεται στον παρόντα Νόμο, ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαιτεί: -

(α) Από τους οικονομικούς φορείς να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν, με δικά τους έξοδα και διευθετήσεις:

(i) Επαρκή αριθμό χώρων προσωρινής εναπόθεσης·

(ii) επαρκή αριθμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας· ή

(iii) χώρους προσωρινής εναποθέτησης σε περιοχές της Δημοκρατίας που δεν καλύπτονται κατά τρόπο ικανοποιητικό·

(β) από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα να συνδράμει, με δικά του έξοδα και διευθετήσεις, στη δημιουργία και λειτουργία των αναφερομένων στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α).

Παροχή πληροφοριών από κατασκευαστές και παραγωγούς

6.-(1) Κάθε παραγωγός οφείλει να διαθέτει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 στους μελλοντικούς αγοραστές σχετικών οχημάτων και να τις περιλαμβάνει στο σχετικό διαφημιστικό υλικό για την εμπορική προώθηση κάθε νέου σχετικού οχήματος.

(2) Ειδικότερα, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1):

(α) Οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες αποσυναρμολόγησης για κάθε νέο τύπο σχετικού οχήματος εντός έξι μηνών από τη διάθεση του στην αγορά. Οι εν λόγω πληροφορίες, στο βαθμό που απαιτείται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας προκειμένου να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προσδιορίζουν τα εξαρτήματα, καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται όλες οι επικίνδυνες ουσίες στα οχήματα αυτά·

(β) οι παραγωγοί σχετικών εξαρτημάτων θέτουν στη διάθεση των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εφόσον το ζητούν και υπό την επιφύλαξη του εμπορικού και του βιομηχανικού απορρήτου, τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποσυναρμολόγηση, την αποθήκευση και τη διενέργεια δοκιμών των εξαρτημάτων που είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθούν· και

(γ) οι κατασκευαστές σχετικών οχημάτων και οι κατασκευαστές σχετικών εξαρτημάτων διαθέτουν τις πληροφορίες αποσυναρμολόγησης στις εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε μορφή έντυπων εγχειριδίων ή ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. σε ψηφιακό δίσκο - CD-ROM ή με υπηρεσίες ανοικτής επικοινωνίας).

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας

7.-(1) Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης επεξεργασίας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι όλα τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και όλα τα απόβλητα εξαρτήματα που συλλέγει ή παραλαμβάνει αποθηκεύονται σε χώρο προσωρινής εναπόθεσης και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (2) και σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας για την υγεία και το περιβάλλον, ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης επεξεργασίας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διάθεση και η αξιοποίηση των αποβλήτων να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, ιδίως δε:

(α) Χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα·

(β) χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές· και

(γ) χωρίς να βλάπτονται οι τοποθεσίες και τα τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης επεξεργασίας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε:

(α) Τα σχετικά απόβλητα οχήματα να απογυμνώνονται προτού επέλθει περαιτέρω επεξεργασία, ή να λαμβάνονται άλλα ισοδύναμα μέτρα, προκειμένου να μειωθεί οποιαδήποτε επιβλαβής επίπτωση στο περιβάλλον·

(β) τα σχετικά απόβλητα εξαρτήματα που μπορούν να αφαιρούνται πριν από περαιτέρω επεξεργασία και τα οποία αναφέρονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, να αφαιρούνται πριν από περαιτέρω επεξεργασία,

(γ) τα επικίνδυνα υλικά και εξαρτήματα να αφαιρούνται και να απομονώνονται κατά επιλεκτικό τρόπο, ώστε να μη μολύνουν στη συνέχεια τα κατάλοιπα τεμαχισμού των σχετικών απόβλητων οχημάτων·

(δ) οι εργασίες απογύμνωσης και αποθήκευσης να διεξάγονται κατά τρόπο ο οποίος, εκεί όπου μπορεί να εφαρμοστεί, να διασφαλίζει την καταλληλότητα των εξαρτημάτων για επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση και, ιδίως, για ανακύκλωση· και

(ε) οι εργασίες επεξεργασίας για την απορρύπανση των σχετικών απόβλητων οχημάτων, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος Ι, να πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό.

(4) Κάθε ιδιοκτήτης κάθε εγκατάστασης που διενεργεί δραστηριότητες επεξεργασίας οφείλει, πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας, να εξασφαλίσει σχετική άδεια με βάση τον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο του 2002:

Νοείται ότι, η αρχή που εκδίδει την άδεια ενθαρρύνει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας να υιοθετούν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

(5) Κάθε ιδιοκτήτης κάθε εγκατάστασης που διενεργούσε δραστηριότητες επεξεργασίας πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου οφείλει, μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, να εξασφαλίσει σχετική άδεια με βάση τον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο του 2002.

(6) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 16 και τηρουμένων των διατάξεων του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου του 2002, οι πρόνοιες των εδαφίων (1), (2) και (3) εξομοιώνονται με όρους για την κατοχή της σχετικής άδειας που αναφέρεται στα εδάφια (4) και (5), και οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) δύναται να θεωρηθεί επαρκής λόγος για την ακύρωση ή την ανάκληση της σχετικής άδειας από την αρχή που εκδίδει την άδεια με βάση τον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο του 2002.

Περιεκτικότητα σχετικών εξαρτημάτων σε μέταλλα και πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων

8.-(1) Τα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία των σχετικών οχημάτων που διατίθενται στην αγορά από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου είτε αυτά βρίσκονται στο όχημα τη στιγμή της διάθεσης του στην αγορά είτε διατίθενται στην αγορά από μόνα τους, δεν πρέπει να περιέχουν μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο ή εξασθενές χρώμιο, εκτός αν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, υπό τους όρους και εντός των προθεσμιών που αναφέρονται σε αυτό:

Νοείται ότι τα υλικά που καθορίζονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να επισημαίνονται μέσω κατάλληλης σήμανσης ή να καθίστανται αναγνωρίσιμα με άλλα κατάλληλα μέσα για να μπορούν να αφαιρούνται πριν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία.

(2) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται, σύμφωνα με την τεχνική και επιστημονική πρόοδο, να τροποποιεί το Παράρτημα ΙΙ προκειμένου:

(α) Να καθορίζει, όπου απαιτείται τις μέγιστες ανεκτές τιμές συγκέντρωσης για τις ουσίες και τα υλικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1), σε συγκεκριμένα σχετικά εξαρτήματα,

(β) να εξαιρεί ορισμένα υλικά, ουσίες και σχετικά εξαρτήματα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εφόσον η χρήση τους είναι αναπόφευκτη ή να παρατείνει τις προθεσμίες που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ,

(γ) να διαγράφει υλικά, ουσίες και σχετικά εξαρτήματα από το Παράρτημα ΙΙ, αν η χρήση τους μπορεί να αποφευχθεί, και

(δ) να καθορίζει εκείνα τα υλικά, ουσίες και σχετικά εξαρτήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) τα οποία μπορούν να αφαιρούνται πριν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία και τα οποία θα πρέπει να επισημαίνονται μέσω κατάλληλης σήμανσης ή να καθίστανται αναγνωρίσιμα με άλλα κατάλληλα μέσα.

(3) Οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές εξαρτημάτων, συμβάλλουν στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων-

(α) περιορίζοντας τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στα οχήματα και μειώνοντάς την στο μέτρο του δυνατού, ήδη από τη φάση της αρχικής σύλληψης του οχήματος και εφεξής, ιδίως προκειμένου να προλαμβάνεται η ελευθέρωση τους στο περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύγεται η ανάγκη διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων·

(β) κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή νέων οχημάτων, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη και διευκολύνοντας τη διάλυση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση, και ιδίως την ανακύκλωση, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των εξαρτημάτων τους·

(γ) ενσωματώνοντας αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού σε οχήματα και άλλα προϊόντα, προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά.

Παράδοση σχετικών αποβλήτων

9.-(1) Όλα τα σχετικά απόβλητα οχήματα και, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, τα σχετικά απόβλητα εξαρτήματα πρέπει είτε να παραδίδονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας είτε να παραδίδονται σε σημείο παραλαβής και να μεταφέρονται υπό την ευθύνη του υπεύθυνου του σημείου παραλαβής σε εγκατάσταση επεξεργασίας.

(2) Ο κάτοχος σχετικού απόβλητου οχήματος δύναται να το παραδίδει σε σημείο παραλαβής ή σε εγκατάσταση επεξεργασίας την οποία λειτουργούν ή με την οποία συνεργάζονται οι οικονομικοί φορείς.

(3) Στην περίπτωση που το σχετικό απόβλητο όχημα είναι όχημα μηδενικής αξίας, παραλαμβάνεται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε πληρωμή, εκτός αν κατά την παραλαβή, το σχετικό απόβλητο όχημα:

(α) Δεν περιέχει βασικά κατασκευαστικά του στοιχεία, δηλαδή κινητήρα ή αμάξωμα, ή κιβώτιο ταχυτήτων ή, στην περίπτωση που αυτό απαιτείται από την κειμένη νομοθεσία, τον καταλυτικό μετατροπέα ή τους τροχούς εξαιρουμένης της ρεζέρβας· ή

(β) περιέχει απόβλητα που δε σχετίζονται με το όχημα και τα εξαρτήματα που συνθέτουν το όχημα.

(4) Στην περίπτωση που με βάση τις παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (3) απαιτηθεί πληρωμή για να παραληφθεί το σχετικό απόβλητο όχημα, η πληρωμή αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος επεξεργασίας του μείον το κέρδος που ενδεχομένως να προκύψει από τα επεξεργαστικά προϊόντα.

(5) Όταν ένα σχετικό απόβλητο όχημα παραληφθεί από εγκατάσταση επεξεργασίας, ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης επεξεργασίας εκδίδει πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος το οποίο παραδίδεται ή αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή και στον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του σχετικού απόβλητου οχήματος για σκοπούς διαγραφής του οχήματος με βάση τους περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως 2003:

Νοείται ότι γίνονται αποδεκτά ως επαρκή πιστοποιητικά καταστροφής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικά καταστροφής που εκδίδονται από αρμόδιες αρχές κρατών μελών με βάση εθνική νομοθεσία που υιοθετεί την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.».

(6) Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο εδάφιο (5) εκδίδεται δωρεάν κατά τον τύπο που καθορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17.

Στόχοι για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και ανακύκλωση

10.-(1) Οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται με βάση το εδάφιο (4) καθώς, επίσης, και των ακόλουθων στόχων:

(α) Το αργότερο ως την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα σχετικά απόβλητα οχήματα, η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση καθορίζεται στο 85 % κατ’ ελάχιστο κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση καθορίζεται στο 80% κατ’ ελάχιστο κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος·

(β) το αργότερο ως την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα σχετικά απόβλητα οχήματα, η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση καθορίζεται στο 95 % κατ’ ελάχιστο κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός των ιδίων χρονικών ορίων, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση καθορίζεται στο 85% κατ’ ελάχιστο κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος.

(2) (α) Στην περίπτωση που λόγω αντικειμενικών δυσκολιών οι στόχοι που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν, ο Υπουργός, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται, σε σχέση με τα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, να τροποποιεί τους στόχους αυτούς και να καθορίζει χαμηλότερους στόχους, αλλά όχι χαμηλότερους από το 75 % για την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση και όχι χαμηλότερους από το 70 % για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

(β) Για τους σκοπούς καθορισμού χαμηλότερων στόχων σύμφωνα με την παράγραφο (α), η αρμόδια αρχή, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, συμβουλεύει σχετικά τον Υπουργό.

(γ) Στην περίπτωση που εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγράφου (α) η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τους σχετικούς λόγους.

(3) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να τροποποιήσει τους στόχους που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και να καθορίσει νέους στόχους για την ίδια χρονική περίοδο.

(4) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίσει στόχους επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης, καθώς και επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης σχετικών απόβλητων οχημάτων για χρονική περίοδο μετά το έτος 2015.

(5)  Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση όσων κατασκευαστικών στοιχείων είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση όσων κατασκευαστικών στοιχείων δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, και την απόδοση προτεραιότητας στην ανακύκλωση, όταν είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων όσον αφορά την ασφάλεια των οχημάτων και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τα καυσαέρια και τον θόρυβο.

Αναγνώριση εξαρτημάτων

11. Οι παραγωγοί, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές εξαρτημάτων, χρησιμοποιούν πρότυπα κωδικοποίησης για τα  εξαρτήματα, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Νόμου, ώστε να διευκολύνουν την αναγνώριση των εξαρτημάτων, τα οποία είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση.

Εθελοντικές συμφωνίες

12.-(1) Χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων τους, που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο, οι οικονομικοί φορείς δύνανται για σκοπούς συμμόρφωσης με τα παρόντα Νόμο και ειδικότερα με το άρθρο 4, να συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ τους.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εγκρίνει οποιαδήποτε συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που επιδιώκονται από τον παρόντα Νόμο και εφόσον η συμφωνία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Είναι εκτελεστή,

(β) καθορίζει ίδιους στόχους με αυτούς που καθορίζονται με βάση τον παρόντα Νόμο και έχει αντίστοιχες χρονικές προθεσμίες,

(γ) επιτυγχάνει ευρεία συμμετοχή των οικονομικών φορέων,

(δ) είναι ανοικτή για συμμετοχή σε όλους τους οικονομικούς φορείς νοουμένου ότι τηρούνται οι όροι που τη διέπουν.

(3) Οι συμφωνίες, που εγκρίνονται από τον Υπουργό, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Οι συμφωνίες, που εγκρίνονται από τον Υπουργό, κοινοποιούνται στην Επιτροπή από την αρμόδια αρχή.

(5) Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις εγκεκριμένες συμφωνίες αναφέρονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην αρμόδια αρχή και είναι διαθέσιμα στο κοινό.

(6) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την εξέταση της προόδου που επιτυγχάνεται δυνάμει των εγκεκριμένων συμφωνιών και ενημερώνει την Επιτροπή για τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο εδάφιο (5).

(7) Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 18, οι εγκεκριμένες συμφωνίες θεωρούνται δεσμευτικές προς τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε αυτές και οποιαδήποτε παρέκκλιση θεωρείται παράβαση του παρόντος Νόμου.

Υποβολή εκθέσεων και ενημέρωση της Επιτροπής

13.-(1) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Παραγράφου 2 του ’ρθρου 7 της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών, από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν, σύμφωνα με τον μορφότυπο που θεσπίζει η Επιτροπή και συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου.

(3) Η πρώτη περίοδος υποβολής των εν λόγω στοιχείων αρχίζει το πρώτο ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης την οποία εκδίδει η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Παραγράφου 2 του ’ρθρου 7 της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και καλύπτει τα στοιχεία που αφορούν την εν λόγω περίοδο αναφοράς.

Εξουσίες της αρμόδιας αρχής

14.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των προνοιών του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού -

(α) Να σταματά σε οποιαδήποτε οδό οποιοδήποτε όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά σχετικού απόβλητου οχήματος και σχετικού απόβλητου εξαρτήματος,

(β) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση, ανακύκλωση, διάθεση, επαναχρησιμοποίηση, ή επεξεργασία οχήματος ή εξαρτήματος, και

(γ) να ελέγχει ή επιθεωρεί τα σχετικά υλικά ή έγγραφα ή εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό ή χώρο ή όχημα ή εξάρτημα που σχετίζεται με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να κατάσχει οποιαδήποτε έγγραφα ή δείγματα υλικών:

Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία, χωρίς τη συγκατάθεση του ενοίκου, επιτρέπεται μόνο με δικαστικό ένταλμα.

(2) Η αρμόδια αρχή, όταν διαπιστώσει μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδώσει ειδοποίηση στο κατάλληλο κατά την κρίση της πρόσωπο, με την οποία θα του επισημαίνει την παράβαση και θα το καλεί να συμμορφωθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση ανάλογα με τη φύση της παράβασης. Στην ίδια ειδοποίηση η αρμόδια αρχή θα αναφέρει τα μέτρα στα οποία θα πρέπει να λάβει το πρόσωπο που προκαλεί την παράβαση, για να θεωρηθεί ότι συμμορφώθηκε με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(3) Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ενέργειες που εκτελούνται σε υποστατικό ή χώρο που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση, ανακύκλωση, διάθεση, επαναχρησιμοποίηση, ή επεξεργασία οχήματος ή εξαρτήματος, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια ανθρώπων ή ζώων ή να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο το υπόλοιπο περιβάλλον, δύναται, μετά από απόφαση και σχετική ειδοποίηση στο κατάλληλο κατά την κρίση της πρόσωπο, να λάβει τα κατάλληλα κατά την κρίση της μέτρα που εύλογα απαιτούνται, για την αποκατάσταση του διαπιστούμενου κινδύνου.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, και ιδιαίτερα του εδαφίου (3) αυτού, καθώς και του άρθρου 7, η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Ιεραρχική προσφυγή

15.-(1) Κάθε πρόσωπο, το έννομο συμφέρον του οποίου θίγεται από απόφαση, πράξη ή παράλειψη της αρμόδιας αρχής, μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Υπουργού.

(2) Η προσφυγή ασκείται εγγράφως εντός τριάντα ημερών από την επίδοση της απόφασης ή πράξης της αρμόδιας αρχής και, σε περίπτωση παράλειψης, από την ημέρα που η παράλειψη περιήλθε στη γνώση του προσφεύγοντος.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους προφορικώς ή γραπτώς, αποφασίζει σύμφωνα με το εδάφιο (4).

(4) Ο Υπουργός μπορεί να -

(α) Επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή πράξη·

(β) τροποποιήσει την απόφαση ή πράξη ή εκδώσει απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης ή πράξης ή για θεραπεία της παράλειψης· ή

(γ) παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή για επανεξέταση υπό το φως τυχόν οδηγιών ή παρατηρήσεων.

Αδικήματα και ποινές

16.-(1) Πρόσωπο το οποίο -

(α) Παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 5·

(β) προβαίνει σε επεξεργασία χωρίς την απαιτούμενη από τα εδάφια (4) ή (5) του άρθρου 7 άδεια·

(γ) διαθέτει στην αγορά υλικά, ουσίες και σχετικά εξαρτήματα κατά παράβαση του άρθρου 8·

(δ) εμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τα μέτρα που επιβάλλει η αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14·

(ε) εκδίδει έγγραφα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού χωρίς να έχει την απαιτούμενη έγκριση ή το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης, τα πιο πάνω αδικήματα τιμωρούνται με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση μεταγενέστερης καταδίκης τα αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή με ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (1) διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα βάσει του παρόντος άρθρου, κάθε πρόσωπο που το αντιπροσωπεύει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και κάθε διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ή διευθύνων σύμβουλος ή γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν ότι κατέχει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ιδιότητες, που εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκημα, είναι ένοχο του αδικήματος αυτού, ταυτόχρονα με το νομικό πρόσωπο, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο παρών Νόμος για το εν λόγω αδίκημα.

Έκδοση Διαταγμάτων

17.-(1) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει πρόσθετες κατηγορίες οχημάτων για τις οποίες ισχύει ο παρών Νόμος.

(2) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα τεχνικά Παραρτήματα με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο.

Έκδοση Κανονισμών

18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για να ρυθμίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο μπορεί ή πρέπει να ρυθμιστεί με Κανονισμούς.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς: -

(α) Για τα απαιτούμενα στοιχεία σε σχέση με την εγγραφή των χώρων προσωρινής εναπόθεσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας καθώς και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σε σχέση με την εγγραφή των συλλεκτών, σε μητρώο που θα τηρεί η αρμόδια αρχή·

(β) για τα οχήματα που θα υποχρεούται ο κάτοχος τους να απορρίψει και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες ο κάτοχος οχήματος θα υποχρεούται να το απορρίψει·

(γ) για τον τρόπο υπολογισμού του κόστους που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 9 και τη διαδικασία αναπροσαρμογής του από καιρό σε καιρό·

(δ) για τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μια εγκατάσταση επεξεργασίας θα δύναται να αρνηθεί να παραλάβει ένα σχετικό απόβλητο όχημα ή σχετικό απόβλητο εξάρτημα,

(ε) για τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων σε σχέση με την πληροφόρηση του κοινού αναφορικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εγκατάσταση επεξεργασίας δύναται να αρνηθεί να παραλάβει ένα όχημα ή να απαιτήσει πληρωμή για να το παραλάβει,

(στ) για τη διαδικασία παραλαβής ενός σχετικού απόβλητου οχήματος και των σχετικών αποβλήτων εξαρτημάτων, τα έγγραφα που θα παραλαμβάνονται και θα εκδίδονται κατά την παραλαβή του οχήματος καθώς και για τα στοιχεία και πληροφορίες που θα αναγράφονται στα έγραφα αυτά,

(ζ) για τις υποχρεώσεις των τελευταίων κατόχων ή ιδιοκτητών σχετικών απόβλητων οχημάτων και των ιδιοκτητών συνεργείων συντήρησης και επισκευής οχημάτων σε σχέση με τα σχετικά απόβλητα εξαρτήματα,

(η) για τις υποχρεώσεις των συλλεκτών, των ιδιοκτητών χώρων προσωρινής εναπόθεσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας, ιδιαίτερα δε για τους τελευταίους, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), του άρθρου 4,

(θ) για τις πληροφορίες που πρέπει να τηρεί κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας σε σχέση με κάθε σχετικό απόβλητο όχημα και σχετικό απόβλητο εξάρτημα ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση των στόχων που τίθενται με βάση το άρθρο 10,

(ι) για τις αναγκαίες λεπτομέρειες του ελέγχου της συμμόρφωσης με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 10,

(ια) για τις υποχρεώσεις κάθε προσώπου που θέτει στην αγορά της Δημοκρατίας σχετικό όχημα ή σχετικό εξάρτημα και δε διαθέτει ή δε συμμετέχει σε σύστημα που έχει σκοπό την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και πρόσθετα για ειδικές ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας που διαθέτει ή συμμετέχει σε τέτοιο σύστημα αναλαμβάνει τις ευθύνες που προκύπτουν με βάση τον παρόντα Νόμο·

(ιβ) για τη διαδικασία που θα ακολουθείται στη περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις που ενδεχομένως να προκύψουν σε σχέση με σχετικό όχημα ή σχετικό εξάρτημα που έθεσε στην αγορά της Δημοκρατίας, λόγω παύσης λειτουργίας ή λόγω διάλυσης του·

(ιγ) για τη διαδικασία και τα αποδεικτικά έντυπα που θα πρέπει να υφίστανται για σκοπούς ορθής εφαρμογής του εδαφίου (1) του άρθρου 8.

Δικαίωμα εξαγωγής

19. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους ΙV του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου του 2002, οι οικονομικοί φορείς δύνανται, για σκοπούς επεξεργασίας ή περαιτέρω επεξεργασίας να εξάγουν από τη Δημοκρατία οχήματα στο τέλους του κύκλου ζωής τους και απόβλητα εξαρτήματα που παραλαμβάνουν, καθώς και σχετικά προϊόντα από επεξεργασία.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

20.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφορετικών διατάξεων του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

(’ρθρο 7)

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΡΘΡΟ 7

 

1. Τοποθεσίες αποθήκευσης (περιλαμβανομένης προσωρινής αποθήκευσης) των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των απόβλητων εξαρτημάτων πριν από την επεξεργασία τους:

- αδιαπέραστες επιφάνειες για κατάλληλους χώρους με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων καθαρισμού-απολίπανσης,

- εξοπλισμός για την επεξεργασία νερών, περιλαμβανομένων των ομβρίων νερών, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για την υγεία και το περιβάλλον.

2. Τοποθεσίες επεξεργασίας:

- αδιαπέραστες επιφάνειες για κατάλληλους χώρους, με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων καθαρισμού-απολίπανσης,

- κατάλληλη αποθήκευση για εξαρτήματα τα οποία έχουν αποσυναρμολογηθεί, περιλαμβανομένης της αδιαπέραστης αποθήκευσης για εξαρτήματα που έχουν μολυνθεί από έλαια,

- κατάλληλα κιβώτια αποθήκευσης μπαταριών (με εξουδετέρωση ηλεκτρολυτών επί τόπου ή αλλού), φίλτρων και πυκνωτών που περιέχουν PCBS/PCTS,

- κατάλληλα δοχεία για τη ξεχωριστή αποθήκευση ρευστών από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους: καυσίμων, ελαίου κινητήρα, ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων, ελαίου διαφορικού, υδραυλικού ελαίου, υγρών ψύξεως, αντιψυκτικών, ρευστών φρένων, οξέων μπαταρίας, ρευστών συστημάτων κλιματισμού και οποιουδήποτε άλλου ρευστού που υπάρχει σε όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του,

- εξοπλισμός για την επεξεργασία νερών, περιλαμβανομένων των ομβρίων νερών, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για την υγεία και το περιβάλλον,

- κατάλληλη αποθήκευση μεταχειρισμένων ελαστικών, περιλαμβανομένης της πρόληψης κινδύνων πυρκαγιάς και υπερβολικού στοιβάγματος.

3. Δραστηριότητες επεξεργασίας για την απορρύπανση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους:

- αφαίρεση των συσσωρευτών και των δοχείων ρευστοποιημένου αερίου,

- αφαίρεση ή εξουδετέρωση των εν δυνάμει εκρηκτικών στοιχείων (π.χ. αερόσακων),

- αφαίρεση και ξεχωριστή συλλογή και αποθήκευση καυσίμων, ελαίων κινητήρα, ελαίου διαφορικού, ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων, υδραυλικού ελαίου, υγρών ψύξεως, αντιψυκτικών, ρευστών φρένων, ρευστών συστημάτων κλιματισμού και κάθε άλλου ρευστού που περιέχεται σε οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, εκτός αν χρειάζονται για την επαναχρησιμοποίηση των συγκεκριμένων συστατικών μερών,

- αφαίρεση, στο μέτρο του δυνατού, όλων των στοιχείων που έχουν αναγνωρισθεί ως περιέχοντα υδράργυρο.

4. Δραστηριότητες επεξεργασίας για την προώθηση της ανακύκλωσης:

- αφαίρεση των καταλυτών,

- αφαίρεση των μεταλλικών τεμαχίων χαλκού, αλουμινίου και μαγνησίου, αν τα εν λόγω μέταλλα δε διαχωρίζονται κατά τη διαδικασία τεμαχισμού καταλοίπων,

- αφαίρεση των ελαστικών και των μεγάλων πλαστικών κατασκευαστικών στοιχείων (π.χ. προφυλακτήρες, ταμπλώ οργάνων, δοχεία ρευστών, κ.λπ.), εφόσον τα αντίστοιχα υλικά δε διαχωρίζονται κατά τον τεμαχισμό κατά τρόπο ώστε να μπορούν πράγματι να ανακυκλωθούν ως υλικά,

- αφαίρεση των υαλοπινάκων και άλλων γυαλιών, εφόσον τα αντίστοιχα υλικά δε διαχωρίζονται κατά τον τεμαχισμό κατά τρόπο ώστε να μπορούν πράγματι να ανακυκλωθούν ως υλικά.

5. Οι δραστηριότητες αποθήκευσης πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε εξαρτήματα που περιέχουν ρευστά ή σε δυνάμενα να ανακτηθούν εξαρτήματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 

(’ρθρο 8)

 

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που εξαιρούνται από το εδάφιο 1 του ’ρθρου 8

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία

 

 

 

 

 

 

Πεδίο εφαρμογής και

καταληκτική ημερομηνία

της εξαίρεσης

 

 

 

 

Σημαίνονται ή

καθίστανται

αναγνωρίσιμα

σύμφωνα ΅ε την

παράγραφο (δ)

του εδαφίου (2)

του άρθρου 8.

Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων

1. Χάλυβας για μηχανουργική επεξεργασία και

χάλυβας ΅ε επίστρωση ψευδαργύρου ΅ε

περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35 %

κατά βάρος

2. α) Αλουμίνιο για μηχανουργική επεξεργασία

΅ε περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 2 % κατά

βάρος

 

β) Αλουμίνιο για μηχανουργική επεξεργασία

΅ε περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 1 % κατά

βάρος

1 Ιουλίου 2005

 

 

 

1 Ιουλίου 2008

 

 

3. Κράματα χαλκού ΅ε περιεκτικότητα σε

μόλυβδο έως 4 % κατά βάρος

4. Έδρανα και έμβολα από μόλυβδο /

ορείχαλκο

Μόλυβδος και ενώσεις μολύβδου σε κατασκευαστικά στοιχεία
5. Συσσωρευτές Χ
6. Αποσβεστήρες δονήσεων Χ

7. Βαρίδια ζυγοστάθμισης τροχών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τύπους οχημάτων που

λαμβάνουν έγκριση τύπου

με βάση τον περί Έγκρισης

Τύπου Οχημάτων Νόμο πριν

από την έναρξη ισχύος του

παρόντος Νόμου και για

βαρίδια ζυγοστάθμισης τροχών

που προορίζονται για τη

συντήρηση των οχημάτων

αυτών: 1η Ιουλίου 2005

Χ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Μέσα βουλκανισμού και σταθεροποιητές για

ελαστομερή για τις εφαρμογές χειρισμού ρευστών

και μηχανισμών μετάδοσης της ισχύος

1η Ιουλίου 2005

 

 

9. Σταθεροποιητές σε προστατευτικές βαφές 1η Ιουλίου 2005

10. Ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρικούς κινητήρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τύπους οχημάτων που

λαμβάνουν έγκριση τύπου

με βάση τον περί Έγκρισης

Τύπου Οχημάτων Νόμο πριν

από την έναρξη ισχύος του

παρόντος Νόμου και για

ψήκτρες άνθρακα για

ηλεκτρικούς κινητήρες

που προορίζονται για την

συντήρηση των οχημάτων

αυτών: 1η Ιουλίου 2005

11. Συγκολλητικό ΅έσο σε πλακίδια

ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και άλλες

ηλεκτρολογικές εφαρμογές

Χ(1)

 

 

12. Χαλκός σε επενδύσεις πέδησης

που περιέχει περισσότερο από 0,5%

μόλυβδο κατά βάρος

 

 

 

 

Για τύπους οχημάτων που

λαμβάνουν έγκριση τύπου με βάση

τον περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων

Νόμο πριν από την έναρξη ισχύος

του παρόντος Νόμου και για την

συντήρηση των οχημάτων αυτών:

1η Ιουλίου 2004

Χ

 

 

 

 

 

 

13. Έδρανα βαλβίδων

 

 

 

Τύποι κινητήρων που έχουν

αναπτυχθεί πριν από την έναρξη

ισχύος του παρόντος νόμου:

1η Ιουλίου 2006

14. Ηλεκτρικά κατασκευαστικά στοιχεία

που περιέχουν μόλυβδο σε υάλινη ή

κεραμική μήτρα, εκτός της υάλου λαμπτήρων

και του εφυαλώματος σπινθηριστήρων

(σπαρκ)Χ(2)

Χ(2)

(για κατασκευαστικά

στοιχεία εκτός των

πιεζοηλεκτρικών σε

κινητήρες)

15. Ύαλος λαμπτήρων και εφυάλωμα σπινθηριστήρων 1η Ιανουαρίου 2005
16. Πυροτεχνικοί ενεργοποιητές 1η Ιουλίου 2007
Εξασθενές χρώμιο
17. Αντιδιαβρωτικά επικαλυπτικά στρώματα 1η Ιουλίου 2007

18. Ψυγεία που λειτουργούν με απορρόφηση σε

αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

Χ

 

Υδράργυρος

19. Λαμπτήρες εκκένωσης και οθόνες πίνακα

οργάνων

Χ

 

Κάδμιο
20. Παχύστρωμες πάστες 1η Ιουλίου 2006

21. Συσσωρευτές για ηλεκτρικά οχήματα

 

 

 

 

 

 

31η Δεκεμβρίου 2005. Μετά την

31η Δεκεμβρίου 2005, η διάθεση

στην αγορά συσσωρευτών NiCd

επιτρέπεται μόνο ως ανταλλακτικά

για οχήματα που έχουν διατεθεί

στην αγορά πριν από αυτή την

ημερομηνία

Χ

 

 

 

 

 

 

(1) Αποσυναρμολόγηση άν, μαζί με το μόλυβδο υπό το σημείο 14, σημειώνεται υπέρβαση της μέσης οριακής τιμής 60g ανά όχημα. Κατά την εφαρμογή αυτής της ρήτρας δε λαμβάνονται υπόψη οι ηλεκτρικές διατάξεις που δεν έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή στη γραμμή παραγωγής.

(2) Αποσυναρμολόγηση άν, μαζί με το μόλυβδο υπό το σημείο 11, σημειώνεται υπέρβαση της μέσης οριακής τιμής 60g ανά όχημα. Κατά την εφαρμογή αυτής της ρήτρας δε λαμβάνονται υπόψη οι ηλεκτρικές διατάξεις που δεν έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή στη γραμμή παραγωγής.

 

Σημειώσεις:

- Είναι ανεκτή τιμή συγκέντρωσης μολύβδου, εξασθενούς χρωμίου και υδραργύρου έως 0,1% κατά βάρος και ανά ομοιογενές υλικό, καθώς και καδμίου έως 0,01% κατά βάρος ανά ομοιογενές υλικό, υπό τον όρο ότι οι ουσίες αυτές δεν έχουν προστεθεί σκόπιμα(α).

- Είναι επίσης ανεκτή συγκέντρωση μολύβδου έως 0,4% στο αλουμίνιο, υπό τον όρο ότι δεν έχει προστεθεί σκόπιμα(α).

- Έως την 1η Ιουλίου 2007 είναι ανεκτή τιμή συγκέντρωσης μολύβδου έως 0,4% στο χαλκό που προορίζεται για υλικά τριβής των επενδύσεων πέδησης υπό τον όρο ότι δεν έχει προστεθεί σκόπιμα(α).

- Η επαναχρησιμοποίηση μερών οχημάτων τα οποία ήδη έχουν διατεθεί στην αγορά στην καταληκτική ημερομηνία της σχετικής εξαίρεσης που αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς νοουμένου ότι δεν καλύπτεται από το εδάφιο (1) του άρθρου 8.

- Οι εξαιρέσεις που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα ισχύουν μέχρι την 1η Ιουλίου 2007 για νέα ανταλλακτικά που προορίζονται για την επιδιόρθωση (β) μερών οχημάτων που εξαιρούνται από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 8.

--------------------------------------

(α) «Προστεθεί σκόπιμα» σημαίνει «εσκεμμένως χρησιμοποιηθεί κατά την παρασκευή υλικού ή κατασκευαστικού στοιχείου όταν είναι επιθυμητή η συνεχής ύπαρξη του ώστε να προσδίδεται στο τελικό προϊόν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, εμφάνιση ή ποιότητα». Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών για την παραγωγή νέων προϊόντων, μέρος των οποίων προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά που περιέχουν ορισμένα ποσοστά των εν λόγω μετάλλων, δε θεωρείται ως σκόπιμη προσθήκη.

(β) Η πρόνοια αυτή ισχύει για τα ανταλλακτικά και όχι για συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία που προορίζονται για τη συνήθη επιδιόρθωση οχημάτων. Δεν ισχύει για βαρίδια ζυγοστάθμισης, ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρικά οχήματα και για επενδύσεις πέδησης, που καλύπτονται από ιδιαίτερες καταχωρίσεις στο παρόν Παράρτημα.

23.01.176.2003

/ΕΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(’ρθρο 11)

 

Για την επισήμανση και την αναγνώριση των πλαστικών εξαρτημάτων, βάρους άνω των 100 γραμμαρίων, εφαρμόζεται η ονοματολογία που καθορίζεται στα ακόλουθα πρότυπα:

 

- ISO 1043-1 Πλαστικά - Σύμβολα και συντομογραφίες. Μέρος 1: Βασικά πολυ΅ερή και ειδικά χαρακτηριστικά.

- ISO 1043-2 Πλαστικά - Σύμβολα και συντομογραφίες. Μέρος 2: Πληρωτικά και ενισχυτικά υλικά.

- ISO 11469 Πλαστικά - Γενική αναγνώριση και επισήμανση πλαστικών προϊόντων.

 

Για την επισήμανση και αναγνώριση των ελαστομερών εξαρτημάτων, βάρους άνω των 200 γραμμαρίων, εφαρμόζεται η ονοματολογία που καθορίζεται στο ακόλουθο πρότυπο:

 

- ISO 1629 Καουτσούκ και λατέξ - Ονοματολόγια. Δεν εφαρμόζεται στην επισήμανση των ελαστικών επίσωτρων.

 

Τα σύμβολα «<» ή «>» που χρησιμοποιούνται από πρότυπα ISO, μπορούν να υποκατασταθούν από παρενθέσεις.