ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ
Έκταση εφαρμογής του Μέρους αυτού

123.—(1) Στις διατάξεις του Μέρους αυτού υπάγονται τα ασφαλιστήρια τα οποία εκδίδονται από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία εντός και εκτός της Δημοκρατίας και αυτά που εκδίδονται από άλλη ασφαλιστική επιχείρηση.

(2) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού ο όρος «άλλη ασφαλιστική επιχείρηση» σημαίνει οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση άλλη από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Κοινοποίηση όρων ασφαλιστηρίων του Κλάδου Γενικής Φύσεως

124.—(1) Δεν επιτρέπεται στον Έφορο να απαιτεί τη συστηματική κοινοποίηση προς αυτόν των γενικών και ειδικών όρων των ασφαλιστηρίων του Κλάδου Γενικής Φύσεως, των πινάκων ασφαλίστρων και άλλων εντύπων που μια κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, προτίθεται να χρησιμοποιήσει στις σχέσεις της με τους ασφαλισμένους.

(2) Για σκοπούς ελέγχου εν τούτοις της τήρησης των διατάξεων περί ασφαλιστικών συμβάσεων, ο Έφορος δύναται να απαιτεί τη μη συστηματική κοινοποίηση προς αυτόν των πιο πάνω στοιχείων:

Νοείται ότι, η συμμόρφωση των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών ή άλλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την απαίτηση αυτή του Εφόρου, δε δύναται να τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, ο Έφορος δύναται να απαιτεί—

(α) Την κοινοποίηση προς αυτόν των γενικών και ειδικών όρων των ασφαλιστηρίων πριν από την υιοθέτησή τους, όταν πρόκειται για κλάδο ασφάλισης, που καθίσταται διά νόμου υποχρεωτικός στη Δημοκρατία· ή

(β) την προηγούμενη κοινοποίηση ή έγκριση της προτεινόμενης αύξησης των ασφαλίστρων, στα πλαίσια εφαρμογής ενός γενικού συστήματος ελέγχου των τιμών.

Κοινοποίηση όρων ασφαλιστηρίων του Κλάδου Ζωής

125.—(1) Δεν επιτρέπεται στον Έφορο να απαιτεί τη συστηματική κοινοποίηση προς αυτόν των γενικών και ειδικών όρων των ασφαλιστηρίων του Κλάδου Ζωής, των πινάκων ασφαλίστρων, των τεχνικών βάσεων που χρησιμοποιούνται ιδίως για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των τεχνικών αποθεμάτων, καθώς και των υποδειγμάτων και άλλων εντύπων που μια κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστκή επιχείρηση, προτίθεται να χρησιμοποιήσει στις σχέσεις της με τους ασφαλισμένους.

(2) Για σκοπούς ελέγχου εν τούτοις της τήρησης των διατάξεων περί ασφαλιστικών συμβάσεων, ο Έφορος δύναται να απαιτεί τη μη συστηματική κοινοποίηση προς αυτόν των πιο πάνω στοιχείων:

Νοείται ότι, η συμμόρφωση των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών ή άλλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την απαίτηση αυτή του Εφόρου, δε δύναται να τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε σχέση με αναλογιστικές αρχές, οι κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής ή Κλάδου Γενικής Φύσεως, που ασκούν εργασίες στον κλάδο ατυχημάτων ή/και στον κλάδο ασθενειών, οφείλουν όπως υποβάλλουν στον Έφορο στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των μαθηματικών αποθεμάτων τους.

(4) Η αναφορά σε γενικούς και ειδικούς όρους, που γίνεται στο προηγούμενο και στο παρόν άρθρο, λογίζεται ότι δεν περιλαμβάνει τυχόν ιδιαίτερους όρους, που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση για την κάλυψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ασφαλισμένων κινδύνων.

Διατύπωση όρων ασφαλιστηρίων

126.—(1) Όλοι οι όροι των ασφαλιστηρίων, που αφορούν κινδύνους άλλους από μεγάλους κινδύνους, όπως οι κίνδυνοι αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια και ακρίβεια και να είναι σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας εφόσον—

(α) Ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή έχει τη μόνιμη εγκατάσταση ή διαμονή του στη Δημοκρατία και το δίκαιο που διέπει το ασφαλιστήριο είναι το δίκαιο που ισχύει στη Δημοκρατία· και

(β) πρόκειται για είδος ασφάλισης που καθίσταται υποχρεωτική διά νόμου στη Δημοκρατία.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) πιο πάνω, σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, επιτρέπεται όπως οι όροι του ασφαλιστηρίου είναι σε άλλη επίσημη γλώσσα Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εκτός από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, εφόσον το ζητήσει ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου με γραπτή δήλωσή του ή εφόσον ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου έχει δικαίωμα να επιλέξει το εφαρμοστέο στην ασφαλιστική σύμβαση δίκαιο.

Περιεχόμενο ασφαλιστηρίων

127.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να περιλαμβάνει σε κάθε ασφαλιστήριο που εκδίδει, τις καθορισμένες από Κανονισμούς πληροφορίες.

(2) Κατά τη διάρκεια της ισχύος κάθε ασφαλιστηρίου, η κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση υπέχει υποχρέωση όπως κοινοποιεί στον κάτοχο του ασφαλιστηρίου τις καθορισμένες με Κανονισμούς πληροφορίες.

(3) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει οδηγίες ως προς τις παρεχόμενες δυνάμει του άρθρου αυτού πληροφορίες.