Διατύπωση όρων ασφαλιστηρίων

126.—(1) Όλοι οι όροι των ασφαλιστηρίων, που αφορούν κινδύνους άλλους από μεγάλους κινδύνους, όπως οι κίνδυνοι αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια και ακρίβεια και να είναι σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας εφόσον—

(α) Ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή έχει τη μόνιμη εγκατάσταση ή διαμονή του στη Δημοκρατία και το δίκαιο που διέπει το ασφαλιστήριο είναι το δίκαιο που ισχύει στη Δημοκρατία· και

(β) πρόκειται για είδος ασφάλισης που καθίσταται υποχρεωτική διά νόμου στη Δημοκρατία.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) πιο πάνω, σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, επιτρέπεται όπως οι όροι του ασφαλιστηρίου είναι σε άλλη επίσημη γλώσσα Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εκτός από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, εφόσον το ζητήσει ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου με γραπτή δήλωσή του ή εφόσον ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου έχει δικαίωμα να επιλέξει το εφαρμοστέο στην ασφαλιστική σύμβαση δίκαιο.