Κοινοποίηση όρων ασφαλιστηρίων του Κλάδου Ζωής

125.—(1) Δεν επιτρέπεται στον Έφορο να απαιτεί τη συστηματική κοινοποίηση προς αυτόν των γενικών και ειδικών όρων των ασφαλιστηρίων του Κλάδου Ζωής, των πινάκων ασφαλίστρων, των τεχνικών βάσεων που χρησιμοποιούνται ιδίως για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των τεχνικών αποθεμάτων, καθώς και των υποδειγμάτων και άλλων εντύπων που μια κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστκή επιχείρηση, προτίθεται να χρησιμοποιήσει στις σχέσεις της με τους ασφαλισμένους.

(2) Για σκοπούς ελέγχου εν τούτοις της τήρησης των διατάξεων περί ασφαλιστικών συμβάσεων, ο Έφορος δύναται να απαιτεί τη μη συστηματική κοινοποίηση προς αυτόν των πιο πάνω στοιχείων:

Νοείται ότι, η συμμόρφωση των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών ή άλλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την απαίτηση αυτή του Εφόρου, δε δύναται να τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε σχέση με αναλογιστικές αρχές, οι κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής ή Κλάδου Γενικής Φύσεως, που ασκούν εργασίες στον κλάδο ατυχημάτων ή/και στον κλάδο ασθενειών, οφείλουν όπως υποβάλλουν στον Έφορο στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των μαθηματικών αποθεμάτων τους.

(4) Η αναφορά σε γενικούς και ειδικούς όρους, που γίνεται στο προηγούμενο και στο παρόν άρθρο, λογίζεται ότι δεν περιλαμβάνει τυχόν ιδιαίτερους όρους, που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση για την κάλυψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ασφαλισμένων κινδύνων.