Περιεχόμενο ασφαλιστηρίων

127.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να περιλαμβάνει σε κάθε ασφαλιστήριο που εκδίδει, τις καθορισμένες από Κανονισμούς πληροφορίες.

(2) Κατά τη διάρκεια της ισχύος κάθε ασφαλιστηρίου, η κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση υπέχει υποχρέωση όπως κοινοποιεί στον κάτοχο του ασφαλιστηρίου τις καθορισμένες με Κανονισμούς πληροφορίες.

(3) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει οδηγίες ως προς τις παρεχόμενες δυνάμει του άρθρου αυτού πληροφορίες.