Έκταση εφαρμογής του Μέρους αυτού

123.—(1) Στις διατάξεις του Μέρους αυτού υπάγονται τα ασφαλιστήρια τα οποία εκδίδονται από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία εντός και εκτός της Δημοκρατίας και αυτά που εκδίδονται από άλλη ασφαλιστική επιχείρηση.

(2) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού ο όρος «άλλη ασφαλιστική επιχείρηση» σημαίνει οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση άλλη από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.