122Α. Οι διατάξεις των άρθρων 114-122 εφαρμόζονται ανάλογα και στις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκτός από τις αναφορές στις διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου (άρθρα 102-106) που αφορούν μόνο τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών εταιρειών του Κλάδου Ζωής.