Έννομες συνέπειες δημοσίευσης της απόφασης που εγκρίνει τη μεταβίβαση

122. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Εφόρου, που εγκρίνει τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, δε δύνανται να αντιταχθούν κατά της μεταβίβασης αυτής, οι ασφαλισμένοι, οι συμβαλλομένοι στην ασφαλιστική σύμβαση, οι δικαιούχοι του ασφαλίσματος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έλκει δικαίωμα ή υπέχει υποχρεώσεις, που απορρέουν από ασφαλιστήρια, διαλαμβανόμενα στη μεταβίβαση.