ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Έννοια ασφαλιστικής διαφήμισης

138.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ασφαλιστική διαφήμιση σημαίνει—

(α) Διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό και προσκαλεί στη σύναψη ή την προσφορά προς σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων·

(β) διαφήμιση που στοχεύει, άμεσα ή έμμεσα, να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού σε μια συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση, τις εργασίες της, τα σχέδια ή τις υπηρεσίες που προσφέρει:

Νοείται ότι, διαφήμιση που περιέχει πληροφορίες που προορίζονται να οδηγήσουν, άμεσα ή έμμεσα, στη σύναψη ή την προσφορά προς σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, λογίζεται ως διαφήμιση που προσκαλεί στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων.

(2) Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, ο όρος «διαφήμιση» περιλαμβάνει κάθε μορφή διαφήμισης, ανεξάρτητα εάν αυτή διενεργείται με δημοσίευση σε έντυπη μορφή, με επίδειξη φωτογραφιών ή ταινιών, με εκπομπή πληροφοριών ή μηνυμάτων μέσω ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως ή με προβολή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής τέτοιων πληροφοριών ή μηνυμάτων.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, διαφήμιση που διενεργείται κατά τα ανωτέρω, από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ή κατ' εντολή άλλου προσώπου, λογίζεται ως διαφήμιση που διενεργείται από το άλλο αυτό πρόσωπο. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαφήμιση περιέχει πρόσκληση προς σύναψη ή προσφορά προς σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως με συγκεκριμένο πρόσωπο που καθορίζεται στη διαφήμιση, η διαφήμιση αυτή τεκμαίρεται ότι διενεργείται από το πρόσωπο αυτό.

Μορφή και περιεχόμενο ασφαλιστικών διαφημίσεων. Ποινικό αδίκημα

139.—(1) Η μορφή και το περιεχόμενο των ασφαλιστικών διαφημίσεων καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. Οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να διαλαμβάνουν ειδικές διατάξεις αναφορικά με ασφαλιστικές διαφημίσεις, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, το είδος ή τον τύπο της ασφάλισης.

(2) Απαγορεύεται οποιαδήποτε ασφαλιστική διαφήμιση, εκτός εάν αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), πρόσωπο που εκδίδει, προβάλλει, εκπέμπει, αναμεταδίδει, δημοσιεύει ή γενικά φέρει σε γνώση του κοινού με οποιοδήποτε μέσο, ασφαλιστική διαφήμιση, κατά παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών αυτών, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών.

(4) Δεν υπέχει ευθύνη για το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ποινικό αδίκημα, πρόσωπο το οποίο κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του, διενεργεί κατ' εντολή άλλου, διαφήμιση, που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3), εάν αποδείξει ότι το περιεχόμενο της διαφήμισης δεν το έχει επινοήσει ή επιλέξει ο ίδιος ούτε άλλο πρόσωπο που τελεί κάτω από τις οδηγίες ή τον έλεγχο του.

Εξουσίες του Εφόρου σχετικά με ασφαλιστικές διαφημίσεις

140.—(1) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει οδηγίες προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αναφορικά με την εφαρμογή των περί ασφαλιστικών διαφημίσεων διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος διαπιστώνει παράβαση των διατάξεων αυτών, δύναται να απαιτήσει από τον υπαίτιο της παράβασης—

(α) Τον άμεσο τερματισμό της διαφήμισης· ή

(β) την άμεση τροποποίηση, διόρθωση ή αναίρεση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή στοιχείων, που διαλαμβάνονται στη διαφήμιση· ή

(γ) προκειμένου περί διαφήμισης που περιέχει ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή στοιχεία ή πληροφορίες, τη διενέργεια νέας διαφήμισης κατά το χρόνο και τον τρόπο που θα υποδείξει προς τούτο, στην οποία να γίνεται ρητή αναφορά στην προηγούμενη διαφήμιση και να παρατίθενται τα αληθή και ακριβή στοιχεία ή πληροφορίες.

Ασφαλιστική διαφήμιση ασφαλιστικών επιχειρήσεων Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

141. Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, η διαφήμιση που διενεργείται από ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που ασκεί εργασίες στη Δημοκρατία, υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, θα διέπεται από τις οικείες διατάξεις του παρόντος Νόμου.