Ασφαλιστική διαφήμιση ασφαλιστικών επιχειρήσεων Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

141. Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, η διαφήμιση που διενεργείται από ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που ασκεί εργασίες στη Δημοκρατία, υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, θα διέπεται από τις οικείες διατάξεις του παρόντος Νόμου.