Δικαιώματα που λαμβάνονται υπόψη στην ειδική συμμετοχή

142.—(1) Προκειμένου να κριθεί εάν πρόσωπο κατέχει ειδική συμμετοχή, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα δικαιώματα -

(α) τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν στο όνομά τους άλλα πρόσωπα για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου˙

(β) τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν εταιρείες ελεγχόμενες από το πρόσωπο αυτό˙

(γ) τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος, με τον οποίο το πρόσωπο αυτό έχει συνάψει γραπτή συμφωνία που το υποχρεώνει να υιοθετεί μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκή κοινή πολιτική με το άλλο μέρος ως προς τη διοίκηση της εν λόγω εταιρείας˙

(δ) τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει γραπτής συμφωνίας που έχει συναφθεί με το πρόσωπο αυτό ή με μια από τις ελεγχόμενες από αυτό εταιρείες και η οποία προβλέπει προσωρινή επ’ αντάλλαγματι μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων ψήφου˙

(ε) τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές που κατέχει το πρόσωπο αυτό και οι οποίες έχουν κατατεθεί ως ενέχυρο, εκτός εάν τα δικαιώματα ψήφου τα έχει ο  ενεχυρούχος δανειστής και δηλώσει ότι προτίθεται να τα ασκήσει. Στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω δικαιώματα  ψήφου εξομοιώνονται με τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει ο τελευταίος˙

(στ) τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές των οποίων επικαρπωτής είναι το πρόσωπο αυτό˙

(ζ) τα δικαιώματα ψήφου τα οποία το πρόσωπο αυτό ή ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις δύναται να αποκτήσει, με αποκλειστική πρωτοβουλία του δυνάμει ρητής συμφωνίας˙

(η) τα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στις μετοχές, που έχουν κατατεθεί στο πρόσωπο αυτό και τα οποία αυτό μπορεί να ασκήσει, κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες του κατόχου ή των κατόχων:

Νοείται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου ή οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου τις οποίες κατέχουν επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ) ή τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα ως αποτέλεσμα αναδοχής ή και τοποθέτησης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης, σύμφωνα με το σημείο 6 του Μέρους Ι του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, όταν τα δικαιώματα:

(α) δεν ασκούνται ούτε χρησιμοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο με σκοπό την παρέμβαση στη διαχείριση του εκδότη∙ και

(β) μεταβιβάζονται εντός ενός έτους από την απόκτηση.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως ελεγχόμενη εταιρεία νοείται κάθε εταιρεία στην οποία ένα πρόσωπο -

(α) έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων∙ ή

(β) έχει το δικαίωμα διορισμού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας και είναι συγχρόνως μέτοχος ή εταίρος της εν λόγω εταιρείας∙ ή

(γ) είναι μέτοχος ή εταίρος και ελέγχει μόνος, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εταιρείας αυτής, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων της.

(3) Για την εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, στα δικαιώματα ψήφου, διορισμού ή ανάκλησης που έχει η μητρική εταιρεία προστίθενται τα δικαιώματα κάθε άλλης ελεγχόμενης εταιρείας καθώς και τα δικαιώματα κάθε προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός του αλλά για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας ή κάθε άλλης ελεγχόμενης εταιρείας.