Περιορισμοί στην κατοχή μετοχικού κεφαλαίου σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία

143.—(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής «υποψήφιος αγοραστής») το οποίο μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, προτίθεται να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου μιας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, με ποσοστό που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) ή κάθε άλλη δυνατότητα ασκήσεως ουσιώδους επιρροής στη διαχείρισή της, πρωτίστως απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στον ΄Εφορο προσδιορίζοντας το ακριβές ποσοστό της συμμετοχής αυτής, προς έγκρισή της από τον Έφορο.

(2) Η ίδια υποχρέωση ισχύει και σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο αυτό προτίθεται να αυξήσει την ειδική συμμετοχή που ήδη κατέχει, προκειμένου η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει, να ανέρχεται ή να υπερβαίνει τα όρια του είκοσι τοις εκατό (20%), του τριάντα τοις εκατό (30%) ή του πενήντα τοις εκατό (50%), ή προκειμένου η ασφαλιστική αυτή εταιρεία να καταστεί θυγατρική του, όταν ο κάτοχος της ειδικής συμμετοχής είναι νομικό πρόσωπο.

(3) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (11) του άρθρου 7, εάν το πρόσωπο που αναφέρεται στα εδάφια (1) ή (2) είναι ασφαλιστική επιχείρηση, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή μητρική επιχείρηση τέτοιας οντότητας ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ελέγχει την οντότητα αυτή και εάν, λόγω αυτής της εξαγοράς, η επιχείρηση, στην οποία ο αγοραστής σκοπεύει να αποκτήσει συμμετοχή καθίσταται θυγατρική του εν λόγω αγοραστή ή περιέρχεται υπό τον έλεγχό του, η αξιολόγηση της εξαγοράς υπόκειται στη διαδικασία της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 20Α.