Εξουσία του Εφόρου προς λήψη πληροφοριών σχετικά με νομικά πρόσωπα με ειδική συμμετοχή

144.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος της ειδικής συμμετοχής είναι νομικό πρόσωπο, ο Έφορος έχει τις ακόλουθες εξουσίες -

(α) να ζητά πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών προσώπων, τα οποία άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν το νομικό αυτό πρόσωπο. Έλεγχος νομικού προσώπου έχει την έννοια που αποδίδει ο όρος “έλεγχος” στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου∙ και

(β) να ζητά, τόσον κατά το χρόνο κτήσεως της ειδικής συμμετοχής όσον και μετέπειτα, τη γνωστοποίηση των οικονομικών του καταστάσεων, όταν καθιστά την κυπριακή ασφαλιστική  εταιρεία θυγατρική του, προς το σκοπό ελέγχου της χρηματοοικονομικής του κατάστασης.

(2) Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της ταυτότητας των φυσικών προσώπων, τα οποία ελέγχουν νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν ειδική συμμετοχή σε ασφαλιστικές εταιρείες, ο Έφορος δύναται να απαιτεί όπως συγκεκριμένα ποσοστά του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά  πρόσωπα, που τυγχάνουν της προηγούμενης εγκρίσεως του Εφόρου.