Εξουσίες του Εφόρου σχετικά με ασφαλιστικές διαφημίσεις

140.—(1) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει οδηγίες προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αναφορικά με την εφαρμογή των περί ασφαλιστικών διαφημίσεων διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος διαπιστώνει παράβαση των διατάξεων αυτών, δύναται να απαιτήσει από τον υπαίτιο της παράβασης—

(α) Τον άμεσο τερματισμό της διαφήμισης· ή

(β) την άμεση τροποποίηση, διόρθωση ή αναίρεση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή στοιχείων, που διαλαμβάνονται στη διαφήμιση· ή

(γ) προκειμένου περί διαφήμισης που περιέχει ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή στοιχεία ή πληροφορίες, τη διενέργεια νέας διαφήμισης κατά το χρόνο και τον τρόπο που θα υποδείξει προς τούτο, στην οποία να γίνεται ρητή αναφορά στην προηγούμενη διαφήμιση και να παρατίθενται τα αληθή και ακριβή στοιχεία ή πληροφορίες.