Μορφή και περιεχόμενο ασφαλιστικών διαφημίσεων. Ποινικό αδίκημα

139.—(1) Η μορφή και το περιεχόμενο των ασφαλιστικών διαφημίσεων καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. Οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να διαλαμβάνουν ειδικές διατάξεις αναφορικά με ασφαλιστικές διαφημίσεις, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, το είδος ή τον τύπο της ασφάλισης.

(2) Απαγορεύεται οποιαδήποτε ασφαλιστική διαφήμιση, εκτός εάν αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), πρόσωπο που εκδίδει, προβάλλει, εκπέμπει, αναμεταδίδει, δημοσιεύει ή γενικά φέρει σε γνώση του κοινού με οποιοδήποτε μέσο, ασφαλιστική διαφήμιση, κατά παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών αυτών, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών.

(4) Δεν υπέχει ευθύνη για το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ποινικό αδίκημα, πρόσωπο το οποίο κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του, διενεργεί κατ' εντολή άλλου, διαφήμιση, που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3), εάν αποδείξει ότι το περιεχόμενο της διαφήμισης δεν το έχει επινοήσει ή επιλέξει ο ίδιος ούτε άλλο πρόσωπο που τελεί κάτω από τις οδηγίες ή τον έλεγχο του.