Έννοια ασφαλιστικής διαφήμισης

138.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ασφαλιστική διαφήμιση σημαίνει—

(α) Διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό και προσκαλεί στη σύναψη ή την προσφορά προς σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων·

(β) διαφήμιση που στοχεύει, άμεσα ή έμμεσα, να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού σε μια συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση, τις εργασίες της, τα σχέδια ή τις υπηρεσίες που προσφέρει:

Νοείται ότι, διαφήμιση που περιέχει πληροφορίες που προορίζονται να οδηγήσουν, άμεσα ή έμμεσα, στη σύναψη ή την προσφορά προς σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, λογίζεται ως διαφήμιση που προσκαλεί στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων.

(2) Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, ο όρος «διαφήμιση» περιλαμβάνει κάθε μορφή διαφήμισης, ανεξάρτητα εάν αυτή διενεργείται με δημοσίευση σε έντυπη μορφή, με επίδειξη φωτογραφιών ή ταινιών, με εκπομπή πληροφοριών ή μηνυμάτων μέσω ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως ή με προβολή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής τέτοιων πληροφοριών ή μηνυμάτων.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, διαφήμιση που διενεργείται κατά τα ανωτέρω, από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ή κατ' εντολή άλλου προσώπου, λογίζεται ως διαφήμιση που διενεργείται από το άλλο αυτό πρόσωπο. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαφήμιση περιέχει πρόσκληση προς σύναψη ή προσφορά προς σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως με συγκεκριμένο πρόσωπο που καθορίζεται στη διαφήμιση, η διαφήμιση αυτή τεκμαίρεται ότι διενεργείται από το πρόσωπο αυτό.