Καθήκοντα φορολογικού αντιπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που ασκεί εργασίες υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

137.—(1) Οι διατάξεις του άρθρου 136 του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται και επί ασφαλιστηρίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού και εκδίδονται από ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., η οποία ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου.

(2) Υποχρέωση καταβολής των έμμεσων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 136, έχει ο φορολογικός αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής αυτής επιχείρησης, που διορίζεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου.

(3) Ο φορολογικός αντιπρόσωπος υποβάλλει, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας, δήλωση καταβολής του φόρου σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και των άλλων χρεώσεων του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους, καθώς και συμπληρωμένο κατάλογο των ασφαλιστηρίων που εκδόθηκαν από την ασφαλιστική επιχείρηση, την οποίαν αντιπροσωπεύει.