Φορολόγηση Ασφαλιστηρίων

136.—(1) Κάθε ασφαλιστήριο, που παρέχει κάλυψη—

(α) Σε κινδύνους που βρίσκονται στη Δημοκρατία, κατά την έννοια της παραγράφου (α) του ορισμού «Κράτος Μέλος όπου ευρίσκεται ο κίνδυνος», στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου· ή

(β) σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που βρίσκονται στη Δημοκρατία, κατά την έννοια του ορισμού «Κράτος Μέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης», στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου,

ανεξάρτητα από το δίκαιο που το διέπει, υπόκειται στους έμμεσους φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή δικαιώματα αποκλειστικά προς όφελος της Δημοκρατίας ή τρίτων, καθώς και εισφορές προς όφελος οποιουδήποτε οργανισμού ή ταμείου ή οργάνωσης, που προβλέπονται από τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 μέχρι 2001 ή άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, σε ό,τι αφορά την παράγραφο (α), εφαρμόζονται και στα ασφαλιστήρια, τα οποία προσφέρουν κάλυψη σε σχέση με κινητή περιουσία που περιλαμβάνεται σε ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στη Δημοκρατία, εκτός από κινητή περιουσία που τελεί υπό εμπορική διαμετακόμιση, έστω και αν το ακίνητο και το περιεχόμενο του δεν καλύπτονται κάτω από το ίδιο ασφαλιστήριο.

(3) Οι υποχρεώσεις καταβολής των έμμεσων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθίστανται απαιτητές στο νόμισμα, στο οποίο καταβάλλονται τα ασφάλιστρα και υπολογίζονται με βάση την ισοτιμία της λίρας Κύπρου και του ξένου νομίσματος, κατά την ημέρα της είσπραξής τους.