ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ισχύς διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού

114. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού θα ισχύσουν σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της.

Μεταβίβαση εργασιών που διεξάγονται στη Δημοκρατία από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εγκατεστημένη στη Δημοκρατία

115. Επιτρέπεται η μεταβίβαση από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων της, που καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντός της Δημοκρατίας σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που εφεξής θα καλείται ο «εκδοχέας», εφόσον—

(α) Ο εκδοχέας διαθέτει εγκατάσταση στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου·

(β) τηρηθούν οι διατάξεις είτε του Πρώτου Κεφαλαίου, (άρθρα 102 έως 106), είτε του Δεύτερου Κεφαλαίου, (άρθρα 107 έως 111), του Μέρους αυτού, είτε και των δύο αυτών Κεφαλαίων, ανάλογα με το είδος των ασφαλιστικών εργασιών, στις οποίες αφορά η μεταβίβαση· και

(γ) η αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του εκδοχέα, πιστοποιεί στον Έφορο ότι ο εκδοχέας διαθέτει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η σκοπούμενη μεταβίβαση.

Μεταβίβαση εργασιών που διεξάγονται εκτός της Δημοκρατίας από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

116.—(1) Επιτρέπεται η μεταβίβαση από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων της, που καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις εκτός της Δημοκρατίας και που έχουν συναφθεί σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., είτε υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης είτε και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία η οποία διαθέτει εγκατάσταση εκεί, που εφεξής θα καλείται ο «εκδοχέας», εφόσον—

(α) Τηρηθούν, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), οι διατάξεις είτε του Πρώτου Κεφαλαίου, (άρθρα 102 έως 106), είτε του Δεύτερου Κεφαλαίου, (άρθρα 107 έως 111), του Μέρους αυτού, είτε και των δύο αυτών Κεφαλαίων, ανάλογα με το είδος των ασφαλιστικών εργασιών, στις οποίες αφορά η μεταβίβαση·

(β) η αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του εκδοχέα πιστοποιεί στον Έφορο ότι ο εκδοχέας διαθέτει, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η σκοπούμενη μεταβίβαση· και

(γ) ο Έφορος έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, των άλλων Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., όπου βρίσκονται οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι ή οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

(2) Δεν ισχύουν στην περίπτωση μεταβιβάσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 103, καθώς και οι παράγραφοι (α) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 108 του Μέρους αυτού.

(3) Ο Έφορος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 119 του παρόντος Νόμου, κοινοποιεί την έγκρισή του για μεταβίβαση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., όπου ευρίσκονται οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που καλύπτονται από ασφαλιστήρια διαλαμβανόμενα στη μεταβίβαση, και η έγκριση αυτή δημοσιεύεται κατά τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν στα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη.

Μεταβίβαση ασφαλιστηρίων που έχουν συναφθεί εντός της Δημοκρατίας υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

117. Σε περίπτωση κατά την οποία υποκατάστημα ασφαλιστικής επιχείρησης Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που καθιδρύθηκε στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και που εφεξής θα καλείται ο «εκχωρητής», προτίθεται να μεταβιβάσει χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων που καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντός της Δημοκρατίας σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που εφεξής θα καλείται ο «εκδοχέας», ο Έφορος, του οποίου ζητείται η άποψη από την αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του εκχωρητή, χορηγεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 119 του παρόντος Νόμου, τη συγκατάθεσή του για τη σκοπούμενη μεταβίβαση, εφόσον ο εκδοχέας διαθέτει εγκατάσταση στη Δημοκρατία, όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.

Μεταβίβαση ασφαλιστηρίων που έχουν συναφθεί εντός της Δημοκρατίας υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

118.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που εφεξής θα καλείται ο «εκχωρητής» προτίθεται να μεταβιβάσει χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων, τα οποία συνήψε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντός της Δημοκρατίας, σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που εφεξής θα καλείται ο «εκδοχέας», ο Έφορος, του οποίου ζητείται η άποψη από την αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του εκχωρητή, χορηγεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 119 του παρόντος Νόμου, τη συγκατάθεσή του για τη σκοπούμενη μεταβίβαση υπό τις προβλεπόμενες στα επόμενα εδάφια προϋποθέσεις.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκδοχέας δε διαθέτει εγκατάσταση στη Δημοκρατία, ο Έφορος συγκατατίθεται στη μεταβίβαση μόνο εφόσον ο εκδοχέας εξασφαλίσει εξουσιοδότηση για άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκδοχέας διαθέτει εγκατάσταση στη Δημοκρατία, τα ασφαλιστήρια που διαλαμβάνονται στη μεταβίβαση και έχουν συναφθεί υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λογίζονται, μετά τη μεταβίβαση, ως ασφαλιστήρια συναφθέντα υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης.

Μεταβίβαση ασφαλιστηρίων από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

119. Επιτρέπεται η μεταβίβαση, από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί εργασίες στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων της, που καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντός της Δημοκρατίας, σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που εφεξής θα καλείται ο «εκδοχέας», εφόσον—

(α) Τηρηθούν οι διατάξεις είτε του Πρώτου Κεφαλαίου, (άρθρα 102 έως 106), είτε του Δεύτερου Κεφαλαίου, (άρθρα 107 έως 111), του Μέρους αυτού, είτε και των δύο αυτών Κεφαλαίων, ανάλογα με το είδος των ασφαλιστικών εργασιών στις οποίες αφορά η μεταβίβαση·

(β) η αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του εκδοχέα πιστοποιεί στον Έφορο ότι ο εκδοχέας διαθέτει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η σκοπούμενη μεταβίβαση· και

(γ) ο εκδοχέας διαθέτει εγκατάσταση στη Δημοκρατία.

Μεταβίβαση ασφαλιστηρίων από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση σε άλλη τέτοια επιχείρηση

120. Επιτρέπεται η μεταβίβαση, από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος Νόμου, του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων της που καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντός της Δημοκρατίας, σε άλλη αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, που εφεξής θα καλείται ο «εκδοχέας», εφόσον—

(α) Τηρηθούν οι διατάξεις είτε του Πρώτου Κεφαλαίου, (άρθρα 102 έως 106), είτε του Δεύτερου Κεφαλαίου, (άρθρα 107 έως 111), του Μέρους αυτού, είτε και των δύο αυτών Κεφαλαίων, ανάλογα με το είδος των εργασιών στις οποίες αφορά η μεταβίβαση· και

(β) ο Έφορος πιστοποιεί ότι ο εκδοχέας διαθέτει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η σκοπούμενη μεταβίβαση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, για σκοπούς ελέγχου του περιθωρίου φερεγγυότητας του εκδοχέα, αρμόδια εποπτική αρχή καθίσταται, δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, εποπτική αρχή άλλη από την αρμόδια εποπτική αρχή της Δημοκρατίας, ο Έφορος βεβαιώνεται από την άλλη αυτή εποπτική αρχή ότι ο εκδοχέας διαθέτει, το απαιτούμενο κατά τα ανωτέρω περιθώριο φερεγγυότητας.

Άποψη ή συγκατάθεση του Εφόρου προς άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

121.—(1) Ο Έφορος, σε περίπτωση κατά την οποία ζητείται η άποψη ή συγκατάθεσή του από την αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του εκδοχέα, σε μεταβίβαση που διέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, οφείλει να την ανακοινώσει στην εποπτική αρχή που υπέβαλε το αίτημα, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.

(2) Εάν περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, ο Έφορος λογίζεται ότι εξέφρασε ευνοϊκή άποψη ή ότι σιωπηρώς συγκατατέθηκε στη μεταβίβαση.

Έννομες συνέπειες δημοσίευσης της απόφασης που εγκρίνει τη μεταβίβαση

122. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Εφόρου, που εγκρίνει τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, δε δύνανται να αντιταχθούν κατά της μεταβίβασης αυτής, οι ασφαλισμένοι, οι συμβαλλομένοι στην ασφαλιστική σύμβαση, οι δικαιούχοι του ασφαλίσματος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έλκει δικαίωμα ή υπέχει υποχρεώσεις, που απορρέουν από ασφαλιστήρια, διαλαμβανόμενα στη μεταβίβαση.

122Α. Οι διατάξεις των άρθρων 114-122 εφαρμόζονται ανάλογα και στις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκτός από τις αναφορές στις διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου (άρθρα 102-106) που αφορούν μόνο τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών εταιρειών του Κλάδου Ζωής.