Μεταβίβαση εργασιών που διεξάγονται εκτός της Δημοκρατίας από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

116.—(1) Επιτρέπεται η μεταβίβαση από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων της, που καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις εκτός της Δημοκρατίας και που έχουν συναφθεί σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., είτε υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης είτε και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σε ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία η οποία διαθέτει εγκατάσταση εκεί, που εφεξής θα καλείται ο «εκδοχέας», εφόσον—

(α) Τηρηθούν, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), οι διατάξεις είτε του Πρώτου Κεφαλαίου, (άρθρα 102 έως 106), είτε του Δεύτερου Κεφαλαίου, (άρθρα 107 έως 111), του Μέρους αυτού, είτε και των δύο αυτών Κεφαλαίων, ανάλογα με το είδος των ασφαλιστικών εργασιών, στις οποίες αφορά η μεταβίβαση·

(β) η αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του εκδοχέα πιστοποιεί στον Έφορο ότι ο εκδοχέας διαθέτει, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η σκοπούμενη μεταβίβαση· και

(γ) ο Έφορος έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, των άλλων Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., όπου βρίσκονται οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι ή οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

(2) Δεν ισχύουν στην περίπτωση μεταβιβάσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 103, καθώς και οι παράγραφοι (α) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 108 του Μέρους αυτού.

(3) Ο Έφορος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 119 του παρόντος Νόμου, κοινοποιεί την έγκρισή του για μεταβίβαση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., όπου ευρίσκονται οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που καλύπτονται από ασφαλιστήρια διαλαμβανόμενα στη μεταβίβαση, και η έγκριση αυτή δημοσιεύεται κατά τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν στα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη.