Μεταβίβαση ασφαλιστηρίων από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση σε άλλη τέτοια επιχείρηση

120. Επιτρέπεται η μεταβίβαση, από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος Νόμου, του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων της που καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντός της Δημοκρατίας, σε άλλη αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, που εφεξής θα καλείται ο «εκδοχέας», εφόσον—

(α) Τηρηθούν οι διατάξεις είτε του Πρώτου Κεφαλαίου, (άρθρα 102 έως 106), είτε του Δεύτερου Κεφαλαίου, (άρθρα 107 έως 111), του Μέρους αυτού, είτε και των δύο αυτών Κεφαλαίων, ανάλογα με το είδος των εργασιών στις οποίες αφορά η μεταβίβαση· και

(β) ο Έφορος πιστοποιεί ότι ο εκδοχέας διαθέτει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η σκοπούμενη μεταβίβαση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, για σκοπούς ελέγχου του περιθωρίου φερεγγυότητας του εκδοχέα, αρμόδια εποπτική αρχή καθίσταται, δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, εποπτική αρχή άλλη από την αρμόδια εποπτική αρχή της Δημοκρατίας, ο Έφορος βεβαιώνεται από την άλλη αυτή εποπτική αρχή ότι ο εκδοχέας διαθέτει, το απαιτούμενο κατά τα ανωτέρω περιθώριο φερεγγυότητας.