ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Μητρώα εγγραφής φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης

170.- (1) Στην Υπηρεσία τηρούνται τα ακόλουθα Μητρώα εγγραφής προσώπων, τα οποία ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης-

(α) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων-

(i) Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων·

(ii) Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων·

(iii) Μητρώο Ασφαλιστικών Μεσαζόντων·

(iv) Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων·

(v) Μητρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων

(β) προκειμένου περί νομικών προσώπων-

(i) Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης·

(ii) Μητρώο Εταιρειών Ασφαλειομεσιτών·

(iii) Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικών Μεσαζόντων·

(iv) Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικών Συμβούλων και

(v) Μητρώο Εταιριών Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων

(γ) προκειμένου περί φυσικών προσώπων που έχουν την κατοικία τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και προκειμένου περί νομικών προσώπων που έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για λόγους πληροφόρησης και μόνο των ασφαλισμένων ή των προσώπων που ενδιαφέρονται να συνάψουν ασφάλιση, Μητρώο Εταιρειών Διαμεσολάβησης υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης:

Νοείται ότι στα Μητρώα του παρόντος εδαφίου εγγράφονται οι διαμεσολαβητές αδιακρίτως του εάν ασκούν εργασίες ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

(2) Η εγγραφή στα Μητρώα των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου γίνεται κατ’ αίτηση που υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 175 του Νόμου. Η εγγραφή στο Μητρώο της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου γίνεται από τον Έφορο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 188. Με Κανονισμούς δύνανται να ορίζονται και να εξειδικεύονται τα τηρούμενα στα Μητρώα στοιχεία, ο τρόπος τήρησης των Μητρώων, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά και θέματα έκδοσης και αντικατάστασης πιστοποιητικών εγγραφής.

(3) Οποιοσδήποτε το επιθυμεί δύναται να πληροφορηθεί από την Υπηρεσία εάν φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι καταχωρημένα στα Μητρώα του εδαφίου (1) καθώς και, προκείμενου περί νομικού προσώπου, τα ονόματα των διευθυνόντων ή των εταίρων που είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης.

Κοινές προϋποθέσεις εγγραφής νομικών και φυσικών προσώπων

171- (1) Οι διαμεσολαβητές οφείλουν να διαθέτουν κατά τον χρόνο εγγραφής τους στα Μητρώα του άρθρου 170 του Νόμου και καθ’ όλον τον χρόνο κατά τον  οποίο διενεργούν εργασίες διαμεσολάβησης ασφάλιση επαγγελματικής αστικής τους ευθύνης η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή οποιαδήποτε ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ίσο με το ισότιμο σε Λίρες Κύπρου του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) ανά απαίτηση και του ισότιμου σε  Λίρες Κύπρου του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€1.500.000) συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις εκτός εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη εγγύηση παρέχεται ήδη από ασφαλιστική ή από άλλη επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας ενεργεί ή από την οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί ο διαμεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του διαμεσολαβητή.

(2) Ο Έφορος έχει εξουσία να εκδίδει Οδηγίες σχετικά με τη σύσταση ειδικού εγγυητικού κεφαλαίου και την ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του.

(3) Τα ποσά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αναθεωρούνται αυτόματα κάθε πέντε έτη, αρχής γενομένης στις 15ης Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Eurostat, κατά την περίοδο από 15 Ιανουαρίου 2003 μέχρι την πρώτη αναθεώρηση και στη συνέχεια κατά την περίοδο από την τελευταία αναθεώρηση μέχρι την ημερομηνία της νέας αναθεώρησης και στρογγυλοποιείται στο ισότιμο σε λίρες Κύπρου του επόμενου ακέραιου Ευρώ.

Προϋποθέσεις εγγραφής φυσικών προσώπων

172.- (1) Ο Έφορος εγγράφει σε ένα από τα Μητρώα που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε φυσικό πρόσωπο που πρoτίθεται να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης εφόσον κατά την κρίση του το πρόσωπο αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 171 του Νόμου και είναι ικανό και κατάλληλο για την άσκηση των εργασιών αυτών.

(2) Το πρόσωπο αυτό λογίζεται ικανό για την άσκηση των εργασιών αυτών εφόσον διαθέτει επαρκείς γενικές, εμπορικές και επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, ανάλογα με τις εργασίες που προτίθεται να ασκεί, στον Κλάδο Γενικής Φύσεως ή στον Κλάδο Ζωής και διαθέτει ειδικότερα τα καθορισμένα με Κανονισμούς προσόντα.

(3) Δεν λογίζεται κατάλληλο το πρόσωπο εφόσον συντρέχει κάποια από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 53 του Νόμου περιπτώσεις.

(4) Δεν εγγράφεται στο Μητρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων φυσικό πρόσωπο εφόσον  η ασφαλιστική επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας θα ενεργεί δεν έχει αναλάβει ρητώς και εγγράφως την ευθύνη από τις πράξεις ή παραλείψεις του.

(5) Δεν εγγράφεται στο Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων φυσικό πρόσωπο που δεν κατέχει θέση διευθυντή ή δεν είναι υπάλληλος εταιρείας ασφαλειομεσιτών.

Γενικές προϋποθέσεις εγγραφής νομικών προσώπων

173.- (1) Υπό την  επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 174 του Νόμου προκειμένου περί αλλοδαπής επιχείρησης εργασιών διαμεσολάβησης, ο Έφορος εγγράφει σε ένα από τα Μητρώα που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση,  κάθε νομικό πρόσωπο που προτίθεται να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης, εφόσον κρίνει ότι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 171 του Νόμου, οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου καθώς και οι καθοριζόμενες με Κανονισμούς ειδικότερες προϋποθέσεις:

(α) Το νομικό αυτό πρόσωπο έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την άσκηση εργασιών είτε ασφαλιστικού πράκτορα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 165 είτε μεσίτη ασφαλίσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 166 είτε ασφαλιστικού μεσάζοντα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 167 του Νόμου, είτε ασφαλιστικού συμβούλου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, και των παρεμφερών προς αυτές εργασιών, αποκλειομένης της άσκησης κάθε άλλης εμπορικής δραστηριότητας. Κατ’ εξαίρεση ο Έφορος εγγράφει στο Μητρώο της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η οποία είναι συμπληρωματική προς την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, όταν η ασφάλιση αποτελεί συμπλήρωμα των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της εν λόγω κύριας δραστηριότητάς του και η ασφαλιστική επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας θα ενεργεί έχει αναλάβει ρητώς και εγγράφως την ευθύνη από τις πράξεις ή παραλείψεις του

(β) προκειμένου περί εταιρείας εγγεγραμμένης δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου-

(i) ικανός αριθμός και κατ’ ελάχιστον δύο από τους διευθύνοντες την εταιρία καθώς και όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν για λογαριασμό της εταιρίας εργασίες διαμεσολάβησης είναι εγγεγραμμένα κατά τις διατάξεις του Νόμου ως ασφαλιστικοί πράκτορες, ως μεσίτες ασφαλίσεων, ως ασφαλιστικοί μεσάζοντες ή ως ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ανάλογα με την περίπτωση· και

(ii) οι διευθύνοντες την εταιρεία καθώς και κάθε πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα κατέχει ειδική συμμετοχή στην εταιρεία είναι πρόσωπα κατάλληλα, κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 53 του Νόμου, ικανά να διασφαλίσουν την υγιή και συνετή διαχείριση της εταιρίας·

(γ) προκειμένου περί ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, εγγεγραμμένης δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, ικανός αριθμός και κατ’ ελάχιστον δύο από τους εταίρους του νομικού προσώπου καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εργασίες διαμεσολάβησης για λογαριασμό της, είναι εγγεγραμμένα κατά τις διατάξεις του Νόμου ως ασφαλιστικοί πράκτορες, ως ασφαλιστικοί μεσάζοντες ή ως ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ανάλογα με την περίπτωση και επιπροσθέτως όλοι οι εταίροι είναι πρόσωπα κατάλληλα, κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 53 του Νόμου, ικανά να διασφαλίσουν την υγιή και συνετή διαχείριση του νομικού προσώπου.

(2) Ο Έφορος δεν προβαίνει στην εξέταση αιτήσεως εγγραφής στα Μητρώα που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) άρθρου 170 του Νόμου εάν το νομικό πρόσωπο δεν έχει υποβάλει εγγράφως κάθε πληροφορία που ο Έφορος έχει ζητήσει σχετικά με το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή σχετικά με τα πρόσωπα, τα οποία έχουν οποιοδήποτε οικονομικό, ή άλλο συμφέρον σε αυτό.

Ειδικές προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπής επιχείρησης εργασιών διαμεσολάβησης

174.-(1) Αλλοδαπή επιχείρηση εργασιών διαμεσολάβησης δύναται να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης στη Δημοκρατία νοουμένου ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου και εφόσον εγγραφεί στο οικείο Μητρώο της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου.

(2) Ο Έφορος εγγράφει την αλλοδαπή επιχείρηση εργασιών διαμεσολάβησης η οποία επιζητεί την άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης στη Δημοκρατία υπό μορφή υποκαταστήματος στο οικείο Μητρώο, εφόσον κρίνει ότι, επιπλέον των προϋποθέσεων που αναγράφονται στο άρθρο 173 του Νόμου, συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η αλλοδαπή αυτή επιχείρηση είναι εξουσιοδοτημένη στην έδρα της στην άσκηση ανάλογων εργασιών διαμεσολάβησης· και

(β) διατηρεί επί συνεχούς βάσεως στη Δημοκρατία αντιπρόσωπο, ο οποίος ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) είναι εγγεγραμμένος κατά τις διατάξεις του Νόμου ως ασφαλιστικός πράκτορας, μεσίτης ασφαλίσεων, ασφαλιστικός σύμβουλος ή ασφαλιστικός μεσάζων, ανάλογα με την περίπτωση·

(ii) είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους της αλλοδαπής αυτής επιχείρησης·

(iii) διευθύνει τις εργασίες του υποκαταστήματος· και

(iv) είναι πρόσωπο άλλο από τον εγκεκριμένο ελεγκτή ή συνέταιρο ή υπάλληλο του εγκεκριμένου ελεγκτικού γραφείου του υποκαταστήματος.

Αίτηση για εγγραφή σε Μητρώο

175.- (1) Η αίτηση για εγγραφή φυσικού ή νομικού προσώπου σε ένα από τα τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου Μητρώα, υποβάλλεται στον Έφορο εγγράφως, κατά τον καθορισμένο τύπο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση καθορισμένα με Κανονισμούς έγγραφα και καταβάλλεται το κατά περίπτωση καθορισμένο τέλος.

(2) Ο Έφορος δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αιτήσεως  να απαιτήσει την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων που κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αιτήσεως.

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), η αίτηση προς εγγραφή φυσικών προσώπων σε ένα από τα οικεία Μητρώα, υποβάλλεται από τα αιτούμενα την εγγραφή τους στο αντίστοιχο Μητρώο φυσικά πρόσωπα και συνοδεύεται:

(α) Προκειμένου περί εγγραφής στο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων ή στο Μητρώο Ασφαλιστικών  Συμβούλων από δήλωση της ασφαλιστικής επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας θα ενεργεί το αιτούμενο την εγγραφή του φυσικό πρόσωπο ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη εγγραφή,

(β) προκειμένου περί εγγραφής στο Μητρώο Ασφαλιστικών Μεσαζόντων, από δήλωση του ασφαλιστικού πράκτορα ή της εταιρείας ασφαλειομεσιτών, ανάλογα με την περίπτωση, για λογαριασμό της οποίας το αιτούμενο την εγγραφή του φυσικό πρόσωπο θα ενεργεί ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη εγγραφή:

Νοείται, ότι σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο αιτείται την εγγραφή του σε ένα από τα Μητρώα της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου βάσει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 173 του Νόμου, η αίτηση συνοδεύεται από δήλωση του νομικού προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργούν ή του οποίου είναι διευθύνοντες ή εταίροι ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη εγγραφή.

(4) Η αίτηση προς εγγραφή φυσικών προσώπων στο Μητρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων στο Μητρώο της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου υποβάλλεται από την ασφαλιστική επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας θα ενεργούν τα φυσικά πρόσωπα και συνοδεύεται από δήλωση της ασφαλιστικής επιχείρησης ότι:

(α)  Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αναφέρεται η αίτηση πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 172 του Νόμου για την εγγραφή φυσικών προσώπων στα Μητρώα και

(β) αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη από τις ενέργειες των προσώπων αυτών:

Νοείται ότι η αίτηση του παρόντος εδαφίου υποβάλλεται στον Έφορο εγγράφως, κατά τον καθορισμένο τύπο και ότι με την αίτηση συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση καθορισμένα με Κανονισμούς έγγραφα και καταβάλλεται το κατά περίπτωση καθορισμένο τέλος.

(5) Η αίτηση προς εγγραφή νομικού προσώπου στα οικεία Μητρώα, υποβάλλεται από τα αιτούμενα την εγγραφή τους στο αντίστοιχο Μητρώο νομικά πρόσωπα και συνοδεύεται:

(α)  Προκειμένου περί εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης ή στο Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικών Συμβούλων, από δήλωση της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας θα ενεργεί το αιτούμενο την εγγραφή του νομικό πρόσωπο ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη εγγραφή,

(β) προκειμένου περί εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικών Μεσαζόντων, από δήλωση του ασφαλιστικού πράκτορα ή της εταιρείας ασφαλιστικής πρακτόρευσης ή της εταιρείας ασφαλειομεσιτών, ανάλογα με την περίπτωση, για λογαριασμό της οποίας θα ενεργεί το αιτούμενο την εγγραφή του νομικό πρόσωπο ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη εγγραφή.

(6) Ως ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για τους σκοπούς του άρθρου αυτού καθώς και των άρθρων 177 και 178 που αφορούν στην ανανέωση εγγραφής και στην απόρριψη της αιτήσεως προς εγγραφή ή ανανέωση της εγγραφής, λογίζεται η ημέρα κατά την οποία κατατέθηκε στον Έφορο έγκυρη κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) αίτηση.

(7) Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν και στην περίπτωση αιτήσεως που αφορά σε πρόσωπο που ήδη είναι εγγεγραμμένο σε ένα από τα Μητρώα, και επιθυμεί επέκταση της εγγραφής του, προκειμένου να εκπροσωπεί και άλλα πρόσωπα ή να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης και στον Κλάδο Γενικής Φύσεως εκτός από τον Κλάδο Ζωής, στον οποίο ήδη ασκεί εργασίες, ή αντιστρόφως.

 

Εγγραφή στο Μητρώο και έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής. Ποινικό αδίκημα

176.- (1) Ο Έφορος, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν όλες οι κατά νόμο προϋποθέσεις, ανάλογα με την περίπτωση, εγκρίνει την αίτηση και προβαίνει -

(α) Στην εγγραφή του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου στο οικείο Μητρώο, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή έγκυρης κατά τα ανωτέρω αίτησης·

(β) στην έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής, κατά τον καθορισμένο τύπο, στο οποίο αναγράφονται μεταξύ άλλων

(i)  - προκειμένου περί φυσικού προσώπου, τα προσωπικά στοιχεία και η ιδιότητα του προσώπου, στο οποίο χορηγήθηκε το πιστοποιητικό καθώς και ο αριθμός εγγραφής του·

- προκειμένου περί νομικού προσώπου, τα στοιχεία και η ιδιότητα του νομικού προσώπου, στο οποίο χορηγήθηκε το πιστοποιητικό, ο αριθμός εγγραφής του και τα στοιχεία και η ιδιότητα τουλάχιστον δύο διευθυνόντων ή εταίρων του νομικού προσώπου, που είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης,

(ii) ο κλάδος ασφάλισης, Κλάδος Γενικής Φύσεως ή/ και Κλάδος Ζωής, στον οποίο δύναται να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης

Ο Έφορος δεν προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής εάν το φυσικό πρόσωπο εγγράφεται ως διευθύνων ή εταίρος νομικού προσώπου δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 173 του Νόμου·

(γ) προκειμένου μόνο περί φυσικών προσώπων που εγγράφονται στα Μητρώα τον υποπαραγράφων (i) έως (iv) της παραγράφων (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου, στην έκδοση ασφαλιστικής ταυτότητας, η οποία αναγράφει τα προβλεπόμενα σε Οδηγίες στοιχεία και η  οποία συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη του γεγονότος ότι το πρόσωπο αυτό νομίμως ασκεί τις εργασίες διαμεσολάβησης που αναγράφονται στην ταυτότητά του. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης, πλην των συνδεδεμένων ασφαλιστικών συμβούλων, υποχρεούται να επιδεικνύει την ταυτότητα αυτή σε κάθε ενδιαφερόμενο να συνάψει ασφάλιση, πριν την κατάρτιση οποιασδήποτε πράξεως.

(2) Στο πιστοποιητικό εγγραφής ο Έφορος δύναται να διαλάβει όρους, τους οποίους κρίνει αναγκαίους προς διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και της ασφαλιστικής αγοράς εν γένει.

(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή πιστοποιημένο αντίγραφό του αναρτάται από τον κάτοχο του σε περίοπτη θέση σε κάθε τόπο διεξαγωγής των εργασιών του, όπου το κοινό έχει πρόσβαση, εφόσον δε ζητηθεί από ενδιαφερόμενο πρόσωπο, επιδεικνύεται αντίγραφό του.

(4) Παράβαση των διατάξεων της τελευταίας πρότασης της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (3) συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο μεχρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών.

Χρονική ισχύς και ανανέωση εγγραφής στα Μητρώα

177.- (1) Η εγγραφή στα Μητρώα του άρθρου 170 έχει τριετή χρονική ισχύ, από την ημερομηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού εγγραφής και δύναται να ανανεωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Για την ανανέωση της ισχύος της εγγραφής στα Μητρώα υποβάλλεται αίτηση στον Έφορο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 175 του Νόμου έναν τουλάχιστο μήνα (1) πριν από τη λήξη της ισχύος του. Με την αίτηση  συνυποβάλλονται τα καθορισμένα με Κανονισμούς έγγραφα και καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης κατά τα ανωτέρω υποβολής της αιτήσεως, στα τέλη ανανέωσης προστίθενται οι προβλεπόμενες σε Κανονισμούς επιβαρύνσεις.

(3) Ο Έφορος, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν όλες οι κατά νόμο προϋποθέσεις, ανάλογα με την περίπτωση, εγκρίνει την αίτηση και προβαίνει στην ανανέωση εγγραφής του διαμεσολαβητή.