Χρονική ισχύς και ανανέωση εγγραφής στα Μητρώα

177.- (1) Η εγγραφή στα Μητρώα του άρθρου 170 έχει τριετή χρονική ισχύ, από την ημερομηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού εγγραφής και δύναται να ανανεωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Για την ανανέωση της ισχύος της εγγραφής στα Μητρώα υποβάλλεται αίτηση στον Έφορο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 175 του Νόμου έναν τουλάχιστο μήνα (1) πριν από τη λήξη της ισχύος του. Με την αίτηση  συνυποβάλλονται τα καθορισμένα με Κανονισμούς έγγραφα και καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης κατά τα ανωτέρω υποβολής της αιτήσεως, στα τέλη ανανέωσης προστίθενται οι προβλεπόμενες σε Κανονισμούς επιβαρύνσεις.

(3) Ο Έφορος, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν όλες οι κατά νόμο προϋποθέσεις, ανάλογα με την περίπτωση, εγκρίνει την αίτηση και προβαίνει στην ανανέωση εγγραφής του διαμεσολαβητή.