Εγγραφή στο Μητρώο και έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής. Ποινικό αδίκημα

176.- (1) Ο Έφορος, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν όλες οι κατά νόμο προϋποθέσεις, ανάλογα με την περίπτωση, εγκρίνει την αίτηση και προβαίνει -

(α) Στην εγγραφή του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου στο οικείο Μητρώο, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή έγκυρης κατά τα ανωτέρω αίτησης·

(β) στην έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής, κατά τον καθορισμένο τύπο, στο οποίο αναγράφονται μεταξύ άλλων

(i)  - προκειμένου περί φυσικού προσώπου, τα προσωπικά στοιχεία και η ιδιότητα του προσώπου, στο οποίο χορηγήθηκε το πιστοποιητικό καθώς και ο αριθμός εγγραφής του·

- προκειμένου περί νομικού προσώπου, τα στοιχεία και η ιδιότητα του νομικού προσώπου, στο οποίο χορηγήθηκε το πιστοποιητικό, ο αριθμός εγγραφής του και τα στοιχεία και η ιδιότητα τουλάχιστον δύο διευθυνόντων ή εταίρων του νομικού προσώπου, που είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης,

(ii) ο κλάδος ασφάλισης, Κλάδος Γενικής Φύσεως ή/ και Κλάδος Ζωής, στον οποίο δύναται να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης

Ο Έφορος δεν προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής εάν το φυσικό πρόσωπο εγγράφεται ως διευθύνων ή εταίρος νομικού προσώπου δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 173 του Νόμου·

(γ) προκειμένου μόνο περί φυσικών προσώπων που εγγράφονται στα Μητρώα τον υποπαραγράφων (i) έως (iv) της παραγράφων (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου, στην έκδοση ασφαλιστικής ταυτότητας, η οποία αναγράφει τα προβλεπόμενα σε Οδηγίες στοιχεία και η  οποία συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη του γεγονότος ότι το πρόσωπο αυτό νομίμως ασκεί τις εργασίες διαμεσολάβησης που αναγράφονται στην ταυτότητά του. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης, πλην των συνδεδεμένων ασφαλιστικών συμβούλων, υποχρεούται να επιδεικνύει την ταυτότητα αυτή σε κάθε ενδιαφερόμενο να συνάψει ασφάλιση, πριν την κατάρτιση οποιασδήποτε πράξεως.

(2) Στο πιστοποιητικό εγγραφής ο Έφορος δύναται να διαλάβει όρους, τους οποίους κρίνει αναγκαίους προς διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και της ασφαλιστικής αγοράς εν γένει.

(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή πιστοποιημένο αντίγραφό του αναρτάται από τον κάτοχο του σε περίοπτη θέση σε κάθε τόπο διεξαγωγής των εργασιών του, όπου το κοινό έχει πρόσβαση, εφόσον δε ζητηθεί από ενδιαφερόμενο πρόσωπο, επιδεικνύεται αντίγραφό του.

(4) Παράβαση των διατάξεων της τελευταίας πρότασης της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (3) συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο μεχρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών.