Αίτηση για εγγραφή σε Μητρώο

175.- (1) Η αίτηση για εγγραφή φυσικού ή νομικού προσώπου σε ένα από τα τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου Μητρώα, υποβάλλεται στον Έφορο εγγράφως, κατά τον καθορισμένο τύπο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση καθορισμένα με Κανονισμούς έγγραφα και καταβάλλεται το κατά περίπτωση καθορισμένο τέλος.

(2) Ο Έφορος δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αιτήσεως  να απαιτήσει την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων που κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αιτήσεως.

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), η αίτηση προς εγγραφή φυσικών προσώπων σε ένα από τα οικεία Μητρώα, υποβάλλεται από τα αιτούμενα την εγγραφή τους στο αντίστοιχο Μητρώο φυσικά πρόσωπα και συνοδεύεται:

(α) Προκειμένου περί εγγραφής στο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων ή στο Μητρώο Ασφαλιστικών  Συμβούλων από δήλωση της ασφαλιστικής επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας θα ενεργεί το αιτούμενο την εγγραφή του φυσικό πρόσωπο ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη εγγραφή,

(β) προκειμένου περί εγγραφής στο Μητρώο Ασφαλιστικών Μεσαζόντων, από δήλωση του ασφαλιστικού πράκτορα ή της εταιρείας ασφαλειομεσιτών, ανάλογα με την περίπτωση, για λογαριασμό της οποίας το αιτούμενο την εγγραφή του φυσικό πρόσωπο θα ενεργεί ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη εγγραφή:

Νοείται, ότι σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο αιτείται την εγγραφή του σε ένα από τα Μητρώα της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου βάσει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 173 του Νόμου, η αίτηση συνοδεύεται από δήλωση του νομικού προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργούν ή του οποίου είναι διευθύνοντες ή εταίροι ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη εγγραφή.

(4) Η αίτηση προς εγγραφή φυσικών προσώπων στο Μητρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων στο Μητρώο της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου υποβάλλεται από την ασφαλιστική επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας θα ενεργούν τα φυσικά πρόσωπα και συνοδεύεται από δήλωση της ασφαλιστικής επιχείρησης ότι:

(α)  Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αναφέρεται η αίτηση πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 172 του Νόμου για την εγγραφή φυσικών προσώπων στα Μητρώα και

(β) αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη από τις ενέργειες των προσώπων αυτών:

Νοείται ότι η αίτηση του παρόντος εδαφίου υποβάλλεται στον Έφορο εγγράφως, κατά τον καθορισμένο τύπο και ότι με την αίτηση συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση καθορισμένα με Κανονισμούς έγγραφα και καταβάλλεται το κατά περίπτωση καθορισμένο τέλος.

(5) Η αίτηση προς εγγραφή νομικού προσώπου στα οικεία Μητρώα, υποβάλλεται από τα αιτούμενα την εγγραφή τους στο αντίστοιχο Μητρώο νομικά πρόσωπα και συνοδεύεται:

(α)  Προκειμένου περί εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης ή στο Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικών Συμβούλων, από δήλωση της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας θα ενεργεί το αιτούμενο την εγγραφή του νομικό πρόσωπο ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη εγγραφή,

(β) προκειμένου περί εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικών Μεσαζόντων, από δήλωση του ασφαλιστικού πράκτορα ή της εταιρείας ασφαλιστικής πρακτόρευσης ή της εταιρείας ασφαλειομεσιτών, ανάλογα με την περίπτωση, για λογαριασμό της οποίας θα ενεργεί το αιτούμενο την εγγραφή του νομικό πρόσωπο ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη εγγραφή.

(6) Ως ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για τους σκοπούς του άρθρου αυτού καθώς και των άρθρων 177 και 178 που αφορούν στην ανανέωση εγγραφής και στην απόρριψη της αιτήσεως προς εγγραφή ή ανανέωση της εγγραφής, λογίζεται η ημέρα κατά την οποία κατατέθηκε στον Έφορο έγκυρη κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) αίτηση.

(7) Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν και στην περίπτωση αιτήσεως που αφορά σε πρόσωπο που ήδη είναι εγγεγραμμένο σε ένα από τα Μητρώα, και επιθυμεί επέκταση της εγγραφής του, προκειμένου να εκπροσωπεί και άλλα πρόσωπα ή να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης και στον Κλάδο Γενικής Φύσεως εκτός από τον Κλάδο Ζωής, στον οποίο ήδη ασκεί εργασίες, ή αντιστρόφως.