Μητρώα εγγραφής φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης

170.- (1) Στην Υπηρεσία τηρούνται τα ακόλουθα Μητρώα εγγραφής προσώπων, τα οποία ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης-

(α) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων-

(i) Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων·

(ii) Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων·

(iii) Μητρώο Ασφαλιστικών Μεσαζόντων·

(iv) Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων·

(v) Μητρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων

(β) προκειμένου περί νομικών προσώπων-

(i) Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης·

(ii) Μητρώο Εταιρειών Ασφαλειομεσιτών·

(iii) Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικών Μεσαζόντων·

(iv) Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικών Συμβούλων και

(v) Μητρώο Εταιριών Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων

(γ) προκειμένου περί φυσικών προσώπων που έχουν την κατοικία τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και προκειμένου περί νομικών προσώπων που έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για λόγους πληροφόρησης και μόνο των ασφαλισμένων ή των προσώπων που ενδιαφέρονται να συνάψουν ασφάλιση, Μητρώο Εταιρειών Διαμεσολάβησης υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης:

Νοείται ότι στα Μητρώα του παρόντος εδαφίου εγγράφονται οι διαμεσολαβητές αδιακρίτως του εάν ασκούν εργασίες ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

(2) Η εγγραφή στα Μητρώα των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου γίνεται κατ’ αίτηση που υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 175 του Νόμου. Η εγγραφή στο Μητρώο της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου γίνεται από τον Έφορο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 188. Με Κανονισμούς δύνανται να ορίζονται και να εξειδικεύονται τα τηρούμενα στα Μητρώα στοιχεία, ο τρόπος τήρησης των Μητρώων, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά και θέματα έκδοσης και αντικατάστασης πιστοποιητικών εγγραφής.

(3) Οποιοσδήποτε το επιθυμεί δύναται να πληροφορηθεί από την Υπηρεσία εάν φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι καταχωρημένα στα Μητρώα του εδαφίου (1) καθώς και, προκείμενου περί νομικού προσώπου, τα ονόματα των διευθυνόντων ή των εταίρων που είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης.