Αντιπροσώπευση εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

169Α.-Ο διαμεσολαβητής επιτρέπεται να ενεργεί ως αντιπρόσωπος Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων νοουμένου ότι πληροί τις απαιτήσεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες Νόμου.