Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σκύλων Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αδέσποτος σκύλος» σημαίνει το σκύλο ο οποίος στερείται στέγης ή βρίσκεται εκτός των ορίων του υποστατικού του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του ή του φύλακά του και δε βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή την άμεση επίβλεψη οποιουδήποτε ιδιοκτήτη, κατόχου ή φύλακα·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει-

(α) Μέσα στα δημοτικά όρια οποιουδήποτε Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο διορίστηκε ή εξουσιοδοτήθηκε από τέτοιο Συμβούλιο.

(β) Σε όλες τις άλλες περιοχές, το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού το οποίο εγκαθιδρύθηκε σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο, ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο διορίστηκε ή εξουσιοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών καθώς και κάθε Κτηνιατρικό Λειτουργό που εξουσιοδοτήθηκε ειδικά να ενεργεί εκ μέρους του·

«Εγγεγραμμένος Κτηνίατρος» σημαίνει τον κατά τις διατάξεις του περί Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου Εγγεγραμμένο Κτηνίατρο·

«εγκεκριμένη παγίδα» σημαίνει παγίδα τέτοιας φύσης και κατασκευής η οποία ικανοποιεί το Διευθυντή ότι η χρήση της δεν προκαλεί φυσικό πόνο ή ταλαιπωρία σε οποιοδήποτε σκύλο που συλλαμβάνεται σε αυτή ή που έρχεται σε επαφή με αυτή·

«εξουσιοδοτημένος Κτηνιατρικός Λειτουργός ή Κτηνιατρικός Επιθεωρητής» σημαίνει το μέλος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή να εκτελεί καθήκοντα και να εφαρμόζει καθορισμένες εξουσίες που προνοούνται από τον παρόντα Νόμο·

«εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, για την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό θα ενεργεί πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου·

«Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας Ζώων» σημαίνει την Επιτροπή που έχει συσταθεί σε κάθε επαρχία της Κύπρου με βάση τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο·

«Έπαρχος» σημαίνει τον έπαρχο της οικείας Επαρχίας· «Ιδιοκτήτης σκύλου» περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστο δεκαέξι χρονών το οποίο κατέχει άδεια κατοχής σκύλου εγγεγραμμένου στο μητρώο εγγραφής σκύλων που τηρεί ο Διευθυντής και έχει τον σκύλο κάτω από τη φροντίδα του·

«Προϊστάμενος Ταμείου Θήρας» σημαίνει τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας καθώς και κάθε Λειτουργό του Ταμείου Θήρας που εξουσιοδοτείται από αυτόν για να ενεργεί εκ μέρους του·

«σκύλος», για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει κάθε σκύλο κάθε φυλής και γένους ηλικίας άνω των 3 μηνών

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ II ΚΑΤΟΧΗ ΣΚΥΛΩΝ
Άδεια κατοχής

3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει σκύλο, εκτός αν έχει εφοδιαστεί με τη σχετική άδεια κατοχής η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον Πρώτο Πίνακα.

(2) Η άδεια κατοχής εκδίδεται μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης και την προσκόμιση-

(α) Πιστοποιητικού ή βιβλιαρίου υγείας που εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο σύμφωνα με το Δεύτερο Πίνακα,

(β) πιστοποιητικού εγγραφής και μόνιμης σήμανσης από το Διευθυντή, και

(γ) απόδειξης πληρωμής από τον κάτοχο του προβλεπομένου στον Τρίτο Πίνακα τέλους για έκδοση τέτοιας άδειας.

(3) Η άδεια κατοχής ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την ανανεώνει κάθε χρόνο αφού παρουσιάσει πιστοποιητικό υγείας ή βιβλιάριο υγείας που εκδόθηκε από εγγεγραμμένο κτηνίατρο δεκαπέντε ημέρες πριν τη λήξη της υφιστάμενης άδειας και καταβάλει τα καθορισμένα δικαιώματα. Το περιεχόμενο και τον τύπο του πιστοποιητικού ή του βιβλιαρίου καθορίζει ο Διευθυντής με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Τα τέλη έκδοσης άδειας κατοχής αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα και εισπράττονται από την αρμόδια αρχή που εκδίδει την άδεια. Οι κτηνοτρόφοι οι ποιμένες και οι τυφλοί που κατέχουν σκύλους εξαιρούνται από την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.

(5) Η αρμόδια αρχή οφείλει να τηρεί μητρώο ιδιοκτητών σκύλων το οποίο περιλαμβάνει το όνομα, την ταυτότητα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το επάγγελμα κάθε προσώπου που του παραχωρήθηκε άδεια κατοχής, καθώς και τον αριθμό εγγραφής του σκύλου με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του σύμφωνο με τον Τέταρτο Πίνακα.

(6) Σκύλος που βρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου παύει από του να βρίσκεται στην κατοχή του εν λόγω προσώπου όταν-

(α) Πωλείται ή παραχωρείται σε άλλο πρόσωπο. Η άδεια μπορεί κατόπιν κοινής αίτησης του κατόχου και του νέου κατόχου να μεταβιβαστεί από τον πρώτο στο δεύτερο με οπισθογράφηση της άδειας για την υπόλοιπη περίοδο της ισχύος της:

Νοείται ότι η όλη διαδικασία μεταβίβασης γίνεται μέσω της αρμόδιας αρχής.

(β)  Το πρόσωπο αυτό δηλώνει στην αρμόδια αρχή το θάνατο του σκύλου του, με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τον τύπο που περιλαμβάνεται στο νέο Έκτο Πίνακα ή προσκομίσει πιστοποιητικό θανάτου από εγγεγραμμένο κτηνίατρο:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή και την αστυνομία για το θάνατο του σκύλου του και ο Διευθυντής ενημερώνει σχετικά το Μητρώο που τηρείται με βάση το άρθρο 8 του βασικού νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του άρθρου 18 του βασικού νόμου, ο ίδιος υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή μέχρι τρεις μήνες φυλάκιση ή και στις δύο αυτές ποινές.

(γ) Το πρόσωπο αυτό απολέσει το σκύλο και δηλώσει τούτο αμέσως στην αρμόδια αρχή. Η άδεια κατοχής σε τέτοια περίπτωση ακυρούται μετά παρέλευση έξι μηνών, εκτός σε περίπτωση που η απώλεια οφείλεται σε κλοπή που επιβεβαιώνεται μετά από έρευνα από την Αστυνομία.

Επιθεώρηση υποστατικών από την αρμόδια αρχή

4.-(1) Η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί την οικία ή το υποστατικό που ο ιδιοκτήτης διαθέτει για διαμονή του σκύλου, για να διαπιστώσει αν οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου δεν εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ασφάλεια και ευημερία των ανθρώπων.

(2) Αν υπάρχει υποψία ότι οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, τότε γίνεται αναφορά στο Διευθυντή, εξουσιοδοτημένο Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Ιατρικό Επιθεωρητή και στην Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων για διερεύνηση της υπόθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Υποχρέωση - ανάρτησης πινακίδας

5. Ο ιδιοκτήτης και /ή ο κάτοχος και /ή ο φύλακας σκύλου υποχρεούται να έχει αναρτημένη πινακίδα με προειδοποίηση «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ» στην είσοδο της κατοικίας και /ή των υποστατικών του.

Άρνηση έκδοσης άδειας κατοχής σε ορισμένες περιπτώσεις

6.-(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας κατοχής σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή να αρνηθεί να ανανεώσει άδεια ή να ανακαλέσει και/ ή ακυρώσει οποιαδήποτε άδεια που χορήγησε σε οποιοδήποτε πρόσωπο για κατοχή σκύλου για οποιοδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

(α) Όταν ο σκύλος-

(i) διαπιστώνεται από την αρμόδια αρχή ότι φαίνεται επικίνδυνος για το κοινό ή τα ζώα, όταν βρίσκεται εκτός του υποστατικού του ιδιοκτήτη, και /ή

(ii) διαπιστώνεται από την αρμόδια αρχή ότι προκαλεί οχληρία, και /ή

(iii) ανήκει σε μια από τις φυλές που περιλαμβάνονται στον Πέμπτο Πίνακα και τούτο επιβεβαιούται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο ή Κτηνιατρικό Λειτουργό:

Νοείται ότι η υποπαράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που για σκύλο τέτοιας φυλής έχει εξασφαλιστεί άδεια με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11.

(β) όταν το πρόσωπο το οποίο αποτείνεται για χορήγηση άδειας κατοχής είναι ηλικίας κάτω των δεκαέξι χρονών ή έχει καταδικασθεί για παράβαση του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου,

(γ) όταν ο αιτητής άδειας κατοχής σκύλου, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του σκύλου-

(i) δε διαθέτει τους χώρους ή τα υποστατικά που εξασφαλίζουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, που απαιτούνται για την κατηγορία ή φυλή του σκύλου·

(ii) όταν οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου τον καθιστούν επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την υγεία άλλων σκύλων ή ζώων

(iii) όταν ο ιδιοκτήτης εγκαταλείπει το σκύλο του ή εξ υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη, φροντιστή ή φύλακα του σκύλου ο σκύλος δραπετεύει ή διαφεύγει,

(δ) όταν ο σκύλος διαβιεί σε χώρους ή υποστατικά που δεν ανήκουν στον ιδιοκτήτη του σκύλου, εκτός αν έχει γραπτή εξουσιοδότηση να τα χρησιμοποιεί από το νόμιμο ιδιοκτήτη,

(ε) όταν ο σκύλος αφήνεται συστηματικά να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους, αφήνει ακαθαρσίες οπουδήποτε και προκαλεί οχληρία στους ενοίκους των παρακείμενων με το χώρο του υποστατικού και κατόπιν γραπτής προειδοποίησης της αρμόδιας αρχής, ο ιδιοκτήτης παραλείπει να πάρει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

(2) Σε περίπτωση που ύστερα από σχετική καταγγελία της αρμόδιας αρχής στην Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας Ζώων, η τελευταία διαπιστώσει έπειτα από σχετική έρευνα ότι ιδιοκτήτης σκύλου ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τότε ο σκύλος του παραδίδεται στην αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή μεριμνά στη συνέχεια μέσω της Επαρχιακής Επιτροπής Ευημερίας των Ζώων για τη διάθεσή του σκύλου σε οργάνωση προστασίας των ζώων ή σε άλλο πρόσωπο.

(3) Αν η διάθεση του σκύλου με βάση το εδάφιο (2) σε οργάνωση προστασίας ζώων ή σε άλλο πρόσωπο δεν καθίσταται δυνατή μέσα σε τριάντα μέρες από την ημέρα που ο σκύλος παραδίδεται στην αρμόδια αρχή, τότε ο σκύλος παραδίδεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ευθανασία.

(4) Οποιαδήποτε έξοδα συνεπάγεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του σκύλου.

Υποστατικά και χώροι περιπάτου

7.-(1) Η αρμόδια αρχή είναι υποχρεωμένη να διατηρεί εγκεκριμένα και κατάλληλα υποστατικά για τη φύλαξη σκύλων.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να υποδείξει και να ανακοινώσει κατάλληλους χώρους περιπάτου για σκύλους στους οποίους δε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (ε) του άρθρου 18.

Μητρώο εγγραφής σκύλων

8.-(1) Ο Διευθυντής οφείλει να τηρεί μητρώο εγγραφής των σκύλων που περιέχει τον αριθμό εγγραφής του σκύλου και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα.

(2) Όλοι οι σκύλοι ηλικίας μεγαλύτερης των έξι μηνών, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εγγραφής που τηρείται από το Διευθυντή. Όλοι οι ιδιοκτήτες ή τα πρόσωπα που έχουν υπό τη φροντίδα ή φύλαξη απευθύνονται στο Διευθυντή για εγγραφή στο μητρώο των σκύλων, παρουσιάζοντας πιστοποιητικό υγείας ή βιβλιάριο υγείας που αναφέρεται στο άρθρο 3(2).

Σήμανση

9.-(1) Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο σκύλοι πρέπει να σημαδεύονται με τρόπο μόνιμο που φέρει κωδικό αριθμό ή άλλο στοιχείο που αντιστοιχεί με τον αριθμό εγγραφής κάθε σκύλου.

(2) Ο Διευθυντής έχει τη διακριτική εξουσία να επιλέγει τον τρόπο και τη μέθοδο σήμανσης των σκύλων.

(3) Ο Διευθυντής μπορεί με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) Να αναθέτει σε κατάλληλο πρόσωπο την εφαρμογή της σήμανσης των σκύλων:

Νοείται ότι το πρόσωπο το οποίο διενεργεί τη σήμανση ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε σήμανση την οποία διενεργεί εντός ενός μηνός από την εν λόγω διενέργεια.

(β) Να καθορίζει τα τέλη σήμανσης και εγγραφής στο μητρώο κατόπιν έγκρισης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και δημοσίευσης τούτων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αδέσποτοι σκύλοι

10.-(1)(α) Οποιοσδήποτε αδέσποτος σκύλος μπορεί να συλληφθεί από την αρμόδια αρχή η οποία οφείλει να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του σκύλου. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην αρμόδια αρχή τα έξοδα σύλληψης και φύλαξης ή εξέτασης και θεραπείας, όπου χρειάζεται, του σκύλου από εγγεγραμμένο κτηνίατρο.

(β) Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που εγκυμονούν άμεσους κινδύνους όπου αδέσποτοι σκύλοι είναι αδύνατο ή δύσκολο να συλληφθούν από την αρμόδια αρχή και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί άμεσα η βοήθεια εγγεγραμμένου κτηνιάτρου, αυτοί μπορούν να θανατώνονται από την Αστυνομία, νοουμένου ότι η θανάτωση θα γίνεται με την ελάχιστη δυνατή φυσική και ψυχική ταλαιπωρία του ζώου, με τη μέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του παρόντος εδαφίου.

(γ) Σε περίπτωση που δεν ανευρίσκεται ο ιδιοκτήτης αδέσποτου σκύλου εντός δεκαπέντε ημερών από τη σύλληψή του από την αρμόδια αρχή, τότε ο σκύλος παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο ή παραδίδεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ευθανασία:

Νοείται ότι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (β), μόνο εγγεγραμμένος κτηνίατρος θανατώνει σκύλο:

Νοείται περαιτέρω ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους οι αδέσποτοι σκύλοι θα διαμένουν σε εγκεκριμένα από το Διευθυντή υποστατικά.

(δ) Η μέθοδος θανάτωσης σκύλου που πρέπει-

(i) Να προκαλεί την άμεση απώλεια των αισθήσεων και το θάνατο, ή

(ii) να αρχίζει με την εφαρμογή βαθιάς γενικής αναισθησίας, την οποία θα ακολουθεί μια διαδικασία που θα προκαλεί τελικά και οριστικά το θάνατο.

(2) Καμιά αποζημίωση είναι πληρωτέα προς τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση θανάτωσης σκύλου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

Απαγορεύσεις

11.-(1) Απαγορεύεται-

(α) Η εισαγωγή στην Κύπρο επικίνδυνων φυλών σκύλων με χαρακτηριστικά του μαχητή ή που εκτρέφονται με σκοπό την ανάπτυξη τέτοιων χαρακτηριστικών και ανήκουν σε οποιαδήποτε φυλή που αναφέρεται στον Πέμπτο Πίνακα,

(β) η κατοχή, η εκτροφή, η αναπαραγωγή, η πώληση, η ανταλλαγή σκύλων που περιγράφονται στην παράγραφο (α), η προσφορά, η διαφήμιση και η έκθεση τους για πώληση ή ανταλλαγή:

Νοείται ότι η κατοχή σκύλου που ανήκει σε φυλή που αναφέρεται στον Πέμπτο Πίνακα και βρίσκεται στην Κύπρο κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν αποτελεί αδίκημα, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης έχει εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια που αναφέρεται στον Τρίτο Πίνακα:

Νοείται περαιτέρω ότι στις φυλές που αναφέρονται στον Πέμπτο Πίνακα περιλαμβάνονται και σκύλοι που προέρχονται από τη διασταύρωση τέτοιων φυλών ή και σκύλοι που προέρχονται από τη διασταύρωση σκύλου οποιασδήποτε φυλής με σκύλο φυλής του Πέμπτου Πίνακα στους οποίους εγγεγραμμένος κτηνίατρος βεβαιώνει ότι επικρατούν τα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων φυλών:

Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι ο Υπουργός μπορεί να τροποποιεί τον Πέμπτο Πίνακα ύστερα από σύσταση του Διευθυντή με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)(α) Σκύλοι που ανήκουν σε φυλή που αναφέρεται στον Πέμπτο Πίνακα που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο, πρέπει να στειρωθούν εντός τριάντα ημερών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου από εγγεγραμμένο Κτηνίατρο, που εκδίδει και το ανάλογο πιστοποιητικό το οποίο κοινοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή και στο Διευθυντή.

(β) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α) σκύλοι που ανήκουν στις φυλές που περιλαμβάνονται στον Πέμπτο Πίνακα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι έναντι ζημιάς σε ξένη περιουσία και προξένησης βλάβης έναντι οποιουδήποτε προσώπου, να φέρουν φίμωτρο εγκεκριμένο από το Διευθυντή και να είναι δεμένοι με λουρί και να κρατούνται από πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστο 16 ετών, όταν βρίσκονται εκτός των ορίων της οικίας ή των υποστατικών του ιδιοκτήτη τους:

Νοείται ότι σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται από εγγεγραμμένο Κτηνίατρο ή και Κτηνιατρικό Λειτουργό επιθετικές τάσεις των σκύλων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) προς το κοινό ή τα ζώα, οι σκύλοι αφού συλληφθούν από την αρμόδια αρχή υποβάλλονται σε ευθανασία από εγγεγραμμένο Κτηνίατρο:

Νοείται περαιτέρω ότι σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που εγκυμονούν άμεσους κινδύνους που είναι αδύνατο ή δύσκολο τέτοιοι σκύλοι να συλληφθούν από την αρμόδια αρχή και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί άμεσα η βοήθεια εγγεγραμμένου Κτηνιάτρου, αυτοί μπορούν να θανατώνονται από την Αστυνομία, νοουμένου ότι η θανάτωση θα γίνεται με την ελάχιστη δυνατή φυσική και ψυχική ταλαιπωρία του ζώου ανάλογα με τις περιστάσεις και με τη μέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ III ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ
Εγγραφή κυνηγετικού σκύλου

12. [Διαγράφηκε]
Κυνήγι με σκύλους

13. [Διαγράφηκε]
Άσκηση κυνηγετικών σκύλων

14. [Διαγράφηκε]
Χώροι εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων

15. [Διαγράφηκε]
Μεταβίβαση κυριότητας κυνηγετικού σκύλου

16. [Διαγράφηκε]
Απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου

17. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ IV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα και ποινές

18. Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Κατέχει σκύλο χωρίς άδεια κατοχής ή σκύλο που δεν είναι εγγεγραμμένος και σημασμένος,

(β) κατέχει σκύλο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια με πρόθεση να εξαπατήσει ή η οποία δυνατό να εξαπατήσει την αρμόδια αρχή ή το Διευθυντή στην καταγραφή ή έλεγχο των σκύλων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(δ) εγκαταλείπει το σκύλο του ή δε λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει τη δραπέτευση ή τη διαφυγή του,

(ε) επιτρέπει ή ανέχεται όπως ο σκύλος του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή τον οποίο έχει κάτω από τη φροντίδα του-

(i) προξενεί θόρυβο με ηχηρό και συνεχές γαύγισμα που προκαλεί οχληρία στο κοινό,

(ii) ρυπαίνει ή μολύνει οποιοδήποτε μέρος με κόπρανα χωρίς να τα περισυλλέγει,

(iii) περιφέρεται ελεύθερος σε δημόσιο δρόμο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο μέρος χωρίς να είναι δεμένος με λουρί ή σε μέρος που ανήκει σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του,

(iv) παρενοχλεί ή προξενεί ζημιά στο θήραμα ή στις εγκαταστάσεις του Ταμείου Θήρας, σε οποιοδήποτε χώρο που είναι τόπος προστασίας του θηράματος,

(στ) παραβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ V ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

19. [Διαγράφηκε]
Επίδοση ειδοποίησης σε αδικοπραγούντες

20. [Διαγράφηκε]
Άσκηση δίωξης και αύξηση του εξώδικου προστίμου μετά την επίδοση της ειδοποίησης

21. [Διαγράφηκε]
Τόπος πληρωμής εξώδικου προστίμου

22. [Διαγράφηκε]
Περιεχόμενο της ειδοποίησης

23. [Διαγράφηκε]
Η πληρωμή εξώδικου προστίμου δεν αποτελεί καταδίκη

24. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοδεία κτηνοτρόφων από σκύλους

25. [Διαγράφηκε]
Σκύλος μη δεμένος ή περιορισμένος

26. Σκύλος που ανήκει σε ποιμένα ή κτηνοτρόφο και δεν είναι δεμένος με λουρί σε περιοχή ή χώρο που δεν αποτελεί μέρος του υποστατικού στα οποία διαμένει ο ποιμένας ή ο κτηνοτρόφος ή το πρόσωπο που έχει αυτόν υπό τη φροντίδα του, δύναται να συλληφθεί από την αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο.

Παγίδευση

27.-(1) Οποιοσδήποτε αστυνομικός, θηροφύλακας ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δύναται να τοποθετεί, εγκαθιστά και χρησιμοποιεί εγκεκριμένες παγίδες για σύλληψη αδέσποτων σκύλων.

(2) Σκύλοι που συλλαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου (1) παραδίδονται στην αρμόδια αρχή η οποία οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου.

Χώροι εκτροφής εκγύμνασης, εκπαίδευσης και αναπαραγωγής σκύλων

28. Χώροι και υποστατικά φύλαξης, εκτροφής, αναπαραγωγής ή εκπαίδευσης/εκγύμνασης σκύλων πρέπει να είναι εγγεγραμμένα με βάση τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο:

Νοείται ότι για τη δημιουργία των πιο πάνω χώρων και υποστατικών, εξασφαλίζεται άδεια με βάση το Νόμο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας και το Νόμο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών.

Σκύλος για αναπαραγωγή

29.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο που επιλέγει θηλυκό σκύλο για αναπαραγωγή, οφείλει να δηλώνει τούτο στο Διευθυντή εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που ο σκύλος περιέρχεται στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή του.

(2) Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θηλυκού σκύλου, οφείλει να δηλώνει στην αρμόδια αρχή τον αριθμό των κουταβιών που προήλθαν από κάθε γέννα και τα ονόματα και τις διευθύνσεις των προσώπων που τα διέθεσε καθώς και το χρόνο διάθεσής τους.

(3) Η αρμόδια αρχή δικαιούται να ελέγχει ανά τρίμηνο τουλάχιστο τους θηλυκούς σκύλους που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή για σκοπούς εμπορίας ή για άλλους σκοπούς και σε περίπτωση εγκυμοσύνης να επιβάλλει τέλη σύμφωνα με το δέκατο πίνακα.

Απαγόρευση παρουσίας σκύλων

30. Ο Υπουργός μπορεί με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαγορεύει την παρουσία σκύλων ή καθορισμένη φυλή σκύλων σε καθορισμένο τόπο, χώρους και μέσα μεταφοράς ή να επιτρέπει υπό όρους την κυκλοφορία σκύλων σε καθορισμένο τόπο, χώρους και μέσα μεταφοράς.

Απαγορεύσεις ή υπό όρους εκτροφή, διατήρηση, εκπαίδευση κτλ. σκύλων

31. Ο Υπουργός με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κατόπιν σύστασης της αρμόδιας αρχής ή του Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση, έχει την εξουσία να απαγορεύσει ή να επιτρέψει υπό όρους την εκτροφή, διατήρηση ή εκπαίδευση, εκγύμναση, κυκλοφορία ή παρουσία σκύλων σε περιοχές των δήμων ή της υπαίθρου αν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία κινδυνεύει η δημόσια υγεία και ασφάλεια ή η υγεία και ευημερία άλλων ζώων, η ευημερία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Δραστικά μέτρα σε εξαιρετικές περιπτώσεις

32. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού Νόμου-

(α) Ο Διευθυντής ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος Κτηνιατρικός Λειτουργός έχει την εξουσία να κρατεί, εξετάζει και υποβάλλει σε θεραπεία, στειρώνει ή θανατώνει με βάση τον παρόντα Νόμο, οποιοδήποτε σκύλο που κατά την κρίση του λιμοκτονεί ή ζει κάτω από άθλιες συνθήκες ή είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία,

(β) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που εγκυμονούν άμεσους κινδύνους για τη ζωή, την ασφάλεια και /ή την υγεία ανθρώπων και ζώων, οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, έχει την εξουσία να συλλαμβάνει και όταν αυτό είναι αδύνατο, να θανατώνει οποιοδήποτε σκύλο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(γ) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις όπου αδέσποτος σκύλος προκαλεί άμεση, ανεξέλεγκτη ζημιά σε είδη άγριας ζωής ή κτηνοτροφικά υποστατικά, οποιοσδήποτε αστυνομικός ή θηροφύλακας του Ταμείου θήρας έχει την εξουσία να συλλαμβάνει και όταν αυτό είναι αδύνατο, να θανατώνει οποιοδήποτε σκύλο, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Κανονισμοί

33. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την ειδικότερη ρύθμιση και χειρισμό θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο ειδικής ρύθμισης στον παρόντα Νόμο.

Κατάργηση και επιφύλαξη

34.-(1) Οι περί Σκύλων και οι περί Κυνών Νόμοι καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιαδήποτε άδεια η οποία χορηγήθηκε με βάση τους Νόμους που καταργούνται δυνάμει του εδαφίου (1) θα θεωρείται ως να έχει χορηγηθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

35. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3(1))

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ

 

 

Αριθμός Αδείας ...................................................... Αριθμός Μητρώου Σκύλου ..............................................

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/ΔΗΜΟΥ

 

 

Με το παρόν χορηγείται άδεια στον / στην κύριο / α

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αρ. Ταυτότητας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 

Για τον πιο κάτω σκύλο:

 

ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ:

 

 

ΦΥΛΗ:

ΦΥΛΟ:

ΧΡΩΜΑ:

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά (αν υπάρχουν):

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία σκύλου (Ποιμενικός, Κυνηγετικός, Φύλακας, κλπ.):

 

ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

 

 

 

 

Η άδεια αυτή ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της .......................................................

 

Εκδόθηκε στις ......................  / .................... / .........................

 

 

Υπογραφή και Σφραγίδα Αρμόδιας Αρχής

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3 (2) (α))

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ή ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

1. Στοιχεία ιδιοκτήτη:

(α) Ονοματεπώνυμο:

(β) Αρ. Ταυτότητας:

(γ) Διεύθυνση:

(δ) Όνομα Σκύλου:

2. Στοιχεία σκύλου:

(α) Φυλή:

(β) Φύλο:

(γ) Ημερ. Γέννησης ή Ηλικία:

(δ) Χρώμα και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

(ε) Χαρακτήρας του Ζώου:

 

3. Εμβόλια που έγιναν στον σκύλο. Ποιά και πότε:

 

 

4. Αποπαρασιτισμός του Σκύλου: Εξωτερικά/Εσωτερικά Παράσιτα

 

(α) Εξωτερικά/Εσωτερικά Παράσιτα: Ημερ.:
(β) Εσωτερικά Παράσιτα:

 

5. Άλλες εξετάσεις που έγιναν:

 

 

 

6. Γενική κατάσταση του ζώου:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΡ. ΤΗΛ.: ΑΡ. ΦΑΞ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
ΗΜΕΡ.:

 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3(4))

ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ

 

 

Κατηγορία Σκύλων Ποσό
Σκύλοι αρσενικοί στειρωμένοι ή μη: £ 12.00
Σκύλοι Θηλυκοί μη στειρωμένοι £ 12.00
Σκύλοι Θηλυκοί Στειρωμένοι £ 12.00
Επικίνδυνες φυλές σκύλων στειρωμένων £ 100,00
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3(5))

 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΛΩΝ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

 

1. (α) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ:

(β) ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

(γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

(δ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

(ε) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ / Ε.MAIL:

(στ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ:

 

2. (α) ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ:

(β) ΦΥΛΗ:

(γ) ΦΥΛΟ:

(δ) ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

(ε) ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 

3. (α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΥΛΟΥ (Ποιμενικός, Κυνηγετικός, Φύλακας, κλπ.):

(β) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΥΛΟΥ (Φιλικός, Επιθετικός, κλπ.):

(γ) ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ:

 

4. (α) ΤΥΧΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΤΥΧΕ Ο ΣΚΥΛΟΣ:

(β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΤΕΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 6)

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

 

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΗ Ή ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ

ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

 

(a) Pit Bull Terrier ή American Pit Bull

(b) Japanese Tossa

(c) Dogo Argentino

(d) Fila Brazileiro

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΚΤΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ

[Άρθρο 3(6)(β)]

ΤΥΠΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ


Εγώ ο κάτωθι υποφαινόμενος

Επίθετο: ............................................................................

Όνομα: ...............................................................................

Αρ. Ταυτότητας: .................................................................

Διεύθυνση: .........................................................................

Φύλο (Άρρεν/Θήλυ): ..........................................................

Αριθμός άδειας κατοχής σκύλου: ......................................

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο σκύλος μου έχει πεθάνει στις ........................................ στην

περιοχή.............................. (πόλη/χωριό).

 

Ημερομηνία:.......................                                                                      Υπογραφή κατόχου σκύλου                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...............................

ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[Διαγράφηκε]
ΟΓΔΟΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[Διαγράφηκε]
ΕΝΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[Διαγράφηκε]
ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 29(3))

 

Τέλη αναπαραγωγής:
(α) για σκοπούς εμπορίας £50,00 για κάθε γέννα
(β) για άλλους σκοπούς £20,00 για κάθε γέννα
Σημείωση
13 του Ν.137(Ι)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν.137(Ι)/2005

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.137(I)/2005] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.