Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναστολής του Χρόνου Παραγραφής (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο—

«αγωγή» σημαίνει κάθε αστική διαδικασία που αρχίζει με οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και περιλαμβάνει διαιτητική διαδικασία·

«έκρυθμη κατάσταση» σημαίνει την κατάσταση που δημιουργήθηκε συνεπεία της Τουρκικής εισβολής και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ορίσει ημερομηνία λήξης της εν λόγω κατάστασης·

«περίοδος αναστολής» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 21η Δεκεμβρίου 1963 και λήγει τρεις μήνες μετά τη λήξη της έκρυθμης κατάστασης·

«χρόνος παραγραφής» σημαίνει οποιαδήποτε χρονική περίοδο που προβλέπεται σε διάταξη νομοθετικής φύσης που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, και στην οποία προβλέπεται ότι η αγωγή δε δύναται να εγερθεί μετά την πάροδο της εν λόγω χρονικής περιόδου·

Αναστολή του χρόνου παραγραφής

3.—(1) Ο χρόνος παραγραφής οποιουδήποτε αγώγιμου δικαιώματος, το οποίο αφορά οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται ή βρισκόταν οποτεδήποτε πριν από την τουρκική εισβολή στις κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό περιοχές της Δημοκρατίας δε θα τερματιστεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρά μόνο με τη λήξη της περιόδου αναστολής.

(2) Ο χρόνος παραγραφής οποιουδήποτε άλλου ή του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) αγώγιμου δικαιώματος συνεχίζει παρά την κατάργηση των περί Αναστολής της Παραγραφής Νόμων του 1964 και 1982, να είναι ανεσταλμένος κατά την περίοδο αναστολής, μόνο αν και εφόσον ο δικαιούχος αυτού αποδείξει προς ικανοποίηση του δικαστηρίου ότι λόγω της έκρυθμης κατάστασης δεν μπορούσε με αγωγή να προωθήσει αποτελεσματικά το αγώγιμο δικαίωμά του:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι πρόνοιες των περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων του 1979 έως 1996, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

4.—(1) Οι περί Αναστολής της Παραγραφής Νόμοι του 1964 και 1982 καταργούνται:

Νοείται ότι η κατάργηση των πιο πάνω Νόμων με κανένα τρόπο δεν μπορεί να καταστήσει παραγεγραμμένο οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα το οποίο έχει διατηρηθεί σε ισχύ δυνάμει των καταργημένων Νόμων, εκτός αν και μέχρις ότου συμπληρωθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, νέος και από την αρχή χρόνος παραγραφής για το εν λόγω αγώγιμο δικαίωμα.

(2) Ο περί Παραγραφής (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 καταργείται:

Νοείται ότι η δυνάμει του πιο πάνω καταργούμενου Νόμου επελθούσα παραγραφή ορισμένων αξιώσεων ουδόλως επηρεάζεται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου του 2005.

Σημείωση
28 του Ν.66(I)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.66(Ι)/2012

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.66(I)/2012] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2012.

Σημείωση
29(1) του Ν.66(I)/2012Κατάργηση Νόμων

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.66(I)/2012] καταργούνται οι νόμοι που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Παραρτήματος και στην έκταση που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Παραρτήματος.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 29)

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ
ΝΟΜΟΙ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ
Ο περί Παραγραφής Νόμος, Κεφ. 15. Ολόκληρος
Ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος, Κεφ. 148. άρθρο 68, αλλά μόνο σε σχέση με πράξη ή παράλειψη που επισυνέβηκε κατά ή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου
Ο περί Αναστολής του Χρόνου Παραγραφής (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2002. ολόκληρος
Ο περί Συναλλαγματικών Νόμος, Κεφ. 262. άρθρο 94
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμοι του 2000 έως 2010. άρθρο 22
Οι περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμοι του 1989 έως 2011. άρθρο 19