Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου του 2005.