Σημείωση
28 του Ν.66(I)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.66(Ι)/2012

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.66(I)/2012] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2012.