Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο—

«αγωγή» σημαίνει κάθε αστική διαδικασία που αρχίζει με οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και περιλαμβάνει διαιτητική διαδικασία·

«έκρυθμη κατάσταση» σημαίνει την κατάσταση που δημιουργήθηκε συνεπεία της Τουρκικής εισβολής και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ορίσει ημερομηνία λήξης της εν λόγω κατάστασης·

«περίοδος αναστολής» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 21η Δεκεμβρίου 1963 και λήγει τρεις μήνες μετά τη λήξη της έκρυθμης κατάστασης·

«χρόνος παραγραφής» σημαίνει οποιαδήποτε χρονική περίοδο που προβλέπεται σε διάταξη νομοθετικής φύσης που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, και στην οποία προβλέπεται ότι η αγωγή δε δύναται να εγερθεί μετά την πάροδο της εν λόγω χρονικής περιόδου·