Αναστολή του χρόνου παραγραφής

3.—(1) Ο χρόνος παραγραφής οποιουδήποτε αγώγιμου δικαιώματος, το οποίο αφορά οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται ή βρισκόταν οποτεδήποτε πριν από την τουρκική εισβολή στις κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό περιοχές της Δημοκρατίας δε θα τερματιστεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρά μόνο με τη λήξη της περιόδου αναστολής.

(2) Ο χρόνος παραγραφής οποιουδήποτε άλλου ή του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) αγώγιμου δικαιώματος συνεχίζει παρά την κατάργηση των περί Αναστολής της Παραγραφής Νόμων του 1964 και 1982, να είναι ανεσταλμένος κατά την περίοδο αναστολής, μόνο αν και εφόσον ο δικαιούχος αυτού αποδείξει προς ικανοποίηση του δικαστηρίου ότι λόγω της έκρυθμης κατάστασης δεν μπορούσε με αγωγή να προωθήσει αποτελεσματικά το αγώγιμο δικαίωμά του:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι πρόνοιες των περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων του 1979 έως 1996, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.