ΜΕΡΟΣ IV ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σχέδιο Προστασίας

16.—(1) Καθιδρύεται Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης (που στη συνέχεια θα καλείται το «Σχέδιο») και το οποίο θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο και εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(2) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφασίζει κατά πόσο συγκεκριμένο πρόσωπο θα ενταχθεί στο Σχέδιο και το είδος της προστασίας που θα του παρασχεθεί.

(3) Στο Σχέδιο μπορεί να ενταχθεί κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει πληροφορία ή γνωρίζει γεγονός που κρίνεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως ουσιώδες για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας και που ενδέχεται, αν αποκαλυφθεί, να θέσει σε κίνδυνο το εν λόγω πρόσωπο.

(4) Κανένα πρόσωπο δε θα εντάσσεται στο Σχέδιο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του τόσο αναφορικά με την ένταξη όσο και το είδος της προστασίας που θα του δοθεί.

(5) Κανένα πρόσωπο δε θα εντάσσεται στο Σχέδιο αν κατά την κρίση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ο κίνδυνος στο κοινό ή ενδεχόμενη βλάβη σε τρίτα πρόσωπα σε σύγκριση με την αναγκαιότητα για εξασφάλιση της μαρτυρίας του εν λόγω προσώπου είναι υπέρμετρος.

Είδη προστασίας

17.—(1) Τα μέτρα προστασίας μπορούν να επεκταθούν στη σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και άλλους στενούς συγγενείς του μάρτυρα, αν τούτο είναι αναγκαίο για την αποφυγή του ενδεχομένου άσκησης οποιασδήποτε μορφής επηρεασμού του μάρτυρα, και μπορούν να εφαρμόζονται πριν, κατά και μετά τη δίκη.

(2) Το Σχέδιο περιλαμβάνει-

(α) Προστασία του μάρτυρα και της οικογένειας του συνιστάμενη από φρούρηση ή συνοδεία ή και τα δύο·

(β) μετακίνηση του μάρτυρα και της οικογένειας του σε άλλη πόλη ή χωριό και τήρηση μυστικότητας για τη διαμονή του·

(γ) αλλαγή της ταυτότητας του μάρτυρα και της οικογένειάς του·

(δ) μετακίνηση του μάρτυρα και της οικογένειάς του στο εξωτερικό·

(ε) ειδικές διευθετήσεις κράτησης συνεργατών της δικαιοσύνης.

(2) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται, ανάλογα με τον κίνδυνο που διατρέχει ο μάρτυρας, να επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα είδη προστασίας που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και για την υλοποίηση τους δύναται να εγκρίνει τις δαπάνες που απαιτούνται για την παροχή της προστασίας.

(3) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται να εκδώσει οδηγίες για τη λειτουργία του Σχεδίου, για τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων που δυνατό να προκύψουν κατά την εφαρμογή του Σχεδίου και την αντιμετώπιση των προσωπικών περιστάσεων του προσώπου που εντάχθηκε στο Σχέδιο.

Κριτήρια εισδοχής στο Σχέδιο

18. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφασίζει αν θα ενταχθεί πρόσωπο στο Σχέδιο και το είδος της προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) Το είδος του κινδύνου·

(β) τον κίνδυνο που δυνατό να δημιουργηθεί στο κοινό από την προστασία που θα παρασχεθεί στο μάρτυρα·

(γ) τη σημασία της μαρτυρίας ή βοήθειας του μάρτυρα και τη σημασία της υπόθεσης στην οποία θα βοηθήσει ο μάρτυρας·

(δ) τη δυνατότητα προσαρμογής του μάρτυρα στο Σχέδιο·

(ε) τη δαπάνη για την προστασία που θα παρασχεθεί·

(στ) την ύπαρξη υπαλλακτικών τρόπων παροχής προστασίας·

(ζ) οποιοδήποτε άλλο παράγοντα τον οποίο ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κρίνει σκόπιμο.

Ποινικό αδίκημα

19.—(1) Κάθε πρόσωπο που προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη προορισμένη ή που είναι ενδεχόμενο να αποτρέψει πρόσωπο ενταγμένο στο Σχέδιο από του να ενεργήσει ως μάρτυρας σε ποινική διαδικασία, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα χρόνια.

(2) Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση του ονόματος της διεύθυνσης ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που ενδέχεται να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητας ή τον εντοπισμό προσώπου ενταγμένου στο Σχέδιο.

(3) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (2) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια.