Κριτήρια εισδοχής στο Σχέδιο

18. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφασίζει αν θα ενταχθεί πρόσωπο στο Σχέδιο και το είδος της προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) Το είδος του κινδύνου·

(β) τον κίνδυνο που δυνατό να δημιουργηθεί στο κοινό από την προστασία που θα παρασχεθεί στο μάρτυρα·

(γ) τη σημασία της μαρτυρίας ή βοήθειας του μάρτυρα και τη σημασία της υπόθεσης στην οποία θα βοηθήσει ο μάρτυρας·

(δ) τη δυνατότητα προσαρμογής του μάρτυρα στο Σχέδιο·

(ε) τη δαπάνη για την προστασία που θα παρασχεθεί·

(στ) την ύπαρξη υπαλλακτικών τρόπων παροχής προστασίας·

(ζ) οποιοδήποτε άλλο παράγοντα τον οποίο ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κρίνει σκόπιμο.