Είδη προστασίας

17.—(1) Τα μέτρα προστασίας μπορούν να επεκταθούν στη σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και άλλους στενούς συγγενείς του μάρτυρα, αν τούτο είναι αναγκαίο για την αποφυγή του ενδεχομένου άσκησης οποιασδήποτε μορφής επηρεασμού του μάρτυρα, και μπορούν να εφαρμόζονται πριν, κατά και μετά τη δίκη.

(2) Το Σχέδιο περιλαμβάνει-

(α) Προστασία του μάρτυρα και της οικογένειας του συνιστάμενη από φρούρηση ή συνοδεία ή και τα δύο·

(β) μετακίνηση του μάρτυρα και της οικογένειας του σε άλλη πόλη ή χωριό και τήρηση μυστικότητας για τη διαμονή του·

(γ) αλλαγή της ταυτότητας του μάρτυρα και της οικογένειάς του·

(δ) μετακίνηση του μάρτυρα και της οικογένειάς του στο εξωτερικό·

(ε) ειδικές διευθετήσεις κράτησης συνεργατών της δικαιοσύνης.

(2) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται, ανάλογα με τον κίνδυνο που διατρέχει ο μάρτυρας, να επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα είδη προστασίας που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και για την υλοποίηση τους δύναται να εγκρίνει τις δαπάνες που απαιτούνται για την παροχή της προστασίας.

(3) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται να εκδώσει οδηγίες για τη λειτουργία του Σχεδίου, για τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων που δυνατό να προκύψουν κατά την εφαρμογή του Σχεδίου και την αντιμετώπιση των προσωπικών περιστάσεων του προσώπου που εντάχθηκε στο Σχέδιο.