Σχέδιο Προστασίας

16.—(1) Καθιδρύεται Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης (που στη συνέχεια θα καλείται το «Σχέδιο») και το οποίο θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο και εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(2) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφασίζει κατά πόσο συγκεκριμένο πρόσωπο θα ενταχθεί στο Σχέδιο και το είδος της προστασίας που θα του παρασχεθεί.

(3) Στο Σχέδιο μπορεί να ενταχθεί κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει πληροφορία ή γνωρίζει γεγονός που κρίνεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως ουσιώδες για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας και που ενδέχεται, αν αποκαλυφθεί, να θέσει σε κίνδυνο το εν λόγω πρόσωπο.

(4) Κανένα πρόσωπο δε θα εντάσσεται στο Σχέδιο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του τόσο αναφορικά με την ένταξη όσο και το είδος της προστασίας που θα του δοθεί.

(5) Κανένα πρόσωπο δε θα εντάσσεται στο Σχέδιο αν κατά την κρίση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ο κίνδυνος στο κοινό ή ενδεχόμενη βλάβη σε τρίτα πρόσωπα σε σύγκριση με την αναγκαιότητα για εξασφάλιση της μαρτυρίας του εν λόγω προσώπου είναι υπέρμετρος.