ΜΕΡΟΣ V ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμοί

20. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή του Σχεδίου και για κάθε θέμα που, δυνάμει του παρόντος Νόμου, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Διαδικαστικοί Κανονισμοί

21. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό για κάθε θέμα διαδικασίας που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό.