Κανονισμοί

20. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή του Σχεδίου και για κάθε θέμα που, δυνάμει του παρόντος Νόμου, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.