Διαδικαστικοί Κανονισμοί

21. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό για κάθε θέμα διαδικασίας που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό.