Συγχώνευση

66.—(1) Επιτρέπεται η συγχώνευση δύο αμοιβαίων κεφαλαίων του ίδιου τύπου που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου με τη λύση τους και τη δημιουργία νέου αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου αυτού καθώς και η απορρόφηση αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο του ίδιου τύπου, το οποίο επίσης εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου αυτού.

(2) Η συγχώνευση του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η οποία λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Θεματοφύλακα και γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή και τους μεριδιούχους.

(3) Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η άδεια της Επιτροπής. Στην περίπτωση συγχώνευσης με τη λύση δύο αμοιβαίων κεφαλαίων και τη σύσταση νέου απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου. Στην περίπτωση απορρόφησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτείται έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Κανονισμού του απορροφώντος του άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Εκτίμηση περιουσίας συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και μεταβίβαση της περιουσίας του.

67.—(1) Η εκτίμηση της περιουσίας του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου ενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112. Η αξία των εισηγμένων σε Χρηματιστήριο κινητών αξιών υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος αγοράς της προηγούμενης ημέρας της συγχώνευσης.

(2) Οι μεριδιούχοι του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου δικαιούνται να λάβουν μερίδια του συγχωνεύοντος αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο πρώτο.

(3) Το ενεργητικό του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου μεταβιβάζεται εκ του νόμου στο σύνολο του στους μεριδιούχους του συγχωνεύοντος αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίοι καθίστανται εξ αδιαιρέτου συγκύριοι των κατ' ιδίαν στοιχείων του.

Δικαίωμα διαφωνούντων μεριδιούχων συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου

68. Οι μεριδιούχοι του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, που ενίστανται στη συγχώνευση, έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της συγχώνευσης, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.