Άδεια σύστασης και λειτουργίας εταιρείας επενδύσεων

78.—(1) Για τη σύσταση και εγγραφή εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, κατά τις οικείες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρείας, που χορηγείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής αιτήσεως, εφόσον ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 81 προϋποθέσεις. Άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σταθερού κεφαλαίου σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υπαγόμενη στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής προς χορήγηση της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κοινοποιείται συγχρόνως στον Έφορο Εταιρειών. Η άδεια λειτουργίας ισχύει από της καθορισμένης στην άδεια ημερομηνίας.

(3) Απαγορεύεται η διαφήμιση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή η διάθεση μετοχών ή η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας από την Εταιρεία αυτή πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της άδειας λειτουργίας της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας εταιρείας επενδύσεων

79.—(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο και περιέχει στοιχεία που αφορούν—

(α) Στην ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την εταιρεία·

(β) στην επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες το Θεματοφύλακα της εταιρείας-

(γ) στην επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως της εταιρείας-

(δ) κάθε άλλο στοιχείο που εύλογα απαιτεί κατά περίπτωση η Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αιτήσεως να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.

Έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση

80.—(1) Με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συνυποβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων·

(β) δήλωση του προσώπου που στην αίτηση ορίζεται ως Θεματοφύλακας ότι αποδέχεται να κατατίθενται σε αυτόν τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας επενδύσεων προς φύλαξη-

(γ) δήλωση του προσώπου που κατονομάζεται στην αίτηση ως Εταιρεία Διαχειρίσεως, ότι αποδέχεται τη διαχείριση της εταιρείας-

(δ) το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας Επενδύσεων.

Προϋποθέσεις για χορήγηση της άδειας λειτουργίας

81.—(1) Η άδεια σύστασης ή μετατροπής και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου χορηγείται από την Επιτροπή μόνο εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από αυτή η Εταιρεία Επενδύσεων, τα καταστατικά της έγγραφα, η επιλογή του Θεματοφύλακα και η επιλογή της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας ελέγχεται η νομιμότητα της Εταιρείας Επενδύσεων και των καταστατικών της εγγράφων και αν με τα καταστατικά έγγραφα λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων.

(3) Η επιλογή της Εταιρείας Διαχειρίσεως δεν εγκρίνεται εκτός αν αυτή ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου V του παρόντος Μέρους.

(4) Η επιλογή του Θεματοφύλακα δεν εγκρίνεται από την Επιτροπή παρά μόνο αν ικανοποιηθεί ότι η χρηματοοικονομική και η τεχνική οργάνωσή του καθιστά αυτόν ικανό για την άσκηση των καθηκόντων του, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV του παρόντος Μέρους.

(5) Δε χορηγείται άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων όταν οι διευθύνοντες αυτή, το Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την πείρα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

(6) Δε χορηγείται άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων αν η επωνυμία της κριθεί ανεπιθύμητη ή παραπλανητική ή αν οι στόχοι της εταιρείας κριθούν ως μη ευλόγως εφικτοί.

(7) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση της επί της αιτήσεως με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Η απόφαση της επί της αιτήσεως πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.