Λόγοι λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου

62.—(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Κατόπιν ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας του από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 120·

(β) κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των Μεριδιούχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61·

(γ) κατόπιν αποφάσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου παραβλάπτει τα συμφέροντα των μεριδιούχων

(δ) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας του αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον ο Κανονισμός του προβλέπει καθορισμένη διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(ε) με την επέλευση άλλου περιστατικού που αποτελεί λόγο λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, προβλεπόμενου στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(στ) με τη διάλυση, την πτώχευση ή την παραίτηση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή του Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου αν δεν καταστεί δυνατή ή αντικατάσταση τους-

(ζ) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου· και

(η) με τη συγχώνευσή του με άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο.

(2) Σε κάθε περίπτωση λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτός των προβλεπομένων στις παραγράφους (ζ) και (η) του εδαφίου (1), το αμοιβαίο κεφάλαιο τίθεται σε θέση εκκαθάρισης, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις του κεφαλαίου αυτού και σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Από της λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν επιτρέπονται οι εκδόσεις νέων μεριδίων και η εξαγορά των παλαιών.

Διαδικασία λύσεως αμοιβαίου κεφαλαίου

63.—(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου επέρχεται με τη διανομή της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Αν δε συμφωνούν για τη διανομή όλοι οι μεριδιούχοι, ο καθένας από αυτούς δύναται να υποβάλει αίτηση για δικαστική διανομή της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. Αρμόδιο Δικαστήριο καθίσταται το επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(3) Η διανομή γίνεται αυτουσίως αν η διανεμητέα περιουσία, χωρίς να μειωθεί η αξία της δύναται να διακριθεί σε ομοειδή μέρη, ανάλογα προς τα μερίδια των μεριδιούχων, διαφορετικά διατάσσεται από το Δικαστήριο η πώλησή της με δημόσιο πλειστηριασμό και η διανομή γίνεται από το εκπλειστηρίασμα.

(4) Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επί της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν παραβλάπτονται από τη διανομή.

(5) Η αξίωση των μεριδιούχων προς λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου και προς διανομή δεν υπόκειται σε παραγραφή.

Γνωστοποίηση και δημοσίευση λύσεως αμοιβαίου κεφαλαίου

64.—(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Επιτροπή και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου παράγει έννομα αποτελέσματα από της δημοσιεύσεώς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εκκαθάριση

65.—(1) Χρέη εκκαθαριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτελεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Η Επιτροπή, είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από εισήγηση του Θεματοφύλακα δύναται να ορίσει ως εκκαθαριστή άλλο πρόσωπο, αν κρίνει ότι η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν είναι ικανή να εκτελέσει τα καθήκοντα του εκκαθαριστή ή γενικότερα σε κάθε περίπτωση λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου για λόγο που ανάγεται στο πρόσωπο της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δε δύναται να αναθέτει τη διενέργεια της εκκαθάρισης σε άλλο πρόσωπο.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποβάλλει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης στην Επιτροπή, η οποία ελέγχει αν η λύση και η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σύννομη και προς το συμφέρον των μεριδιούχων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώνει παράβαση δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στην Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133, η οποία συγχρόνως υπέχει ευθύνη και έναντι των μεριδιούχων.

(5) Ο Θεματοφύλακας ασκεί τα καθήκοντά του μέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία της λύσεως και της εκκαθάρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(6) Οι δανειστές του αμοιβαίου κεφαλαίου προηγούνται στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους έναντι των μεριδιούχων.

(7) Οι μεριδιούχοι δυνατό να λάβουν την αξία της συμμετοχής τους σε μετρητά, έστω και αν για την απόκτηση των μεριδίων τους είχαν καταβάλει την αξία τους σε κινητές αξίες.