Εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

38.—(1) Η εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μεριδιούχος.

(2) Για το σκοπό αυτό, ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση και παραδίδει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προς ακύρωση τους τίτλους που εξαγοράζονται: Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης εξαγοράς υπό αίρεση.

(3) Δικαίωμα να ζητήσει εξαγορά των μεριδίων έχει ο μεριδιούχος και πριν ακόμη εκδοθεί ή του παραδοθεί ο τίτλος ή όταν απωλέσει τον τίτλο. Στην περίπτωση αυτή δεν προσάγει τίτλο προς ακύρωση αλλά υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει το γεγονός, αναγνωρίζει ότι τα μερίδια που αντιπροσωπεύει αυτός ο τίτλος εξαγοράστηκαν από την Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ότι τυχόν υφιστάμενος τίτλος στερείται οποιασδήποτε αποδεικτικής ισχύος.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να μην προβεί σε εξαγορά των μεριδίων όταν ο τίτλος που τα αντιπροσωπεύει προσκομίζεται από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(5) Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για την εξαγορά των μεριδίων.

(6) Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της αιτήσεως του μεριδιούχου για την εξαγορά ή εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 29, με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας ημέρας.

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως

39.—(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις καθώς και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων ή στις προβλεπόμενες στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου περιπτώσεις, επιτρέπεται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως και προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες κατ' ανώτατο όριο. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να λαμβάνει υπόψη τυχόν ειδικούς όρους που περιέχονται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου αναφορικά με την αναστολή.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως γνωστοποιεί αμέσως την απόφασή της περί αναστολής εξαγοράς των μεριδίων στην Επιτροπή, και, αν διατίθενται μερίδια σε άλλα Κράτη, στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών αυτών.

(3) Αν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που δικαιολογούν την αναστολή εξαγοράς των μεριδίων, πριν την πάροδο της περιόδου για την οποία έχει αποφασιστεί η αναστολή, η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να ανακαλέσει την αναστολή.

(4) Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας. Στην ανακοίνωση της αναστολής καθορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της.

(5) Κατά τη διάρκεια της αναστολής εξαγοράς των μεριδίων, δεν επιτρέπεται η υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς, ούτε επιτρέπεται η έκδοση νέων τίτλων ή η ακύρωση υφιστάμενων τίτλων.

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής

40.—(1) Η Επιτροπή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αναστείλει την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου και η απόφασή της γνωστοποιείται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών, στα οποία τυχόν διατίθενται μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 39 αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της αναστολής, την παράτασή της, τη δημοσίευση ανακοινώσεων της έναρξης, λήξης η ανάκλησής της, της απαγόρευσης υποβολής αιτήσεων εξαγοράς ή της έκδοσης νέων τίτλων ή ακύρωσης υφιστάμενων τίτλων, ισχύουν και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής.