Σύγκληση συνελεύσεως μεριδιούχων με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

59.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλεί συνέλευση των Μεριδιούχων προς λήψη αποφάσεως επί συγκεκριμένου ζητήματος.

(2) Η συνέλευση συγκαλείται με ατομική έγγραφη πρόσκληση που απευθύνεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως σε καθένα μεριδιούχο και κοινοποιείται προς αυτούς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη σύνοδο της συνελεύσεως, στην οποία καθορίζονται τα προς συζήτηση θέματα και ο χρόνος και ο τόπος της συνόδου.

(3) Ο Πρόεδρος και ο γραμματέας εκλέγονται από τη Συνέλευση αλλά μέχρι την εκλογή προέδρου της συνελεύσεως προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(4) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρισταμένων και ψηφιζόντων μεριδιούχων.

(5) Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των μεριδιούχων σε κατηγορίες και κάθε μερίδιο παρέχει ένα μόνο δικαίωμα ψήφου.

(6) Οι αποφάσεις της συνελεύσεως είναι συμβουλευτικής φύσεως και δε δεσμεύουν την Εταιρεία Διαχειρίσεως που είναι η μόνη αρμόδια για τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σύγκληση συνελεύσεως Μεριδιούχων κατ' αίτηση Μεριδιούχων

60.—(1) Εκτός αν ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει μικρότερο ποσοστό από το οριζόμενο στην παρούσα διάταξη, μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία Διαχειρίσεως τη σύγκληση συνελεύσεως των Μεριδιούχων.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να συγκαλεί τη συνέλευση των Μεριδιούχων κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, το βραδύτερο μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοσή της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αιτήσεως.

(3) Η αίτηση προς σύγκληση της συνελεύσεως των Μεριδιούχων υποβάλλεται εγγράφως και καθορίζει το προς συζήτηση θέμα και τις αιτούμενες πληροφορίες για οποιοδήποτε ζήτημα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σύγκληση συνελεύσεως των Μεριδιούχων με απόφαση της Επιτροπής

61.—(1) Αν μέσα σε ένα διαχειριστικό έτος η συνολική καθαρή αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου μειωθεί κατά τα έξι δέκατα, η Επιτροπή δύναται με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας να συγκαλεί συνέλευση των μεριδιούχων με σκοπό τη λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Η Επιτροπή συγκαλεί τη συνέλευση των μεριδιούχων αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας που εισάγεται προς αυτή.

(3) Από την ημερομηνία της δημοσιεύσεως της απόφασης της Επιτροπής προς σύγκληση της συνελεύσεως των μεριδιούχων κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η εξαγορά των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναστέλλεται. Αν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η αναστολή συνεχίζεται μέχρι το πέρας της διανομής της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και σε αντίθετη περίπτωση η αναστολή διακόπτεται.