Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων, Νόμος του 2001.

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«Δημοκρατία» σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου·

«εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος» σημαίνει λογοπαθολόγο εγγεγραμμένο στο Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«ΚΥΣΑΤΣ» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί Αναγνώρισης Τίτλων 1998 Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου∙

«λογοπαθολόγος» σημαίνει το πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής ενός προσώπου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 8A και περιλαμβάνει λογοθεραπευτή και λογοπεδικό∙

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο το οποίο τηρείται δυνάμει του άρθρου 5·

«Σύλλογος» σημαίνει το Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων ο οποίος ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 16·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο το οποίο ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας·

«Φορέας» σημαίνει το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ο οποίος ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συμβούλιο εγγραφής Λογοπαθολόγων

3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων το οποίο αποτελείται από επτά πρόσωπα που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως ακολούθως:

(α) Τρεις εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, εκ των οποίων ένας από το Υπουργείο Υγείας και ένας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπουργό, και

(β) τέσσερεις εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους οι οποίοι εκλέγονται και υποδεικνύονται για το σκοπό αυτό από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.

(2) Ως πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται ένας από τα μέλη.

(3)(α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί, προεδρεύει και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών του Συμβουλίου,

(β) σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου τα παριστάμενα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά ως προεδρεύοντα.

(4) Ο Πρόεδρος και τρία μέλη, ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών οποιαδήποτε πέντε μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(5) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της συνθέσεως του Συμβουλίου που προβλέπεται από το εδάφιο (1), να διορίσει άλλο πρόσωπο ως Πρόεδρο ή μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, για όσο διάστημα διαρκεί η απουσία ή το κώλυμα.

(7) Το Συμβούλιο μπορεί να ενεργεί ανεξάρτητα αν παραμένει κενή οποιαδήποτε θέση σε αυτό.

(8) Το Συμβούλιο μπορεί, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ρυθμίζει τα της σύγκλησης των συνεδριών του, τη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές και τον τρόπο τήρησης των πρακτικών.

(9) Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής.

(10) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους, αν υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος.

(11) Κάθε μέλος του Συμβουλίου που δεν ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, μπορεί να παραιτηθεί από τη θέση του με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό.

Πρώτη συγκρότηση Συμβουλίου

4.—(1) Το Συμβούλιο συγκροτείται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου—

(α) Τα πρόσωπα που διορίζονται, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μεταξύ των προσώπων τα οποία κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και. κατά την κρίση του, δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο·

(β) τα πρόσωπα που διορίζονται, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 3. επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μεταξύ των προσώπων τα οποία ασκούν ιδιωτικά το επάγγελμα του λογοπαθολόγου και, κατά την κρίση του. δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται δυνάμει της παρούσης παραγράφου θα κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι του διορισμού των προσώπων που θα υποδειχθούν από το Σύλλογο.

ΜΕΡΟΣ III ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
Μητρώο

5.—(1) Το Συμβούλιο, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταρτίζει και μετέπειτα τηρεί, Μητρώο Λογοπαθολόγων στο οποίο καταγράφονται—

(α) Το όνομα,

(β) η διεύθυνση,

(γ) τα προσόντα κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί, και

(δ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία αποφασίσει το Συμβούλιο.

(2) Το Συμβούλιο τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σε αυτό τις αναγκαίες μεταβολές σχετικά με τη διεύθυνση, τα προσόντα ή άλλα στοιχεία των σε αυτό εγγεγραμμένων προσώπων και διαγράφει από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Αντίγραφο του Μητρώου, όπως αυτό εκάστοτε ενημερώνεται, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τον Ιανουάριο κάθε έτους.

(β) Η δημοσίευση του αντιγράφου του Μητρώου αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα πρόσωπα που κατονομάζονται σε αυτό είναι εγγεγραμμένοι λογοπαθολόγοι και η απουσία του ονόματος οποιουδήποτε προσώπου από το εν λόγω αντίγραφο αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι εγγεγραμμένο:

Νοείται ότι το Συμβούλιο, έναντι της καταβολής του καθορισμένου τέλους, χορηγεί, σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο λογοπαθολόγο του οποίου το όνομα δεν εμφαίνεται στο αντίγραφο του Μητρώου όπως έχει δημοσιευθεί ως προαναφέρεται, πιστοποιητικό ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος και το πιστοποιητικό αυτό συνιστά απόδειξη του περιεχομένου τούτου χωρίς περαιτέρω απόδειξη.

Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

6.—(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται, με τη καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος, να εγγραφεί στο Μητρώο, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι—

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή είναι πολίτης κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη κράτους μέλους που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία∙

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του

(γ) είναι καλού χαρακτήρος·

(δ) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα λογοπαθολόγου ή λογοθεραπευτή ή λογοπεδικού το οποίο αναγνωρίστηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών·

(ε) έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τετρακόσιες (400) ώρες εποπτευόμενης κλινικής/πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο αξιολογημένου και πιστοποιημένου από το Φορέα προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, στην περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται από ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης που εδρεύει στην Κύπρο ή ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από το ΚΥΣΑΤΣ, στην περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται από το ίδρυμα εξωτερικού, η οποία-

(i) περιλαμβάνει κλινική/πρακτική άσκηση σε παιδιά και ενήλικες με αναπτυξιακές και επίκτητες-οργανικές διαταραχές και καλύπτει την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και παρέμβαση όλου του φάσματος διαταραχών επικοινωνίας, που περιλαμβάνουν διαταραχές λόγου, φωνής, φωνολογίας, απραξίας/δυσαρθρίας, σίτισης/κατάποσης, γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας και διαταραχές ροής∙

(ii) ολοκληρώνεται σε τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές δομές ή/και χώρους∙

(iii) περιλαμβάνει είκοσι πέντε (25) μέχρι πενήντα (50) ώρες παρακολούθησης, ενώ οι υπόλοιπες ώρες αφορούν στην άμεση παροχή υπηρεσιών από τον εποπτευόμενο φοιτητή∙

(iv) τυγχάνει εποπτείας και αξιολόγησης από πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο λογοπαθολόγων της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η άσκηση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η άσκηση πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, η καταλληλότητα του εποπτικού προσωπικού κρίνεται από το Φορέα κατά τη διάρκεια εξωτερικής αξιολόγησης, βάσει κριτηρίων που θεσπίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα του∙ και

(v) ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Συντονιστή/Προέδρου προγράμματος λογοθεραπείας του πανεπιστημιακού ιδρύματος, από το οποίο απονέμεται ο τίτλος σπουδών.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, κατέχει τα λοιπά προσόντα τα οποία αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο, για τέτοια περίοδο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει σε κάθε περίπτωση.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος αν—

(α) Κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε δίπλωμα λογοπαθολογίας, λογοθεραπείας, ή λογοπεδικής κατόπιν σπουδών διάρκειας 3 τουλάχιστο χρονών· ή

(β) ασκεί το επάγγελμα του λογοπαθολόγου για πέντε συνεχή, τουλάχιστο, χρόνια αμέσως πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο, η εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) σ’ αυτούς γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

Εγγραφή στο Μητρώο

7. Κάθε αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλεται στο Συμβούλιο, το οποίο αφού αποφασίσει επί του θέματος, κοινοποιεί την απόφασή του στον αιτητή.

Γλωσσικές απαιτήσεις άσκησης επαγγέλματος

7Α.-(1) Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου στη Δημοκρατία απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

(2) Για τη διαπίστωση του απαιτούμενου στο εδάφιο (1) βαθμού γνώσης της ελληνικής γλώσσας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις που διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή οποιασδήποτε βεβαίωσης ή πιστοποιητικού που αποδεικνύει το επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας από άλλο αναγνωρισμένο φορέα από τη χώρα προέλευσης του προσώπου το οποίο αιτείται την εγγραφή στο Μητρώο.

Διαγραφή από το Μητρώο

7Β.-Το Συμβούλιο δύναται να διαγράψει από το Μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου λογοπαθολόγου-

(α) ο οποίος ζητά τη διαγραφή του,

(β) του οποίου το όνομα ενεγράφη στο Μητρώο λόγω πλάνης ή σφάλματος ή ψευδούς παραστάσεως:

Νοείται ότι, στην αναφερόμενη πιο πάνω περίπτωση, παρέχεται στον εγγεγραμμένο λογοπαθολόγο δικαίωμα ακροάσεως ενώπιον του Συμβουλίου προς υπεράσπιση των θέσεών του,

(γ) ο οποίος απεβίωσε, ή

(δ) στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο:

Νοείται ότι, στην αναφερόμενη πιο πάνω περίπτωση, το εκδοθέν πιστοποιητικό εγγραφής ακυρώνεται και ο λογοπαθολόγος υποχρεούται να παραδώσει το ακυρωμένο πιστοποιητικό στο Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άσκηση επαγγέλματος

8.—(1) Μετά πάροδο δώδεκα μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων αυτού, κανένα πρόσωπο, μπορεί—

(α) Να ασκεί το επάγγελμα του λογοπαθολόγου, να παρέχει συναφείς υπηρεσίες ή να προβάλλει τον εαυτό του ως λογοπαθολόγο·

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο, στον οποίο διαλαμβάνονται οι λέξεις «λογοπαθολόγος», «λογοθεραπευτής», «λογοπεδικός», «λογοπαθολογία, λογοθεραπεία», «λογοπεδική» ή «λογοθεραπευτήριο» ή συναφείς ή παρόμοιους όρους·

(γ) να εισπράττει ή διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που παρέχονται υπό την ιδιότητα του ως λογοπαθολόγου,

εκτός εάν αυτός είναι εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος και δεν του επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Αρμοδιότητες λογοπαθολόγου

8Α. Οι λογοπαθολόγοι έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου και των μορφών μη λεκτικής επικοινωνίας, καθώς και αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των γνωστικών διαταραχών επικοινωνίας και των διαταραχών της σίτισης και κατάποσης προσώπου∙

(β) πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής ενός προσώπου, οι οποίες δυνατό να σχετίζονται με γενετικά, αναπτυξιακά, νευρολογικά, αισθητηριακά, ψυχογενή και ψυχοκοινωνικά αισθητηριακά, ψυχογενή και ψυχοκοινωνικά αίτια∙ και

(γ) διαφώτιση και επιστημονική έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη επικοινωνία και τις διαταραχές που σχετίζονται με αυτή.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

9.—(1) Κανένας εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του λογοπαθολόγου, εκτός αν έχει λάβει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος στον καθορισμένο τύπο και έχει καταβάλει το καθορισμένο δικαίωμα.

(2) Δεν εκδίδεται ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε εγγεγραμμένο λογοπαθολόγο, εκτός εάν εξοφλήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της άδειας αυτής, όλα τα οφειλόμενα από αυτόν ποσά προς το Συμβούλιο.

(3) Η ετήσια άδεια εκπνέει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου της εκδόσεως της.

(4) Κάθε εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του λογοπαθολόγου χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας αδείας σε ισχύ, κατά το χρόνο της άσκησης της λογοθεραπείας, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

(5) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν ανανεώνεται, εκτός εάν, ο εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος συμπληρώσει  είκοσι (20) μόρια επιμόρφωσης ανά τριετία από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο:

Νοείται ότι, εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος, ο οποίος φοιτά σε αξιολογημένο και πιστοποιημένο από το Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα απόκτησής του πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού επιπέδου λογοπαθολογίας ή συναφούς κλάδου, δύναται να απαλλάσσεται από την υποχρέωση συμπλήρωσης των είκοσι (20) μορίων επιμόρφωσης κατά την πρώτη τριετία που ακολουθεί την εγγραφή του στο Μητρώο, ύστερα από σχετική αίτησή του προς το Συμβούλιο.

Παροχή υπηρεσιών από λογοπαθολόγους, πολίτες κρατών μελών

9Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 9, 16 και 20 του παρόντος Νόμου, λογοπαθολόγος, πολίτης κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του λογοπαθολόγου σε άλλο κράτος μέλος, εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να παρέχει υπηρεσίες λογοπαθολόγου προσωρινά στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής ετήσιας άδειας.

(2) Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στο Συμβούλιο αποδεικτικά στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του λογοπαθολόγου στο κράτος αυτό.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι λογοπαθολόγοι που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), λογοπαθολόγος ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1) υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του Νόμου.

Άσκηση λογοθεραπείας κατόπιν άδειας του Υπουργού

10. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός μπορεί να επιτρέψει την άσκηση της λογοθεραπείας, για τέτοια περίοδο και κάτω από όρους που καθορίζονται από τον ίδιο, σε πρόσωπο το οποίο επισκέπτεται τη Δημοκρατία, με πρόσκληση του Υπουργού, για να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες με την ιδιότητα τους ως λογοπαθολόγου.

ΜΕΡΟΣ V ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Πειθαρχικό Συμβούλιο

11.—(1) Συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο για άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από—

(α) Δύο μέλη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που ορίζονται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας· και

(β) τρεις εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους που ορίζονται από το Συμβούλιο.

(3) Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι το μέλος της Νομικής Υπηρεσίας που ορίζεται προς τούτο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σε περίπτωση δε απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του καθήκοντα Προέδρου ασκεί το άλλο μέλος της Νομικής Υπηρεσίας.

(4) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.

(5) Ο Προέδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και δύο άλλα μέλη αυτού αποτελούν απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

Πειθαρχική δίωξη

12. Ασκείται πειθαρχική δίωξη εναντίον εγγεγραμμένου λογοπαθολόγου αν—

(α) Καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(β) Κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επέδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του λογοπαθολόγου· και

(γ) παραβεί οποιεσδήποτε από τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

Πειθαρχική έρευνα

13.—(1) Αν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ότι εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος είναι δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο παραπέμπει την καταγγελία στον Υπουργό, ο οποίος ορίζει το ταχύτερο λειτουργό του Υπουργείου του (που στο παρόν άρθρο αναφέρεται ως «ο ερευνών λειτουργός») για να διεξάγει έρευνα.

(2)(α) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο.

(β) Στα πλαίσια διεξαγωγής της έρευνας αυτός έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να πάρει, εγγράφως, καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(3) Εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος που έχει καταγγελθεί δικαιούται—

(α) Να γνωρίζει την υπόθεση εναντίον του· και

(β) παροχής σε αυτόν της ευκαιρίας να ακουστεί, αφού πάρει αντίγραφα των μαρτυριών και των καταθέσεων.

(4) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει την έκθεσή του στο Συμβούλιο το οποίο και τη διαβιβάζει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προς γνωμοδότηση.

(5) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας συμβουλεύει το Συμβούλιο κατά πόσο δύναται να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του λογοπαθολόγου που έχει καταγγελθεί, σε περίπτωση δε καταφατικής γνωμοδότησης προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας.

(6) Το Συμβούλιο αποστέλλει, χωρίς καθυστέρηση, την πειθαρχική κατηγορία που διατυπώθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Πειθαρχική διαδικασία

14.—(1) Μέσα σε δύο βδομάδες από την ημερομηνία λήψεως της πειθαρχικής κατηγορίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει κλήση προς το λογοπαθολόγο που καταγγέλθηκε, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο και τρόπο.

(2)(α) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η συνοπτική ακρόαση ποινικής υπόθεσης.

(β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχθεί οποιαδήποτε μαρτυρία έστω και αν αυτή δε γίνεται δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να—

(α) Απαιτεί την προσέλευση του προσώπου που έχει καταγγελθεί·

(β) καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους·

(γ) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία,

σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται στις δίκες που διεξάγονται συνοπτικά.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ατιολογημένη και να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του.

Πειθαρχικές ποινές

15. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν βρει ένοχο το πρόσωπο που έχει καταγγελθεί, μπορεί να επιβάλει σε αυτό οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Διαγραφή του ονόματος του από το Μητρώο·

(β) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια·

(γ) καταβολή χρηματικού ποσού με τη μορφή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες-

(δ) προφορική ή γραπτή επίπληξη.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Σύλλογος Λογοπαθολόγων

16.—(1) Ιδρύεται Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, που αποτελείται από όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία.

(2) Ο υφιστάμενος εγγεγραμμένος Σύνδεσμος Λογοπαθολόγων και Λογοθεραπευτών Κύπρου θεωρείται ότι ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Σύλλογο ερμηνεύεται ως αναφορά στον υφιστάμενο εγγεγραμμένο Σύνδεσμο Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Κύπρου, εφόσον—

(α) Ο υφιστάμενος Σύνδεσμος Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Κύπρου προβεί σε τροποποίηση του Καταστατικού του ώστε τούτο να συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και με την προσθήκη ειδικής πρόνοιας ότι το καταστατικό δεν μπορεί να τροποποιηθεί εκτός ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη τον Υπουργού·

(β) ο Υπουργός πιστοποιήσει εγγράφως ότι το καταστατικό του Συνδέσμου Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Κύπρου έχει τροποποιηθεί ως ανωτέρω.

Τακτική γενική συνέλευση Συλλόγου

17.—(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από αυτούς.

(2)(α) Σχετικά με τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα, που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν σ' αυτή, πρόσκληση η οποία αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης.

(β) Η πρόσκληση αποστέλλεται όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες και όχι αργότερα από τις οκτώ ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης:

Νοείται ότι τυχαία παράλειψη της αποστολής προσκλήσης σε λογοπαθολόγους ή μη λήψη της πρόσκλησης αυτής από λογοπαθολόγο δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της συνέλευσης:

Νοείται περαιτέρω ότι αντί της αποστολής προσκλήσης δύναται να γίνει δημοσίευση σε δύο τουλάχιστο πρωινές ημερήσιες εφημερίδες.

(3)(α) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικατότητάς του, μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση προεδρεύει της συνελεύσεως.

(β) Τριάντα λογοπαθολόγοι που παρίστανται συνιστούν απαρτία:

Νοείται ότι, αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη δεν έχει σχηματισθεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε όσοι λογοπαθολόγοι παρίστανται συνιστούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων λογοπαθολόγων σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνέλευσης αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει μεταξύ άλλων στην εκλογή—

(α) Επτά εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων που θα αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου·

(β) τεσσάρων εγγεγραμμμένων λογοπαθολόγων, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι σε περίπτωση που κενούται με οποιοδήποτε τρόπο θέση στο Συμβούλιο μέλους, το οποίο υποδεικνύεται δυνάμει της παραγράφου (β), το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό στη θέση αυτή τον επιλαχόντα κατά την πιο πάνω εκλογή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών άλλο εγγεγραμμένο λογοπαθολόγο, που κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε.

Θητεία και διαδικασία λήψης αποφάσεων από το Συμβούλιο

18.—(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του.

(3) Πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και οφείλει να συγκαλέσει συνεδρίαση μετά από έγγραφη αίτηση τριών τουλάχιστο μελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδριάσεως, και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και αν απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύει.

(6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις συνεδριάσεις.

Έκτακτη γενική συνέλευση

19.—(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικό με την έγγραφη αίτηση του ενός τετάρτου των μελών του Συλλόγου.

(2) Αν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης αυτών δεν προβεί στην προσήκουσα σύγκληση της συνέλευσης, τριάντα μέλη από όσους υπέβαλαν την αίτηση δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(3) Η αίτηση εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που την υπέβαλαν.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (2), του εδαφίου (3) και του εδαφίου (4) του άρθρου 18 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη δε σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

Συνδρομή στο Σύλλογο

20.—(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δυνάται να επιβάλει στους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου.

(2) Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου και, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσής του για πληρωμή της συνδρομής αυτής, κανείς εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο, εκτός αν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέα συνδρομή.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου του Συλλόγου

21. Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει θέματα που αναφέρονται κατωτέρω και προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες επ' αυτών, όπως θεωρεί σκόπιμο:

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγγέλματος·

(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του·

(γ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας, η οποία αφορά το επάγγελμα του λογοπαθολόγου·

(δ) ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δόλια και λανθασμένη καταχώρηση

22.-(1) Κάθε καταχώρηση στο Μητρώο, η οποία κατά την κρίση του Συμβουλίου αποδεικνύεται ότι επιτεύχθηκε με δόλο ή με ψευδείς παραστάσεις, διαγράφεται και κάθε καταχώρηση που αποδεικνύεται ως εσφαλμένη, διορθώνεται:

Νοείται ότι πρέπει να σημειώνονται στο Μητρώο και να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου οι λόγοι κάθε διαγραφής ή διόρθωσης.

(2) Το Συμβούλιο δύναται να επανεγγράψει στο Μητρώο λογοπαθολόγο, ο οποίος διαγράφηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), νοουμένου ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει αιτηθεί, μετά τη διαγραφή του, την εκ νέου εγγραφή του στο Μητρώο, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και νοουμένου ότι κατέβαλε το καθορισμένο από το Συμβούλιο τέλος, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του τέλους εγγραφής.

Αδικήματα και ποινές

23. Όποιος—

(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο·

(β) παρουσιάζει σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις τον εαυτό του ως εγγεγραμμένο λογοπαθολόγο ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηριστικό ή προσθήκη με την οποία αυτό συνάγεται·

(γ) ασκεί ή χρησιμοποιεί τη λογοπαθολογία παραβαίνοντας τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) είναι εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος, και ενώ απαγορεύθηκε σε αυτόν η άσκηση του επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια της τέτοιας απαγορεύσεως ασκεί ή χρησιμοποιεί τη λογοπαθολογία,

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Κανονισμοί

24.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να—

(α) Ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου-

(β) καθορίζουν τα τέλη που προνοούνται από τον παρόντα Νόμο-

(γ) καθορίζουν τα έντυπα για οποιουσδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(δ) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της λογοπαθολογίας στη Δημοκρατία·

(ε) ρυθμίζουν τις προδιαγραφές για την υποδομή και την οργάνωση των χώρων παροχής υπηρεσιών λογοπαθολόγου∙ και

(στ) ρυθμίζουν τον τρόπο αξιολόγησης και τον εξοπλισμό, ανάλογα με την ηλικία και τη διαταραχή του παθόντος.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

25. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
5 του Ν.55(I)/2004΄Εναρξη της ισχύος του N.55(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.55(I)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.