Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Αρχή" έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμοι του 1973 έως 1997·

"βασικός μισθός" σημαίνει το μισθό που ο υπάλληλος δικαιούται να παίρνει με βάση την καθορισμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης που κατέχει και περιλαμβάνει τις αυξήσεις των μισθών που παραχωρήθηκαν δυνάμει-

(i) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξησις των Μισθών και Ανα- διάρθρωσις του Μισθολογίου και των Θέσεων) Κανονισμών του 1982·

(ii) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1987·

(iii) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1991·

(iv) του Τροποποιητικού (Αρ. 2) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου του 1993 Νόμου του 1994· και

(ν) του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμου του 1997·

"υπάλληλος" σημαίνει κάθε πρόσωπο που υπηρετεί στην Αρχή έναντι θέσης.

Αύξηση των μισθών των υπαλλήλων της Αρχής

3. Οι πιο κάτω αυξήσεις προστίθενται στο βασικό μισθό των υπαλλήλων και άλλων προσώπων που απασχολεί η Αρχή σε πλήρη και συνεχή βάση είτε σε έκτακτη βάση είτε με σύμβαση-

(α) Από την 1η Ιανουαρίου 1999 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, ποσοστό ένα τοις εκατόν (1%) επί των βασικών μισθών της 31ης Δεκεμβρίου 1998, με ελάχιστο ποσό αύξησης £2,25 το μήνα πάνω στο βασικό μισθό.

(β) Από την 1η Ιανουαρίου 2000 ποσοστό δύο τοις εκατόν (2%) επί των βασικών μισθών της 31ης Δεκεμβρίου 1999, με ελάχιστο ποσό αύξησης £4,50 το μήνα πάνω στο βασικό μισθό:

Νοείται ότι τα ελάχιστα ποσά αύξησης που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω δε θα επηρεάσουν τις μισθοδοτικές κλίμακες:

Νοείται περαιτέρω ότι τα ως άνω ελάχιστα ποσά αύξησης θα παραχωρηθούν μόνο σε όσους βρίσκονταν στην υπηρεσία της Αρχής στις 15 Μαρτίου 1999, ενώ σε υπαλλήλους που τυχόν θα προσληφθούν και σε άλλα πρόσωπα που τυχόν θ' απασχοληθούν από την Αρχή σε πλήρη και συνεχή βάση είτε σε έκτακτη βάση είτε με σύμβαση μετά την πιο πάνω ημερομηνία τα ως άνω ελάχιστα ποσά αύξησης θα παραχωρούνται αφού συμπληρώσουν δύο χρόνια υπηρεσίας.

Οι αυξήσεις λογίζονται ως συντάξιμες απολαβές

4. Οι αυξήσεις των μισθών των υπαλλήλων της Αρχής, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τιμαριθμικού επιδόματος και λογίζονται ως συντάξιμες απολαβές για τους σκοπούς των εκάστοτε σε ισχύ διατάξεων που αναφέρονται στις συντάξεις των υπαλλήλων.

Αναθεώρηση των εφάπαξ ποσών που απορρέουν από αφυπηρέτηση ή θάνατο υπαλλήλων μεταξύ της 1.1.1998 και της 31.12.1998

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που αναφέρονται στις συντάξεις των υπαλλήλων, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υπάλληλος αφυπηρέτησε ή απεβίωσε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 31ης Δεκεμβρίου 1998, το εφάπαξ ποσό που απορρέει από την αφυπηρέτηση ή το θάνατο του υπολογίζεται επί των συντάξιμων απολαβών του κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης ή του θανάτου του και αναθεωρείται κατά την 1η Ιανουαρίου 1999 με βάση συντάξιμες απολαβές υπολογιζόμενες επί μισθού αυξημένου κατά 1%.