Αύξηση των μισθών των υπαλλήλων της Αρχής

3. Οι πιο κάτω αυξήσεις προστίθενται στο βασικό μισθό των υπαλλήλων και άλλων προσώπων που απασχολεί η Αρχή σε πλήρη και συνεχή βάση είτε σε έκτακτη βάση είτε με σύμβαση-

(α) Από την 1η Ιανουαρίου 1999 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, ποσοστό ένα τοις εκατόν (1%) επί των βασικών μισθών της 31ης Δεκεμβρίου 1998, με ελάχιστο ποσό αύξησης £2,25 το μήνα πάνω στο βασικό μισθό.

(β) Από την 1η Ιανουαρίου 2000 ποσοστό δύο τοις εκατόν (2%) επί των βασικών μισθών της 31ης Δεκεμβρίου 1999, με ελάχιστο ποσό αύξησης £4,50 το μήνα πάνω στο βασικό μισθό:

Νοείται ότι τα ελάχιστα ποσά αύξησης που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω δε θα επηρεάσουν τις μισθοδοτικές κλίμακες:

Νοείται περαιτέρω ότι τα ως άνω ελάχιστα ποσά αύξησης θα παραχωρηθούν μόνο σε όσους βρίσκονταν στην υπηρεσία της Αρχής στις 15 Μαρτίου 1999, ενώ σε υπαλλήλους που τυχόν θα προσληφθούν και σε άλλα πρόσωπα που τυχόν θ' απασχοληθούν από την Αρχή σε πλήρη και συνεχή βάση είτε σε έκτακτη βάση είτε με σύμβαση μετά την πιο πάνω ημερομηνία τα ως άνω ελάχιστα ποσά αύξησης θα παραχωρούνται αφού συμπληρώσουν δύο χρόνια υπηρεσίας.